Tephrosia – Cardiovascular & Diabet

SKU 00102
€175
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Tephrosia – Cardiovascular & Diabet


Tephrosia is a herbal formula made from desert herbs that supports the healing and health of the heart, blood and blood vessels, and which supports Neurada:

- Helps renew and produce new cells.

- Acts in the normalization of high blood pressure.

- Lowers bad cholesterol (LDL) and triglycerides.

- Improves insulin sensitivity and helps diabetics.

- Acts in the restoration of metabolism in the body.

- Acts as a sedative of the nervous system.

- Has protective effects of healthy brain function and prevents stroke.

- Contains powerful water-soluble antioxidants that prevent oxidative cellular damage, and have significant anti-cancer activity.

- Contains active substances against many metabolic disorders such as hypertension, heart arrhythmia, malaria, cancer and all cardiovascular problems.

- Serves as a natural antibiotic, helping the body to fight infections and microbial invasion.

– Contains the rarest antioxidants that help balance blood sugar, improve insulin resistance, stimulate insulin secretion from the pancreas.

Note!

- Tephrosia and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Tephrosia is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- Can be taken alongside the chemical medicines that the patient may be taking.

Ingredients

Tephrosia is a professional scientific combination of wild desert plants, including:

- Tephrosia Apollinea;

- Harpagophytum Procumbens; The major active ingredients of the plant are various iridoid glycosides (Harpagoside), acetylated phenolic glycosides, terpenoids, phytosterols, aromatic acids and flavonoids. Harpagophytum is chondroprotective, due to inhibition of inflammatory mediators, including cyclooxygenase-2, leukotrienes, nitric oxide, tumor necrosis factor-α and interleukin-1β, and by inhibiting matrix metalloproteinases and elastase. Has been shown to suppress COX-2 and inducible nitric oxide synthase (iNOS) at both the mRNA and protein levels. Has strong analgesic, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic, anti-rheumatoid, anti-allergic activity, etc.

– Argyreia Nervosa; Contains alkaloids, flavonoids, phenols, tannin, carbohydrates, proteins, amino acids, triterpenoids, anthraquinone. Phytochemicals are the secondary metabolism of plants which are natural chemical compounds that have various protective and disease-fighting properties. It has activity: anticancer, antimicrobial, antidiabetic, anticonvulsant, muscle relaxant, analgesic, antioxidant, nootropic (for memory and cognitive function), anthelmintic, aphrodisiac and stimulant of male sexuality, immunomodulatory, antiulcer, antidiarrheal, antidepressant, hepatoprotective. The phenols contained in the plant have anti-inflammatory, immune-enhancing and harmony-modulating activity. Saponins are used in hypercholesterolemia, hyperglycemia, and have antioxidant, anticancer, anti-inflammatory activity. Flavonoids have anti-allergic, antioxidant, antimicrobial and anti-carcinogenic properties while tannins have a general antimicrobial and antioxidant effect. It is used as a main source of pharmaceutical purposes.

- Acacia Tortilis, etj.


Tephrosia – Për Sëmundjet e Venave të Gjakut dhe Diabetin


Tephrosia është një formulë bimore e prodhuar nga bimët shkretinore që përkrah shërimin dhe shëndetin e zemrës, gjakut dhe venave të gjakut, dhe i cili përkrah Neurada:

- Ndihmon rinovimin dhe prodhimin e qelizave të reja.
- Vepron në normalizimin e presionit të lartë të gjakut.
- Ul kolesterolin e keq (LDL) dhe Trigliceridet.
- Përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon të sëmurët me Diabet.
- Vepron në rivendosjen e metabolizmit në trup.
- Vepron si qetësues i sistemit nervor.
- Ka efekte ruajtësi të funksionit të shëndetshëm të trurit dhe parandalon goditjen në tru.

- Përmban antioksidantë të fuqishëm të tretshëm në ujë që parandalojnë dëmtimin qelizor oksidativ, dhe kanë veprimtari të konsiderueshme anti-kanceroze.

- Përmban lëndë aktive kundër shumë çrregullimeve metabolike si hipertensioni, aritmia e zemrës, malaria, kanceri dhe të gjitha problemet kardiovaskulare.

- Shërben si antibiotik natyral, duke ndihmuar trupin për të luftuar infeksionet dhe pushtimin mikrobik.

– Përmban antioksidantët më të rrallë që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak, përmirëson rezistencën ndaj insulinës, stimulon sekretimin e insulinës nga pankreasi.

Shënim!

- Tephrosia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Tephrosia është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah ilaçeve kimike që pacienti mund të jetë duke marrë.


Përbërësit

Tephrosia është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore, duke përfshirë:

- Tephrosia Apollinea;

- Harpagophytum Procumbens; Përbërësit aktivë kryesorë të bimës janë glikozide të ndryshme iridoide (Harpagoside), glikozide fenolike të acetiluara, terpenoidë, fitosterolet, acidet aromatike dhe flavonoidet. Harpagophytum është chondroprotective, për shkak të frenimit të ndërmjetësve inflamatorë, duke përfshirë ciklooksigjenazën-2, leukotrienet, oksidin nitrik, faktorin e nekrozës së tumorit-α dhe interleukin-1β, dhe duke frenuar metaloproteinazat e matricës dhe elastase. Ka treguar se shtyp COX-2 dhe sintazën e oksidit nitrik të induktueshëm (iNOS) si në nivelin e mRNA ashtu edhe në nivelin e proteinave. Ka efekte të forta analgjezike, anti-inflamatore, anti-cancer, anti-diabetic, anti-rheumatoid, anti-allergic, etj.

– Argyreia Nervosa; Përmban alkaloide, flavonoide, fenole, taninë, karbohidratet, proteina, aminoacidet, triterpenoide, antrakinon. Fitokimikatet janë metabolizmi dytësor i bimëve të cilat janë komponime kimike natyrale që kanë veti të ndryshme mbrojtëse dhe luftuese të sëmundjeve. Ka aktivitet: antikancerogjen, antimikrobik, antidiabetik, anticonvulsant, relaksues muskujsh, analegesic, antioksidues, nootropic (për kujtesën dhe funksionin njohës), anthelmintic, aphrodisiac dhe stimulues të seksualitetit mashkullor, imunomodulues, antiulçër, antidiarreal, antidepresiv, hepatoprotektiv. Fenolet që përmban bima kanë aktivitet anti-inflamator, përforcues imunitar dhe modulues të harmonisë. Saponinat përdoren në hiperkolesterolemi, hiperglicemia, dhe kanë aktivitet antioksidues, antikancerogjen, anti-inflamator. Flavonoidet kanë veti antialergjike, antioksidante, antimikrobike dhe antikancerogjene ndërsa taninet kanë një efekt të përgjithshëm antimikrobik dhe antioksidant. Përdoret si një burim kryesor i qëllimeve farmaceutike.

- Acacia Tortilis, etj.

Save this product for later