Shoqata Amerikane e Kancerit e pranon se: Trajtimi i kancerit me kimioterapi shkakton më shumë kancer

 

Sa më shumë terapi rrezatimi që ju të merrni, aq më shumë të ngjarë ka që ju do të zhvilloni një kancer të dytë të shkaktuar nga rrezatimi, sipas një dokumenti [PDF] të lëshuar nga Shoqata Amerikane e Kancerit, e cila pranon se organet e caktuara, të tilla si gjiri dhe tiroidet, janë më të prirur për të zhvilluar një kancer të dytë.

Ky informacion është pasuar nga një studim i ri, i cili gjeti se kanceret e dyta tek amerikanët janë rritur me 300 % që nga 1970, që të gjitha janë një lloj i kancerit krejtësisht i ri dhe jo një përsëritje e një kanceri të vjetër.

Studimi gjithashtu zbuloi se kanceret e para janë bërë 70 % më  të rrezikshëm gjatë 45 viteve të fundit, duke theksuar rentabilitetin se industria nuk tregon shenja për të ngadalësuar fitimet kapitale nga trajtimi i kancerit, të cilat kanë arritur të shënojnë 100 miliardë $ vitin e kaluar.

Rrezatimi, i cili mund të dëmtojë ADN-në, besohet të jetë përgjegjës për 1.5 % të kancerit në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo nuk është vetëm nga trajtimet me terapi, por edhe nga burime të tjera të imazhit radiologjik si mammogramet dhe dhe CT, ky i fundit jep 100 deri në 500 herë rrezatim më të lartë se një rrezatim i zakonshëm X-ray.

“Për çdo 1.000 njerëz të nënshtruar një CT-je scan kardiak, rrezatimi shton një rast shtesë të kancerit në 420, që normalisht mund  të ndodhë”, sipas New York Times.
Fëmijët e ekspozuar ndaj rrezatimit kanë shumë më shumë gjasa për të zhvilluar kancerin e gjirit.
Fëmijët të cilët kanë marrë terapi rrezatimi si një trajtim të kancerit, kanë  shumë e më shumë gjasa për të zhvilluar kancerin e gjirit më vonë në jetën e tyre. Mosha e bërjes së rrezatimit luan një faktor negativ dhe  ndikon në zhvillimin e tumoreve të tjera, duke përfshirë kancerin e mushkërive,  kancerin e tiroideve, kancerin gastrointestinal, kancerin e stomakut dhe sarkomën e  kockave.

Nëse një pacient merr kimioterapi dhe rrezatim, rreziku i tyre për zhvillimin e disa lloj të kancereve të dyta është edhe më i lartë.

Kimioterapia në fakt konsiderohet si një faktor i madh rreziku për të shkaktuar leuçeminë; kurse  rrezatimi është i lidhur me kanceret e mëposhtme: sindromi mielodisplastike (MDS, më të zakonshme) leucemia akute mielogjene (AML) dhe leukemia akute limfoblastike (ALL).

Kanceri i testisit ka qenë gjithashtu i lidhur me trajtiminnga kimioterapia.
Kimioterapia rrit rrezikun e zhvillimit të leukemisë.
Agjentët alkil të kimios janë për tu fajësuar, pasi ata ndërhyjnë në ADN celulare, ndonjëherë duke shkaktuar zhvillimin e AML dhe MDS, të cilat pastaj mund të kërkojnë shifra alarmante për kurim.

Disa agjentë alkilues të njohur që shkaktojë kancer të përfshijnë:
• mechlorethamine
• chlorambucil
• cyclophosphamide (cytoxan)
• melfalan,
• lomustine (CCNU)
• carmustine (BCNU)
• busulfan

Sa më gjatë që ju të merrni  trajtim që përfshin agjentët alkilues, si dhe me doza të larta, aq më shumë të ngjarë ka që të zhvilloni një kancer i dytë; rreziku për leucemi rritet rreth dy vjet pas trajtimit dhe kulmin e ka midis pesë dhe dhjetë vjet.

Kanceret e dytë të shkaktuara nga chemo janë të vështirë për tu trajtuar dhe rezultati i kurimit është shumë i dobët.
Shumë lloje të kimoterapisë nuk sulmojë qelizat kancerore por trupin e njeriut, dhe  nga ana tjetër, rrisin rrezikun e  llojeve të caktuara të leukemisë që janë të vështira për t’u trajtuar dhe shpesh kanë një rezultat të dobët.

Nëse cisplatin ose karboplatin jepen në kombinim me rrezatim, rreziku për zhvillimin e leukimisw rritet.

