Sexual Health

  • Products from wild desert plants produced specifically for the sexual health of men and women, and for infertility problems in them, including: · Sperm diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, proper immobility) · Varicocele · Blockage · Hormonal problems · Chromosome problems · Erection and ejaculation problems · Impotence · Low sexual energy · As well as other sexual function problems.
  • Ovulation Disorders (Polycystic Ovary Syndrome, Hypothalamic Dysfunction, Premature Ovarian Failure, Too Much Prolactin); Damage to the fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Causes of the uterus or cervix - Polyps or benign tumors (fibroids or fibroids); Unexplained sterility, etc.
  • HPV Papilloma viruses, and Herpes, including Herpes Simplex1, Herpes Simplex2, as well as sexually transmitted viruses such as gonorrhea, HIV, etc.

Shëndeti Seksual

  • Produkte nga bimët e egra të shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe të grave, dhe për problemet e infertilitetit tek ata, duke përfshirë: · Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur) · Varicocelet · Bllokimi · Problemet hormonale · Problemet e kromozomeve · Problemet e ereksionit dhe ejakulimit · Impotenca · Energjia e ulët seksuale · Si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.
  • Çrregullimet e Ovulacionit (Sindromi i vezores policistike, Disfunksioni hipotalamik, Dështimi i parakohshëm i vezoreve, Shumë prolaktinë); Dëmtimi i tubave fallopiane - infertiliteti tubal; Endometrioza; Shkaqet e mitrës ose të qafës së mitrës - Polipet apo tumoret beninje (fibroidet ose miomat); Steriliteti i pashpjegueshëm, etj.
  • Viruset HPV Papilloma, dhe Herpes, duke përfshirë Herpes Simplex1, Herpes Simplex2, si dhe viruset seksualisht të transmetueshme, si gonorrea, HIV, etj.