​Zinginax - One for all

SKU 98380
€140
In stock
1
Product Details

Zinginax - One for all


- Stimulates incomparably naturally the brain, nerves, joints, muscles, immune system, kidneys, liver, digestion and sexual health.
- Provides great health benefits through powerful antioxidant, anti-inflammatory and immune protective properties.
- Helps regulate the inflammatory process and treat the negative impact of acute or chronic inflammatory conditions.
- Activates the NrF2 pathway, which helps cells detoxify and protect themselves from oxidative stress.
- Stimulates the central and peripheral nervous system, and fights nerve infections.
- Has excellent effects on detoxification, decalcification, activation and stimulation of the Pineal Gland.
- It is excellent for the flowing brain; According to the study on narrow-junction protein (TJ) changes induced by lack of oxygen-glucose (OGD) in the blood-brain barrier, Zinginax is able to regenerate and improve the blood-brain barrier.
- Fights pain and diseases of the joints and bones, strengthens the joints, helps the absorption of vitamin D in the bones.
- Fights osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, bursitis, essential tremor (Essential Tremor); Support Boneëellia.
- Helps treat disc and hiatal hernia.
- Helps cure Parkinson's and Alzheimer's.
- Improves mental state, increases concentration and strengthens memory.
- For sexual power.
- For anorexia and the digestive tract.
- Helps remove bad breath.
- For athletes - makes them more resilient during training.
Note!
- Zinginax and all our products are specially prepared from the plants of the Arabian desert.
- Zinginax is completely safe for everyone, and has no side effects.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian.
Ingredients
Zinginax is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Zinginax - Një për të gjitha


- Stimulon në mënyrë natyrale të pakrahasueshme trurin, nervat, kyçet (nyjet), muskujt, sistemin imun, veshkat, mëlçinë, tretjen dhe shëndetin seksual.
- Ofron përfitime të mëdha shëndetësore përmes vetive të fuqishme antioksiduese, anti-inflamatore dhe mbrojtëse të imunitetit.
- Ndihmon në rregullimin e procesit inflamator dhe trajtimin e ndikimit negativ të kushteve akute ose kronike të inflamacionit.
- Aktivizon rrugën NrF2, e cila ndihmon qelizat të detoksifikohen dhe të mbrohen nga stresi oksidativ.
- Stimulon sistemin nervor qendror dhe atë periferik, dhe lufton infeksionet nervore.
- Ka efekte të shkëlqyera në detoksifikimin, dekalcifikimin, aktivizimin dhe stimulimin e Gjëndrës Pineale.
- Është i shkëlqyeshëm për trurin që rrjedh; Sipas studimit mbi ndryshimet e proteinave të bashkimit të ngushtë (TJ) të indukuara nga mungesa e oksigjen-glukozës (OGD) në pengesën gjak-tru, Zinginax është në gjendje të rigjenerojë dhe të përmirësojë barrierën gjak-tru.
- Lufton dhimbjet dhe sëmundjet e nyjeve dhe të kockave, forcon kyçet, ndihmon absorbimin e vitaminës D në kocka.
- Lufton osteoporozen, osteoartritin, artritin reumatoid, bursitin, dridhjen esenciale (Essential Tremor); Përkrah Bonewellia.
- Ndihmon në trajtimin e hernies diskale dhe hiatale.
- Ndihmon në kurimin e Parkinsonit dhe Alzheimer.
- Përmirëson gjendjen mendore, rrit përqendrimin dhe fuqizon memorien.
- Për fuqinë seksuale.
- Për anoreksinë dhe aparatin tretës.
- Ndihmon në largimin e erës së keqe të gojës.
- Për sportistët - i bën më rezistentë gjatë stërvitjes.
Shënim!
- Zinginax dhe të gjitha produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme nga bimët e shkretëtirës arabe.
- Zinginax është krejtësisht i sigurt për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.
- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.
- Kapsulat tona janë Vegetariane.
Përbërësit
Zinginax është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.
Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Save this product for later