Superba - For Her

SKU 00301
€150
In stock
1
Product Details

Superba - For Her


Superba is one of the components of the herbal cure studied, tested and specially produced for women's sexual health and infertility problems, including: Ovulation disorders, (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etc.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Superba has many positive effects throughout the body, including:

- Increases bodily and sexual energy.

- Very effective for cases of impotence and erectile insufficiency.

- Helps cure Peyronie's disease and all its symptoms.

- Helps to treat premature ejaculation.

- Helps build muscle fast, especially for those who train.

- Treats varicocele in the testicles.

- Improves blood circulation and fights infections.

- Improves sexual health and increases testosterone.

- Fights Infertility (along with other herbal medicines to treat infertility).

- Soothes stomach aches.

- Cleanses the liver of poisons and toxins.

- Fights intestinal parasites, dysentery and diarrhea.

- Reduces the risk of heart attack.

- Isolates the activity of cancer cells.

- Has anti-aging effects.

Note!

- Superba and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Superba is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Superba is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Superba – Për Femrat - Shqip


Superba është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar dhe të prodhuar posaçërisht për shëndetin seksual të femrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Çrregullimet e Ovulacionit (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etj.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Superba ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ka veçori: Antimicrobale, antifertilitet, anticonvulsive, antihelmintic, antidiarrhoeal, antimicrobial, antigiardiasis dhe hepatoprotective, antihypertenstive, antitumor, antidiabetic, anti-inflammatory.

- Rrit energjinë seksuale, forcon muskujt, i jep trupit energji.

- Stimulon epshin seksual, inkurajon orgazma të forta, rrit presionin e gjakut.

- Ndihmon në formimin dhe zhvillimin e vezoreve tek gratë në mënyrë natyrale, edhe në moshë të kaluar.

- Mbron trupin nga dëmtimi qelizor.

- Qetësues i sistemit nervor.

- Forcon kockat; ndihmon për kurimin e osteoporozës dhe sëmundjet degjenerative të kockave.

- Vepron gjithashtu për kurimin e artritit, përdhesit, ngrirjeve muskulare, etj.

- Parandalon përhapjen e qelizave kancerore dhe shumimin e tyre.

- Ndihmon për kurimin e zgjerimit të shpretkës.

- Lufton sëmundjet e zemrës dhe rregullon nivelin e kolesterolit.

- Ribalancon nivelin hormonal. Hormonet janë pjesë shumë e rëndësishme për funksionin e gjithë trupit, përfshi edhe aktivitetin e zemrës.

- Ndihmon për trajtimin e çrregullimeve të mëlçisë.

- Ndihmon për kurimin e çrregullimeve mendore si: depresioni, ankthi, stresi, kujtesa e dobët, mospërqëndrimi, moskonceptimi, etj.

Shënim!

- Superba dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Superba është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Superba është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later