Topoizomerazë II frenjë, klasë e barnave chemo, pengojnë qelizat për të qenë  në gjendje të riparojnë ADN-në, gjithashtu kontribuojnë në rrezikun e zhvillit të leukemisë, veçanërisht AML, e cila zhvillohet shumë më shpejt (brenda dy deri tre vjet) pas trajtimit, krahasuar me agjentët alkilues.

Ilacet në këtë klasë janë:

• Etopozid (VP-16)
• teniposide
• Mitoksantron (Novantrone)

Një klasë e barnave të quajtur chemo antraciklina, të cilat janë gjithashtu topoizomerazë II, dhe janë shkak për leukemi, por konsiderohen të lehtë edhe pse dëmi i tyre është po aq i rrezikshëm.
Këto përfshijnë:

• Doksorubicine (Adriamycin)
• daunorubicin
• epirubicin (Ellence)
• idarubicin

Këshilla jonë për ju është që të jetoni  një jetë të shëndetëshme, duke qëndruar larg zakoneve që ju dëmtojnë dhe ju shkaktojnë sëmundje kronike, që i kemi përmëndur në artikuj të ndryshëm.

Zgjidhja më e sigurtë për kurimin e kancerit dhe sëmundjeve  të tjera kronike është që ju ta filloni kurimin e tyre me produkte natyrale, të sigurta dhe pa efekte anësore.

Cancer

Unique Natural Professional Treatment of Cancer

One of the most revolutionary breakthroughs in treating cancer naturally through the potential desert plants and healthier lifestyles; benefiting from ongoing scientific research and long clinical experience with thousands of patients of various types of cancer.

A professional interweaving between the ancient and the modern, without compromising the former and taking advantage of the latter's technology, so that patients with different types of cancer have an unbreakable weapon against their disease.

Over 50 wilderness wild plants, expertly combined, are the ingredients of this unique package of its kind.

This package can be taken by all patients regardless of the type or stage of the disease, including the spread of metastases, whether or not they have received chemotherapy; that everyone benefits from treatment, and that everyone has the opportunity to be healed, by the Lord's will.

Our herbal medicines are not manufactured or commercially available, as are usually the "Dietary Supplements" products, but they are specially prepared directly from herbal extracts, and contain no preservatives or any kind of added chemicals, but only herbal extracts. 100%.

Potential of wild desert plants

Wild desert medicinal plants have proven to be a transcription factor in humans, encoded by a particular formula that regulates the expression of a variety of antioxidants and detoxifying genes, resulting in the self-destruction of carcinogenic cells.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional blend of thoroughly wild herbs contains a full spectrum extract of the best the Lord has given us!


Trajtimi Natyral Profesional Unik i Kancerit


Një nga zbulimet dhe arritjet më revolucionare në trajtimin e kancerit në mënyrë natyrale me anë të bimëve shkretinore potenciale dhe stilit të jetesës më të shendetshme; i përfituar nga kërkimet e vazhdueshme shkencore dhe pervoja e gjatë klinike me mijëra pacientë të llojeve të ndryshme të kancerit.

Një gërshetim profesional mes të lashtës dhe modernes, pa cënuar të parën dhe duke përfituar nga teknologjia e së dytës, në mënyrë që pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të kenë një armë të pathyeshme kundër sëmundjes së tyre.

Mbi 50 bimë shkretinore të egra, të kombinuara me profesionalizëm janë përbërëse të ilaçeve të kësaj pakete unike të llojit të saj.

Kjo paketë mund të merret nga të gjithë pacientët pavarësisht llojit apo fazës së sëmundjes, përfshirë edhe përhapjen me metastaza, qoftë nëse kanë marrë apo jo kimioterapi; që të gjithë përfitojnë nga trajtimi, dhe që të gjithë kanë mundësi të shërohen, me vullnetin e Zotit.

Ilaçet tona bimore nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga ekstraktet e bimëve, dhe nuk permbajnë lëndë kimike ruajtëse apo ndonjë lloj lënde kimike të shtuar, por vetem ekstrakte bimore 100%.

Potenciali i bimëve të egra shkretinore

Bimët e egra medicinale shkretinore kanë vërtetuar se janë një faktor transkriptimi te njerëzit, të koduara nga një formulë e veçantë që rregullon shprehjen e një sërë antioksiduesish dhe detoksifikues të gjeneve, duke rezultuar në vetë-asgjësimin e qelizave kancerogjene.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një ekstrakt me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!