Studiuesit identifikojnë se si të parandalohen metastazat e Kancerit

 

Metastazat mund të zhvillohen në trup edhe vite pas trajtimit të suksesshëm të kancerit. Ata e kanë origjinën nga qelizat kancerogjene që migruan nga tumori origjinal në organe të tjera, dhe të cilat mund të qëndrojnë aty joaktive për një kohë të konsiderueshme. Studiuesit tani kanë zbuluar se si këto “qeliza gjumi” mbahen në gjumë dhe si zgjohen dhe formojnë metastaza fatale. Ata i kanë raportuar gjetjet e tyre në revistën Nature.

Një tumor mund të lërë pas një trashëgimi ogurzi në trup: qelizat kancerogjene mund të migrojnë nga tumori në indet e tjera të trupit, ku mbijetojnë pas trajtimit në një lloj letargjie të quajtur qetësi. Aktualisht, ilaçi i kancerit mbështetet në monitorimin e pacientëve me kancer pas trajtimit fillestar në mënyrë që të zbulojë zgjimin e këtyre qelizave për të formuar metastaza. Një nga pyetjet më të mëdha në hulumtimin e kancerit është se çfarë e shkakton saktësisht këtë tranzicion.

“Kjo periudhë e qetësisë ofron një dritare të rëndësishme terapeutike në të cilën numri i qelizave kancerogjene dhe heterogjeniteti i tyre janë akoma të menaxhueshme”, thotë profesor Mohamed Bentires-Alj, udhëheqës i grupit në Departamentin e Biomjekësisë në Universitetin e Bazelit dhe Spitalin Universitar të Bazelit. “Të kuptuarit e mekanizmave qelizorë dhe molekularë të tumorit që qëndrojnë në qetësi është thelbësore për të parandaluar përsëritjen e kancerit.” Ekipi i tij ka bërë një hap të rëndësishëm në këtë drejtim.

Ata përdorën modele miu dhe mostra të indeve njerëzore dhe ishin në gjendje të përcaktonin se si qelizat kancerogjene, të cilat fillimisht kishin migruar nga një tumor i qumështit në mëlçi, mbetën në gjumë ose u zgjuan për të formuar metastaza.

Dy lloje qelizash luajnë një rol kryesor në këtë tranzicion. Një nga këto lloje qelizash është qeliza vrasëse natyrore NK, d.m.th. një lloj qelize imune që tradicionalisht vret qelizat jonormale ose të infektuara, por gjithashtu mund të ngadalësojë përhapjen e tyre. Siç zbuluan studiuesit, kjo është pikërisht ajo që ata duket se bëjnë për të kontrolluar qelizat e kancerit në gjumë. Qelizat vrasëse natyrore NK sekretojnë një substancë mesenxher të quajtur gama interferon, e cila mban qelizat kancerogjene në letargji.

Lloji tjetër i qelizave, qeliza yjore hepatike, ndikon në qelizat vrasëse natyrore. Kur qelizat yjore hepatike aktivizohen, ato pengojnë qelizat imune, dhe nga ana tjetër lejojnë që qelizat e kancerit të zgjohen nga letargjia. “Mund të ketë arsye të ndryshme pse qelizat yjore hepatike aktivizohen; për shembull, inflamacion kronik në trup ose infeksion i vazhdueshëm.” Studiuesit tani do të hetojnë shkaqet e sakta në studime të mëtejshme.

Rezultatet e publikuara tregojnë disa metoda të mundshme të parandalimit të metastazës: Ilaçi bimor “Pro-Immune Herbs” luan rolin e asaj që quhet imunoterapia e bazuar në interleukin-15, e cila rrit numrin e qelizave vrasëse natyrore NK në ind; ruan gjendjen e fjetur të qelizave kancerogjene; dhe frenon mekanizmin përmes të cilit qelizat yjore hepatike paralizojnë qelizat vrasëse natyrore.

“Gjetjet tona rrisin shpresën e imunoterapive që përqendrohen në qelizat vrasëse natyrore NK si një strategji parandaluese për pacientët me qeliza kanceroze të fjetura në rrezik të zhvillimit të metastazave”, thotë Bentires-Alj.

“Këto qeliza janë një pengesë natyrore kundër metastazës në mëlçi dhe organe të tjera.”

Meqenëse këto qeliza vrasëse natyrore NK mund të përdoren për të parandaluar zhvillimin e metastazave në pjesë të ndryshme të trupit, atëherë është shumë e mundur të parandaloni përgjithmonë përsëritjen e kancerit dhe metastazat, dhe ilaçi bimor më premtues për këtë është “Pro-Immune Herbs”, një nga përbërësit e kurës sonë bimore për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.