UTI-CLEAR - Kidney

SKU 31220
€175
In stock
1
Product Details

UTI-CLEAR - Kidney Relief


- UTI-CLEAR përmban një larmi bimësh të egra shkretinore të projektuar posaçërisht për të mbështetur shëndetin e traktit urinar. Zilla eshte i lartë në disa acide organike dhe polifenole, veçanërisht flavonoide dhe proanthocyanidine, komponime që sigurojnë frenim mikrobik dhe efekte mbështetëse anti-bakteriale.

- Përveç kësaj, kjo formulë vepron si një diuretik i butë natyror për të mbështetur funksionimin e shëndoshë të veshkave dhe për të dhënë një efekt qetësues në membranën e mukozës gjenitourinare.

- Uti-Clear ndihmon në trajtimin e infeksionit të traktit urinar (Cystitis) në mënyrë rrënjësore, krejtësisht natyrale dhe pa efekte anësore. Mëso më shumë për ITU në këtë artikull.

- Ndihmon në kurimin e malcimit të veshkave dhe pamjaftueshmërisë renale.

- Ndihmon në kurimin e gjendjeve të ndryshme të veshkave, si: Azotemia, Uremia dhe dështimi i veshkave.

- Pastron dhe stimulon veshkat për kryerjen e funksionit të tyre në mënyrën më të plotë.

- Ndihmon pacientët që janë në dializë në rastet e dështimit të plotë apo të pjesshëm të veshkave.

- Lufton Glomerulonefritin.

- Ndihmon në uljen e niveleve të larta të kreatininës. Mëso më shumë për Kreatininën në këtë artikull.

- Pastron veshkat nga gurët dhe kristalet. Mëso më shumë për Gurët e Veshkave në këtë artikull.

- Trajton kistet e veshkave pa qenë nevoja për ndërhyrje kirurgjikale.

- Shpërbën gurët dhe kuron infeksionet e tëmthit.

- Stabilizon presionin e gjakut dhe forcon gjakun.

- Është diuretik i shkëlqyer.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- "Uti-Clear" është 100% origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Përshkruhet përkrah bimeve të tjera të paketës së plotë të mbështetjes së veshkave dhe traktit urinar.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.


UTI-CLEAR - Kidney Relief

- UTI-CLEAR contains a variety of wild desert plants specially designed to support urinary tract health. Zilla Myagroides is high in some organic acids and polyphenols, especially flavonoids and proanthocyanidine, compounds that provide microbial inhibition and supportive antibacterial effects.
- In addition, this formula acts as a mild natural diuretic to support healthy kidney function and give a calming effect to the genitourinary mucous membrane.
- Uti-Clear helps treat urinary tract infection (Cystitis) in a radical way, completely natural and without side effects. Learn more about ITU in this article.
- Helps cure kidney malignancy and renal insufficiency.
- Helps cure various kidney conditions, such as: Azotemia, Uremia and kidney failure.
- Cleanses and stimulates the kidneys to perform their function in the most complete way.
- Helps patients on dialysis in cases of complete or partial kidney failure.
- Fights Glomerulonephritis.
- Helps reduce high creatinine levels. Learn more about Creatinine in this article.
- Cleanses the kidneys of stones and crystals. Learn more about Kidney Stones in this article.
- Treats kidney cysts without the need for surgery.
- Dissolves stones and cures gallbladder infections.
- Stabilizes blood pressure and strengthens the blood.
- It is an excellent diuretic.
Note!
- Our products are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements", but they are specially prepared directly from the studied wild desert plants.
- "Uti-Clear" is 100% original, completely safe for everyone, and has no side effects.
- Prescribed along with other herbs of the complete package of support of the kidneys and urinary tract.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
Save this product for later