Fëmijët e trajtuar për Leuçemi Limfoblastike Akute mund të rriten duke pasur probleme me zemrën, zbulon studimi

 

Leucemia limfoblastike akute është një lloj kanceri që prek gjakun dhe palcën e eshtrave. Është lloji më i zakonshëm i kancerit i zhvilluar te fëmijët. Megjithëse dihet që kjo leucemi përparon me shpejtësi, përparimet në mjekësinë moderne kanë rritur shkallën e mbijetesës së fëmijëve me këtë sëmundje. Sidoqoftë, një studim i kohëve të fundit nga studiues të Universitetit Mjekësor të Lublinit në Poloni gjeti një lidhje midis Leucemisë limfoblastike akute  të fëmijërisë dhe aterosklerozës. Në artikullin e tyre, i cili u shfaq në revistën Annals of Agriculture and Medicine, ata raportuan se fëmijët që iu nënshtruan trajtimit për Leucemi limfoblastike akute kishin një rrezik më të lartë të zhvillimit të parakohshëm të aterosklerozës sesa njerëzit që kaluan një fëmijëri të shëndetshme.

Çfarë është leuçemia limfoblastike akute?

Leucemia limfoblastike akute është një kancer gjaku që karakterizohet nga prodhimi i tepërt i limfoblasteve në palcën e eshtrave. Limfoblastet janë qeliza aberante që duken si – por janë më të mëdha – sesa limfocitet normale, të cilat janë një lloj specifik i qelizave të bardha të gjakut. Limfocitet janë pjesë e sistemit imunitar; Ato janë qelizat përgjegjëse për njohjen e substancave të huaja, prodhimin e antitrupave kundër tyre dhe shkatërrimin e qelizave të dëmshme.

Limfoblastet, nga ana tjetër, janë të paafta të bëjnë të njëjtat gjëra. Ato mund të rriten vetëm në numra me shpejtësi, gjë që përfundimisht bëhet problematike pasi do të grumbullojnë qelizat e shëndetshme. Kjo përfundimisht çon në funksion të dëmtuar të imunitetit, ndjeshmëri ndaj infeksioneve, anemi, ose përhapje të kancerit në tru dhe palcën kurrizore.

Edhe pse shkaku i Leucemisë limfoblastike akute është ende i panjohur, ekzistojnë faktorë rreziku që mund të rrisin rrezikun e një fëmije për zhvillimin e këtij kanceri. Këta faktorë përfshijnë:

  • Të kesh një binjak identik ose vëllazëror që ka sëmundjen.
  • Predispozicioni gjenetik.
  • Marrja e imunosupresuesve pas transplantimit të organeve.
  • Ekspozimi ndaj rrezeve X para lindjes.
  • Marrja e trajtimeve të tjera të kancerit (p.sh., kimioterapi, rrezatim) më parë.

Trajtimet për Leuceminë limfoblastike akute të fëmojëve përfshijnë transplantin e qelizave burimore ose palcës së eshtrave dhe / ose kimioterapinë. Kjo e fundit përfshin përdorimin e ilaçeve të fuqishëm për të vrarë qelizat kancerogjene, e ndjekur nga terapia e mirëmbajtjes pasi të konfirmohet remisioni. Terapia e mirëmbajtjes përfshin përdorimin e agjentëve anti-neoplastikë, të cilët parandalojnë rritjen e tumoreve. Ashtu si kimioterapia, trajtimet anti-neoplastike shkaktojnë efekte anësore serioze, të tilla si të përziera, humbje të flokëve, humbje të oreksit dhe lodhje, ndër të tjera.

Fëmijët e mbijetuar me leucemi limfoblastike akute kanë rrezik të lartë për të zhvilluar herët sëmundje të zemrës

Për studimin e tyre, studiuesit krahasuan pacientët që kishin kaluar trajtim anti-neoplastik me individë të shëndetshëm përsa i përket parametrave të përdorur për të vlerësuar aterosklerozën subklinike. Komplikimet e vonshme kardiovaskulare, të tilla si zhvillimi i aterosklerozës dhe sëmundjeve të lidhura me të, janë shkaqet kryesore të vdekjes dhe sëmundshmërisë në mesin e pacientëve me sëmundje fëminore si leucemia limfoblastike akute.

Sot, vlerësimi i endotelit (qelizat që rrethojnë enët e gjakut) mund të bazohet në matjen e faktorëve vazoaktiv të gjakut që rrjedhin nga endoteli. Niveli i ngritur në serum i këtyre faktorëve mund të tregojë lezione të hershme atrerosklerotike në pacientët me rrezik të lartë. Ndërkohë, vlerësimi i trashësisë së zakonshme të karotideve intima-media mund të përdoret gjithashtu për vlerësimin e aterosklerozës subklinike.

Studiuesit vlerësuan përparimin e hershëm të arteriosklerozës në 64 të mbijetuar të trajtuar për Leucemi limfoblastike akute gjatë fëmijërisë së tyre, dhe në 36 vullnetarë të shëndetshëm (kontroll). Ata matën nivelet e serumit në gjak të treguesve të mëposhtëm të dëmtimit dhe inflamacionit endotelial:

  • Molekula ndërqelizore ngjitëse-1 (sICAM-1)
  • Molekula ngjitëse e leukociteve endoteliale-1 (E-selektina)
  • Thrombomodulin (TM)
  • Interleukin 6 (IL-6)
  • Proteina reaktive C me ndjeshmëri të lartë (hs-CRP)

Ata gjithashtu vlerësuan trashësinë e zakonshme karotide intima-media (IMT) përmes ekzaminimit me ultratinguj.

Studiuesit zbuluan se të mbijetuarit e Leucemisë limfoblastike akute kishin nivele të konsiderueshme më të larta të sICAM-1, IL-6 dhe hs-CRP sesa vullnetarët e shëndetshëm. Po ashtu kishin vlera më të larta IMT për mesatare për arteriet karotide të majta dhe të djathta sesa subjektet e shëndetshme, duke sugjeruar një trashje të arterieve, që është një shenjë e hershme e arteriosklerozës.

Bazuar në këto rezultate, studiuesit arritën në përfundimin se individët e trajtuar në fëmijëri për sëmundje të rënda si Leucemia limfoblastike akute kanë një rrezik më të lartë të aterosklerozës së parakohshme, siç tregohet nga nivelet e ngritura të serumit të biomarkerëve dhe rritja e vlerave të IMT.

Kura bimore profesionale që Mjekësia Bimore Arabe i mundëson pacientëve me Leucemi limfoblastike parandalon rreziqet e sëmundjes në të ardhmen dhe i ndihmon ata të bëjnë një jetë më cilësore dhe më të sigurtë, qoftë nëse janë në fillim të trajtimit konvencional, apo pasi e kanë përfunduar atë.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!