Fakte Rreth Kancerit që ndoshta nuk i dini

 

Shumica e njerëzve e konsiderojnë veten të mirë-informuar në lidhje me kancerin, si psh: se pirja e duhanit ju vë në rrezik të lartë për kancer të mushkërive, se kanceri i gjirit mund të kandidojë në familje, se konsumimi i tepërt i alkoolit rrit rrezikun e kancerit të mëlçisë, etj.

Por ka fakte më pak të njohura rreth kancerit që ndoshta ju nuk mund t’i njihni. Shumë nga këto janë të habitshme dhe disa janë të frikshme. Arsimi dhe leximi rreth çështjeve është çelësi për të mbrojtur veten dhe të dashurit tuaj nga shkaqe të parandalueshme të kancerit.

Ja disa fakte që duhet t’i dini:

  1. Kimioterapia pasuron dhe nxit qelizat burimore të kancerit. Sipas një studimi të 2015-s, të publikuar në ‘American Journal of Cancer Research’, dhe një studimi kinez të 2009-s, të publikuar në “Bioscience Hypotheses”, për shkak të çekuilibrit të angiogenesis dhe furnizimit të pamjaftueshëm të gjakut në disa rajone të masës tumorale, kimioterapia në fakt transformon pjesën më të madhe të qelizave kancerore në qeliza burimore, në vend që t’i vrasë ato!
  2. Për meshkujt ka një rrezik 50% të zhvillimit të kancerit në një pikë në jetën e tyre.Faktorët e rrezikut janë llogaritur nga shumë kritere, duke përfshirë historinë familjare të kancerit, mjedisin jetësor, moshën, dhe zakonet, duke përfshirë pirjen e duhanit, alkoolin dhe ushqimet që ata konsumojnë.
  3. Mbi 28 milionë njerëz në mbarë botën tashmë janë duke mbartur kancerin.Për meshkujt, normat më të larta janë kanceri i prostatës, kolorektal, dhe melanoma. Për gratë, normat më të larta të kancerit janë: kanceri i gjirit, mitrës dhe kanceri kolorektal.
  4. Tymi i cigareve përmban mbi 7.000 komponime kimike dhe 70 të këtyre komponimeve janë të njohura.Në një cigare të vetme gjenden mijëra kimikate toksike si: plumbi, katrani, dhe arseniku. Disa kimikate më të njohura janë aceton: (manikyri i thonjve e përmban këtë lëndë), formaldehyde, dhe madje edhe Methanol (karburant raketash).
  5. Fluori nxit kancerin. Studimet tregojnë një lidhje të ngushtë mes fluorideve dhe një rritje të rrezikut të kancerit. Fluori është i lidhur me një rritje të kancerit në gojë, kocka, mëlçi, tiroide, dhe kanceret e tjera. Siç rezulton, fluori i kthen qelizat normale në qeliza kanceroze, rrit normat e rritjes së tumorit, dhe gjithashtu rrit normat e vdekjes nga kanceri.
  6. Prediabeti rrit mundësinë e zhvillimit të kancerit me 15%.Njerëzit e diagnostikuar me Prediabetik (me nivelet e glukozës të lartë të gjakut por që nuk kanë zhvilluar ende diabet) janë në rrezik të lartë për zhvillimin e kancerit. Studimet tregojnë se këta njerëz janë më në rrezik për kancer endometrial, të stomakut, mëlçisë, pankreasit, gjirit, dhe kancerit kolorektal.
  7. Flokëkuqët janë kandidatët më të mundshëm për zhvillimin e melanomas. Personat e lindur me flokë të kuqe tipike kanë gjithashtu lëkurë shumë të çelët dhe pikëla. Shkencëtarët e kanë identifikuar këtë si një mutacion gjenetik. Ky mutacion shkakton një tjetër mutacion gjenetik të njohur dhe besohet të jetë arsyeja për normat më të larta të zhvillimit të kancerit të lëkurës tek këta njerëz.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.