Kushtet dhe Rregullat – Terms & Conditions

Kushtet dhe Rregullat

Perdorimi i faqes MjekesiaBimoreArabe.com i lejohet te gjithe publikut per qellime individuale dhe jo per qellime fitimprurese.

Produktet qe reklamohen ne kete faqe jane produkte bimore natyrale te sigurta per shendetin, por me kusht qe te ndiqen udhezimet e permendura ne cdo produkt te caktuar, apo nga bordi drejtues i faqes me te cilin ju keni kontaktuar.

Çdo produkt qe bleni nga Wild Arabic Herbs, ju e bleni ne pergjegjesine tuaj personale, dhe Wild Arabic Herbs nuk mban pergjegjesi per keqperdorim te produktit apo cdo lloj pasoje tjeter.

Wild Arabic Herbs nuk garanton sherimin e askujt me asnje lloj bime apo ilaci bimor, sepse kjo nuk eshte ne kompetencat e askujt ne bote, pervec Zotit; por Wild Arabic Herbs garanton se produktet e saj jane te sigurta per shendetin, dhe shkaku me i mire qe ekziston per sherimin e semundjes ne menyre natyrale.

Wild Arabic Herbs mban pergjegjesi per dergimin e mallit ne dore te bleresit apo pacientit, dhe nese per ndonje arsye malli kthehet mbrapsht, Wild Arabic Herbs do te ripaguaje dergesen postare te tij ne adresen e sakte deri sa malli t’i shkoje ne dore bleresit.

Nese malli nuk eshte konform asaj qe ka porositur bleresi, Wild Arabic Herbs mban pergjegjesi per ridergimin e mallit te duhur.

Nese bleresi kerkon ta ktheje mallin per arsye personale, dhe jo per ndonje defekt apo mosperputhje me mallin e kerkuar, atehere, Wild Arabic Herbs e pranon kthimin e mallit ashtu si eshte derguar (te pahapur), dhe i kthen bleresit 40% te shumes se paguar.

Ju falenderojme per mirekuptimin!

MjekesiaBimoreArabe.com


 

Terms and Conditions
The use of the MjekesiaBimoreArabe.com website is allowed to the public for individual purposes and not for lucrative purposes.
The products that are advertised on this website are totally herbal and safe, but with the condition that you follow the instructions.

Any product you buy from Wildarabicherbs.com, you buy it at your own responsibility, and Wildarabicherbs is not responsible for misuse of the product or any other consequence.

Wild Arabic Herbs does not guarantee anyone’s healing with any kind of herbs or products, because it is not in the authority of anyone in the world, except God; but WildArabicHerbs guarantees that its products are safe for health, and the best cause for healing of the disease naturally.
Wild Arabic Herbs is responsible for the handover of the goods to the buyer or the patient, and if for any reason the goods are returned, Wild Arabic Herbs will repay the shipment at the right address until the goods go to the buyer;
If the goods do not conform to what the buyer has ordered, Wild Arabic Herbs is responsible for the proper handling of the goods.
If the buyer wishes to return the goods for personal reasons and not for any defect or disagreement with the requested merchandise, then Wild Arabic Herbs accepts the return of the goods as it was sent and returns the buyer 30% of the amount paid.
Thank you for your understanding!