Total Immunity Herbs

SKU 00151
€200
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Total Immunity Herbs


- TOTAL IMUNITY is a balanced combination of wild desert herbs and ancient wisdom with modern technology, to naturally reactivate compromised immunity, rejuvenate body cells and restore metabolic balance.

- Total Immunity focuses on vital DNA support and cell mitochondria, cell energy generators, or cell battery packs.

- Stimulates stem cell activation, and can replace expensive stem cell therapies (SCTs); reduces inflammation and modulates the immune system.

- Acts in balancing blood sugar, in order to produce sustainable energy and immune control throughout the body.

- Cleanses the lymphatic system, removes toxins and prevents lymphatic congestion.

- Fights chronic inflammation and helps in the rapid restoration of optimal health.

- Regulates the intestinal microbiota to prevent autoimmune attacks and food allergies.

- The best treatment for disorders of the digestive system; treats gastric reflux, aids digestion, fights parasites, constipation and diarrhea.

- Strengthens and stimulates the basic organs of the body to function in the best way.

- Stimulates the liver to perform its functions, strengthens the heart and blood and fights anemia.

- Stimulates kidney function, acts on the normalization of creatinine and urea levels.

- Cleanses the body of toxins.

- Helps the function of the gallbladder.

The antioxidant benefits of "TOTAL IMUNITY" are in fact just the tip of the iceberg. It is a wonderful product that helps all people to stay stronger and more resistant to all pathogens: viral, bacterial, fungal, protozoan and parasitic.

Note!

- Our products are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements", but our products are prepared directly from the studied wild desert plants.

- Total Immunity is 100% original, safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.

- The product is in the form of capsules that are accompanied by water sweetened with honey, and taken 3 times a day before meals.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients

Total Immunity is a professional combination of wild desert herbs.


Total Immunity Herbs - Për Imunitet Total


- TOTAL IMUNITY është një kombinim i ekuilibruar i bimëve të egra shkretinore dhe mençurisë së lashtë me teknologjinë moderne, që në mënyrë natyrale të riaktivizojë imunitetin e komprometuar, të rinovojë qelizat e trupit dhe të rivendosë balancimin metabolik.

- Total Immunity fokusohet në mbështetjen jetike të ADN dhe mitokondrisë së qelizave, prodhuesit të energjisë për qelizën, apo paketat e baterive të qelizës.

- Stimulon aktivizimin e qelizave staminale, dhe mund të zëvendësojë terapitë e shtrenjta të qelizave staminale (SCT); ul inflamacionin dhe modulon sistemin imunitar.

- Vepron në ekuilibrimin e sheqerit në gjak, me qëllim prodhimin e qëndrueshëm të energjisë dhe kontrollin imunitar në të gjithë trupin.

- Pastron sistemin limfatik, nxjerr toksinat dhe parandalon kongjestionin limfatik.

- Lufton inflamacionin kronik dhe ndihmon ne rikthimin e shpejte te shendetit optimal.

- Rregullon mikrobiotën e zorrëve për të parandaluar sulmet autoimmune dhe alergjitë ushqimore.

- Trajtimi më i mirë për çrregullimet në sistemin tretës; trajton refluksin e stomakut, ndihmon tretjen, lufton parazitët, kapsllëkun dhe diarrenë.

- Fuqizon dhe stimulon organet bazë të trupit për të funksionuar në mënyrën më të mirë.

- Stimulon mëlçinë për kryerjen e funksioneve të saj, forcon zemrën dhe gjakun dhe lufton aneminë.

- Stimulon funksionin e veshkave, vepron në normalizimin e niveleve të kreatininës dhe urea.

- Pastron organizmin nga toksinat.

- Ndihmon funksionin e fshikëzës së tëmthit.

› Përfitimet antioksiduese të "TOTAL IMUNITY" janë në fakt vetëm maja e ajsbergut. Ai është një produkt i mrekullueshëm që ndihmon të gjithë njerëzit për të qëndruar më të fortë dhe më rezistues ndaj të gjithë patogjenëve: virale, bakteriale, fungale, protozoale dhe parazitëve.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por produktet tona përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Total Immunity është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Produkti është në formë të kapsulave që shoqerohen me ujë të ëmbëltuar me mjalt, dhe merret 3 herë në ditë para ngrenies.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

Përbërësit

Total Immunity është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later