Postimet e Fundit

Më të lexuarat sot

Shop

/Shop

 

Vizitor i nderuar!

Produktet tona nuk jane produkte komerciale, nuk jane te fabrikuara, dhe nuk jane as si çajrat apo produktet komerciale bimore as si medikamentet farmaceutike apo si plotesuesit ushqimor, vitaminat apo probiotiket;

Por keto produkte prodhohen ne menyre artizanale te posaçme per çdo pacient ne varesi te gjendjes se tij shendetesore, moshes, gjinise, analizave dhe fazes se semundjes; per te qene kurim dhe sherim rrenjesor per pacientin dhe jo per t’i dhene nje ilaç si gjithe te tjeret; dhe si te tilla, çmimet e ketyre ilaçeve nuk jane aspak te shtrenjta ne krahasim me ilaçet kimike vrasese, apo me produktet apo plotesuesit ushqimor konvencional.

Keto kura bimore ndryshojne totalisht nga te gjitha llojet e produkteve te tjera natyrale, jane unike, dhe synojne kurimin rrenjesor te semundjes dhe kthimin e shendetit te plote te pacienti; dhe deri me tani ne kemi nje sukses jo me pak se 90% te sherimit total per te gjitha semundjet qe trajtojme.

Viber / Whatsapp: 00971505360658


Dear visitor!

Our products are not commercial products, are not fabricated, nor as teas or commercial herbal products, nor as pharmaceuticals or as nutrition supplements, vitamins or probiotics;

But these products are manufactured in a special way for each patient depending on his health condition, age, gender, disease analysis and phase; To be cure and heal for the patient and not to give a drug like everyone else; And as such, the prices of these medicines are not at all expensive compared to killer chemical drugs or conventional food products or supplements.

These herbs are totally different from all kinds of other natural products, they are unique, and they are aimed at routine disease treatment and full health return to the patient; And till now we have a success not less than 90% of total healing for all the diseases we treat.

error: Alert: Content is protected !!