Total Immunity Herbs

SKU 00151
€160
In stock
1
Product Details

Total Immunity Herbs


- TOTAL IMUNITY is a balanced combination of wild desert herbs and ancient wisdom with modern technology, to naturally reactivate compromised immunity, rejuvenate body cells and restore metabolic balance.

- Total Immunity focuses on vital DNA support and cell mitochondria, cell energy generators, or cell battery packs.

- Stimulates stem cell activation, and can replace expensive stem cell therapies (SCTs); reduces inflammation and modulates the immune system.

- Acts in balancing blood sugar, in order to produce sustainable energy and immune control throughout the body.

- Cleanses the lymphatic system, removes toxins and prevents lymphatic congestion.

- Fights chronic inflammation and helps in the rapid restoration of optimal health.

- Regulates the intestinal microbiota to prevent autoimmune attacks and food allergies.

- The best treatment for disorders of the digestive system; treats gastric reflux, aids digestion, fights parasites, constipation and diarrhea.

- Strengthens and stimulates the basic organs of the body to function in the best way.

- Stimulates the liver to perform its functions, strengthens the heart and blood and fights anemia.

- Stimulates kidney function, acts on the normalization of creatinine and urea levels.

- Cleanses the body of toxins.

- Helps the function of the gallbladder.

The antioxidant benefits of "TOTAL IMUNITY" are in fact just the tip of the iceberg. It is a wonderful product that helps all people to stay stronger and more resistant to all pathogens: viral, bacterial, fungal, protozoan and parasitic.

Note!

- Our products are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements", but our products are prepared directly from the studied wild desert plants.

- Total Immunity is 100% original, safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.

- The product is in the form of capsules that are accompanied by water sweetened with honey, and taken 3 times a day before meals.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients

Total Immunity is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Total Immunity Herbs - Për Imunitet Total


- TOTAL IMUNITY është një kombinim i ekuilibruar i bimëve të egra shkretinore dhe mençurisë së lashtë me teknologjinë moderne, që në mënyrë natyrale të riaktivizojë imunitetin e komprometuar, të rinovojë qelizat e trupit dhe të rivendosë balancimin metabolik.

- Total Immunity fokusohet në mbështetjen jetike të ADN dhe mitokondrisë së qelizave, prodhuesit të energjisë për qelizën, apo paketat e baterive të qelizës.

- Stimulon aktivizimin e qelizave staminale, dhe mund të zëvendësojë terapitë e shtrenjta të qelizave staminale (SCT); ul inflamacionin dhe modulon sistemin imunitar.

- Vepron në ekuilibrimin e sheqerit në gjak, me qëllim prodhimin e qëndrueshëm të energjisë dhe kontrollin imunitar në të gjithë trupin.

- Pastron sistemin limfatik, nxjerr toksinat dhe parandalon kongjestionin limfatik.

- Lufton inflamacionin kronik dhe ndihmon ne rikthimin e shpejte te shendetit optimal.

- Rregullon mikrobiotën e zorrëve për të parandaluar sulmet autoimmune dhe alergjitë ushqimore.

- Trajtimi më i mirë për çrregullimet në sistemin tretës; trajton refluksin e stomakut, ndihmon tretjen, lufton parazitët, kapsllëkun dhe diarrenë.

- Fuqizon dhe stimulon organet bazë të trupit për të funksionuar në mënyrën më të mirë.

- Stimulon mëlçinë për kryerjen e funksioneve të saj, forcon zemrën dhe gjakun dhe lufton aneminë.

- Stimulon funksionin e veshkave, vepron në normalizimin e niveleve të kreatininës dhe urea.

- Pastron organizmin nga toksinat.

- Ndihmon funksionin e fshikëzës së tëmthit.

› Përfitimet antioksiduese të "TOTAL IMUNITY" janë në fakt vetëm maja e ajsbergut. Ai është një produkt i mrekullueshëm që ndihmon të gjithë njerëzit për të qëndruar më të fortë dhe më rezistues ndaj të gjithë patogjenëve: virale, bakteriale, fungale, protozoale dhe parazitëve.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por produktet tona përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Total Immunity është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Produkti është në formë të kapsulave që shoqerohen me ujë të ëmbëltuar me mjalt, dhe merret 3 herë në ditë para ngrenies.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

Përbërësit

Total Immunity është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later