Tamarixar - Liver & Hepatitis

SKU 13012
€200
In stock
1
Product Details

Tamarixar – Liver & Hepatitis


Tamarixar is one of the components of the herbal cure studied, tested successfully and specially produced for patients with Hepatitis, Cirrhosis, and other Liver disorders, including: Acute Hepatitis B and Chronic Hepatitis B (HBV) - with all subtypes and genotypes; Acute Hepatitis C and Chronic Hepatitis C (HCV) - with all genotypes and subtypes; Hepatic cirrhosis and liver cirrhosis of any cause; Liver Fat and Liver Enlargement, as well as other liver disorders.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Tamarixar has many positive effects throughout the body, including:

- Has anti-viral, anti-bacterial, anti-tumor, anti-hypercholesterolemic, anti-hyperlipidemic properties.

- Supports the health of the liver, fights excess fat and its disorders.

- Helps cure Edema - the accumulation of fluid in the body.

- The best cleanser of blood and liver infections.

- Prevents spleen spasm.

- Cleanses the liver, helps prevent and fight liver cancer, cirrhosis and hepatitis.

- Stimulates the formation of bile.

- Strengthens immunity and has amazing abilities to fight germs and viruses.

- Stops internal bleeding.

- Helps patients with diabetes and lowers cholesterol.

- Helps the digestive system, removes constipation, gas in the stomach and intestines, helps cure stomach ulcers.

- Improves the quality of sleep, calms the nervous system, strengthens memory and relaxes the eyes.

- Reduces headaches and dizziness.

- Stops vomiting and nausea.

- Increases the body's energy level.

- Helps cure asthma and persistent cough.

- Helps in hormonal balance and maintaining a healthy body weight.

Note!

- Tamarixar and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Tamarixar is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Tamarixar is a professional combination of 15 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Tamarixar – Për Mëlçinë dhe Hepatitin - Shqip


Tamarixar është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me Hepatit dhe Cirrozë, dhe kushte të tjera të mëlçisë, duke përfshirë: Hepatiti B Akut dhe Hepatiti B Kronik (HBV) - me të gjitha nëntipet dhe gjenotipet; Hepatiti C Akut dhe Hepatiti C Kronik (HCV) – me të gjitha gjenotipet dhe nëntipet; Cirroza hepatike dhe cirroza e mëlçisë së çdo lloj shkaku; Dhjamosja e Mëlçisë dhe Zmadhimi i Mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera të mëlçisë.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Tamarixar ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ka veçori anti-virale, anti-bakteriale, anti-tumorale, anti-hypercholesterolemic, anti-hyperlipidemic.

- Mbështet shëndetin e mëlçisë, lufton yndyrën e tepërt dhe çrregullimet e saj.

- Ndihmon ne kurimin e Edemës - akumulimin e lëngjeve në trup.

- Pastruesi më i mirë i gjakut dhe infeksioneve të mëlçisë.

- Parandalon spazmën e shpretkës.

- Pastron mëlçinë, ndihmon parandalon dhe lufton kancerin e mëlçisë, cirrozën dhe Hepatitin.

- Nxit formimin e vrerit.

- Forcon imunitetin dhe ka aftësi të mahnitëshme për të luftuar mikrobet dhe viruset.

- Ndalon gjakderdhjen e brendëshme.

- Ndihmon pacientet me Diabet dhe ul kolesterolin.

- Ndihmon sistemin tretës, largon kapsllëkun, gazrat e stomakut dhe zorrëve, ndihmon për kurimin e ulçërës së stomakut.

- Përmirëson cilësinë e gjumit, qetëson sistemin nervor, forcon kujtesën dhe relakson sytë.

- Zvogëlon dhimbjet e kokës dhe marramendjen.

- Ndalon të vjellat dhe të përzierat.

- Rrit nivelin e energjisë së trupit.

- Ndihmon në kurimin e astmës dhe kollës së vazhdueshme.

- Ndihmon në balancimin hormonal dhe mbajtjen e një peshe të shëndetëshme trupore.

Shënim!

- Tamarixar dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Tamarixar është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Tamarixar është një kombinim profesional i 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later