Tumori Stromal Gastrointestinal

 

Një lloj i rrallë i sarkomës që është gjetur në sistemin e tretjes, më shpesh në murin e stomakut, është tumori stromal gastrointestinal (GIST) që nuk është kanceroz, por që mund të bëhet kanceroz nëse nuk trajtohet. Në terma të përgjithshme, sa më i madh të jetë tumori GIST, aq më shumë të ngjarë ka që të bëhet kanceroz.

Këto tumore kanë një emër mjaft të komplikuar

– gastrointestinal do të thotë se ato fillojnë në sistemin e tretjes,

– stromal do të thotë se ato zhvillohen nga indet që mbështesin indet korrigjuese që kontrollojnë lëvizjet e zorrëve, dhe

– tumor do të thotë një masë e huaj e zhvilluar në trup.

Rreth 60% e tumoreve të tilla fillojnë në stomak, por ato mund të fillojnë diku në sistemin e tretjes, duke përfshirë zorrën ose ezofagun. Në raste të rralla, ato mund të zhvillohen jashtë traktit gastrointestinal.

Këto tumore janë më të zakonshme në mes moshave 50 dhe 70 vjeç.

Shkaku i sëmundjes nuk dihet, por në qoftë se ju keni kusht gjenetik neurofibromatosis (NF), mundësia juaj për të zhvilluar një GIST rritet.

Simptomat

Pacientët që janë në fazën fillestare të një GIST-i shpesh nuk kanë asnjë simptomë dhe sëmundja mund të zbullohet si rezultat i testeve për kushte të tjera mjekësore.

Shumica e GIST-eve diagnostikohen në fazat e vonshme të sëmundjes. Simptomat e një GIST-i të avancuar mund të përfshijnë:

– Dhimbje ose siklet në bark (abdomen)

– Një ndjenjë e të qenët plot (i ngopur)

– Të qenët vazhdimisht i sëmurë

– Gjak në jashtëqitje apo të vjella

– Të ndjehesh shumë i lodhur

– Ulje e numrit të qelizave të kuqe të gjakut (anemi)

Shkaqet

– Te shumica e njerëzve mes moshave 50 dhe 70, shkaku i sëmundjes nuk dihet, por në qoftë se keni kusht gjenetik neurofibromatosis (NF), mundësia juaj për të zhvilluar GIST rritet.

– Nuk dihet saktësisht se çfarë e shkakton tumorin stromal gastrointestinal (GIST), por në vitet e fundit, shkencëtarët kanë bërë përparim të madh në të mësuarit se si disa ndryshime në ADN mund të shkaktojnë qelizat normale të bëhen kanceroze.

– ADN është lënda kimike në secilën prej qelizave tona që prodhon gjenet tona. Meqenëse prindërit tanë janë burimi i ADN-së tonë, ne zakonisht ngjajmë shumë me ata, por…

– ADN ndikon më shumë se sa ne shohim.

– Disa gjene kontrollojnë kur qelizat rriten dhe ndahen në qeliza të reja. Për shembull, disa gjene që ndihmojnë qelizat të rriten dhe të ndahen janë quajtur onkogjene, dhe të tjera që ngadalësojnë ndarjen e qelizave ose shkaktojnë qelizat të vdesin në kohën e duhur, janë quajtur gjene tumore shtypës.

– Kanceret mund të shkaktohen nga ndryshimet e ADN-së që kthehet në ONKOGJEN apo që fik gjenet tumore shtypëse.

– Disa familje kanë tumore stromale gastrointestinale (GISTs) të shkaktuara nga një mutacion i ADN-së që kalon nga prindi tek fëmija, por shumica e mutacioneve të ADN-së që lidhen me GIST nuk janë të trashëguara – ndryshime të tilla ndodhin për asnjë arsye reale, dhe quhen sporadike apo të fituara.

– Qelizat e kancerit të shumicës së pacientëve me GIST kanë një ndryshim në onkogjenin e quajtur c-kit. Gjeni c-kit gjendet në të gjitha qelizat e trupit. Ai drejton qelizën të prodhojë një proteinë të quajtur KIT, e cila shkakton qelizat të rriten dhe të ndahen.

– Në shumicën e rasteve, gjeni c-kit është joaktiv – ai është aktiv vetëm në qoftë se ka nevojë për më shumë qeliza intersticiale të Cajal (ICC). Në shumicën e GIST-eve gjeni c-kit është shndërruar dhe është gjithmonë aktiv, dhe kjo shpjegon disi pse formohet kanceri.

– Qelizat janë gjithmonë në rritje dhe në pjesëtim; në disa familje që kanë shumë anëtarë me GIST, praktikuesit e shëndetit kanë gjetur mutacione të trashëguara të gjenit c-kit.

– Ndryshimet e gjeneve që çojnë në shumicën e GIST-eve janë kuptuar tani, por nuk është ende e qartë se çfarë mund t’i shkaktojë këto ndryshime. Nuk njihet asnjë shkaktar i stilit të jetesës apo i mjedisit që të ketë lidhje me GIST-et; disa mund të kenë shkaqe që nuk janë gjetur ende, por shumë nga këto ndryshime mund të jenë vetëm ngjarje të rastit që nganjëherë ndodhin brenda qelizave, që për fat të keq mund të çojnë në kancer.

Trajtimi natyral profesional

Cancer

Unique Professional Natural Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!