Superba

SKU 00301
€170
In stock
1
Product Details

Superba - Pro Fertility Desert


- Fights infertility in both sexes, regardless of causes.

- Helps cure Azoospermia very effectively.

- Helps in the formation and development of ovaries in women naturally, even in old age.

- Strengthens and stimulates sexual desire.

- Helps balance the hormones in the body.

- Protects the body from cell damage.

- Nervous system soothing.

- Strengthens and suppresses the body in general.

- Strengthens the immune system.

- Helps digestion.

Note!

› Our products are not manufactured or commercially available, as are" Dietary Supplements "products, but our products are specially prepared by specialized and experienced herbalists.

› Superba Tea is 100% original, safe for everyone and has no side effects.

› 100% organic with wild plants, no chemical preservatives, no artificial dyes and no chemical additives.

› The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.


Superba - Pro Fertility Desert Tea


- Lufton infertilitetin në të dy gjinitë, pavarësisht shkaqeve.

- Ndihmon në kurimin e Azoospermia me shumë efikasitet.

- Ndihmon në formimin dhe zhvillimin e vezoreve tek gratë në mënyrë natyrale, edhe në moshë të kaluar.

- Forcon dhe stimulon deshirën seksuale.

- Ndihmon balancimin e hormoneve në trup.

- Mbron trupin nga dëmtimi i qelizave.

- Qetësues i sistemit nervor.

- Forcon dhe zhdërvjell trupin në mënyrë të përgjithshme.

- Forcon sistemin imun.

- Ndihmon tretjen.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten në mënyrë të posaçme nga herbalistë të specializuar dhe me përvojë.

› Superba Tea është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% organik me bimë të egra, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

› Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.Save this product for later