Sylvestris - Heart & Blood

SKU 98210
€150
In stock
1
Product Details

Sylvestris - Heart & Blood

Sylvestris is one of the components of the herbal cure studied and produced especially for patients with different types of Cardiovascular Diseases, including: Coronary Artery Disease, Angina, Heart Attack, Heart Failure, Arrhythmia, Heart Valve Disease, Aorta Disease and Marfan Syndrome, Cardiomyopathy, Deep Vein Thrombosis, Pulmonary Embolism, Perocardial Disease, Cascular Disease, Peripheral Vascular Disease, High Blood Pressure, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, etc.

In addition to treating the above diseases naturally and without any harm or side effects, Sylvestris has many positive effects throughout the body, including:

- Acts to normalize blood sugar, cholesterol and triglyceride levels.

- Helps to cure type II Diabetes.

- Strengthens the heart and heart muscles.

- Fights many types of viruses and infections in the blood.

- Fights all types of Thrombosis and Deep Venous Thrombosis.

- Acts in combating all types of Anemia.

- Strengthens the pancreas and helps in its function.

- Stimulates insulin production and repairs pancreatic cell regeneration.

- Helps cure urinary tract infections.

- Strong kidney stimulant.

- Acts in the normalization of creatinine, urea, phosphorus and potassium values.

- Helps cure eye infection.

- Strengthens the heart, improves blood circulation.

- Helps in hormonal balance, and helps to lose weight.

- Helps to regenerate liver cells.

- Treats chest pain, cough, relieves phlegm, cures bronchitis infections and asthma attacks.

- Diuretic, breaks down and dissolves kidney stones.

- Natural cleanser, heals wounds of the intestines and anus.

- Prevents infections of sensitive skin and strengthens facial muscles.

- Prevents bladder and kidney tumors.

- Reduces and relieves abdominal pain, colitis and constipation.

- Treats stress, calms nerves and psychological disorders.

- Acts to cure fever and lower blood pressure.

Note!

- Sylvestris and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Sylvestris is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Sylvestris is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Sylvestris – Për Zemrën dhe Gjakun - Shqip


Sylvestris është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve të Zemrës, Venave dhe Gjakut (Kardiovaskulare), duke përfshirë: Sëmundjen e Arterieve Coronare, Angina, Sulmi në Zemër, Dështimi i Zemrës, Aritmia, Sëmundja e Valvulës së Zemrës, Sëmundja e Aortës dhe Marfan Syndrom, Sëmundja e Muskujve të Zemrës (Cardiomyopathy), Tromboza venoze e thellë, Embolismi Pulmonar, Sëmundja e Perokardit, Sëmundja vaskulare periferiale, Rheumatic heart disease, Goditja në tru, Sëmundja Vaskulare (e venave të gjakut), Presioni i lartë i Gjakut, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, etj.

Përveç trajtimit të sëmundjeve të mësipërme në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Sylvestris ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Vepron në normalizimin e niveleve të sheqerit në gjak, kolesterolit dhe triglicerideve.

- Ndihmon për kurimin e Diabetit tip II.

- Forcon zemrën dhe muskujt e zemrës.

- Lufton shumë lloje të viruseve dhe infeksioneve në gjak.

- Lufton të gjitha llojet e Trombozës dhe Trombozën e thellë venoze.

- Vepron në luftimin e të gjitha llojeve të Anemisë.

- Forcon pankreasin dhe ndihmon në funksionin e tij.

- Stimulon prodhimin e insulinës dhe riparon rigjenerimin e qelizave të pankreasit.

- Ndihmon në kurimin e infeksioneve urinare.

- Stimulues i fortë i veshkave.

- Vepron ne normalizimin e vlerave te kreatinines, urea, fosforit dhe potaciumit.

- Ndihmon në kurimin e infeksionit të syve.

- Forcon zemrën, përmirëson qarkullimin e gjakut.

- Ndihmon në balancimin hormonal, dhe ndihmon për uljen në peshë.

- Ndihmon për rigjenerimin e qelizave të mëlçisë.

- Trajton dhimbjet e gjoksit, kollën, heq gëlbazën, kuron infeksionet e bronkiteve dhe sulmet e astmës.

- Diuretik, copëton dhe tret gurët në veshka.

- Pastrues natyral, kuron plagët e zorrëve dhe të anusit.

- Parandalon infeksionet e lëkurës së ndjeshme dhe forcon muskujt e fytyrës.

- Parandalon tumoret e fshikëzës së urinës dhe veshkave.

- Zvogëlon dhe zbut dhimbjet e barkut, kolitit dhe kapsllëkun.

- Trajton stresin, qetëson nervat dhe shqetësimet psikologjike.

- Vepron për kurimin e etheve dhe për uljen e tensionit të gjakut.

Shënim!

- Sylvestris dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Sylvestris është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Sylvestris është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later