Urologic Diseases

The Herbal Treatment for Diseases of the Kidneys and Urinary tract consists of four herbal medicines studied and produced especially for patients with various diseases of the kidneys and urinary tract, including: Renal Failure, Chronic kidney disease, Glomerulonephritis, Polycystic kidney disease, Urinary tract infections, Kidney stones, Kidney Infection (Pyelonephritis), Kidney Dysplasia, Renal artery stenosis, Renal tubular acidosis, Acquired cystic kidney disease, Lupus nephritis, Nephrotic syndrome, etc.

Kura Bimore për Sëmundjet e Veshkave dhe Traktit Urinar përbëhet nga katër ilaçe bimore të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me sëmundje të ndryshme të veshkave dhe traktit urinar, duke përfshirë: Dështimi i veshkave, Sëmundja kronike e veshkave, Glomerulonefriti, Sëmundja policistike e veshkave, Infeksionet e traktit urinar, Gurët në veshka, Infeksioni i veshkave (Pielonefriti), Dysplasia e veshkave, Stenoza e arterieve renale, Acidoza e tubave renale, Sëmundja cistike e fituar e veshkave, Nefriti i Lupusit, sindroma nefrotike, etj.