Senegalia - Breast

SKU 98246
€250
In stock
1
Product Details

Senegalia - Breast Tumors


Senegalia is an herbal formula specially studied and manufactured for patients with various types of breast cancer, invasive and non-invasive, early or advanced with metastases, including: Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), Invasive Ductal Carcinoma (IDC), Invasive Lobular Carcinoma (ILC), Inflammatory Breast Cancer, Lobular Carcinoma In Situ (LCIS), Male Breast Cancer, Molecular Subtypes of Breast Cancer, Triple-Negative Breast Cancer, Paget's Disease of the Nipple, Phyllodes Tumors of the Breast, Recurrent Breast Cancer, Metastatic Breast Cancer.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Senegalia has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Fights metastases released by breast cancer to other organs, such as lungs, bones, ovaries, etc.

- Facilitates digestion, fights constipation, soothes the stomach.

- Helps remove toxins and secretions.

- Stimulates the kidneys and prevents the possibility of kidney failure due to conventional therapies such as chemotherapy.

- Plays a role in lowering blood pressure and harmful cholesterol in the blood.

- Strengthens the heart and prevents diseases and disorders of its beating.

- Helps the body to excrete secretions and toxins, and prevents the growth of cancer cells in the digestive system.

- Helps maintain and protect the mucous membrane for any funnel located in the respiratory system.

Note!

- Senegalia and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Senegalia is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Senegalia is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Senegalia – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Senegalia është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të gjirit, invaziv dhe jo-invaziv, fillestar apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), Invasive Ductal Carcinoma (IDC), Invasive Lobular Carcinoma (ILC), Inflammatory Breast Cancer, Lobular Carcinoma In Situ (LCIS), Male Breast Cancer, Molecular Subtypes of Breast Cancer, Triple-Negative Breast Cancer, Paget's Disease of the Nipple, Phyllodes Tumors of the Breast, Recurrent Breast Cancer, Metastatic Breast Cancer.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Senegalia ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Lufton metastazat e lëshuara nga kanceri i gjirit në organe të tjera, si mushkëritë, eshtrat, vezoret, etj.

- Lehtëson tretjen, lufton kapsllëkun, zbut stomakun.

- Ndihmon në nxjerrjen e helmeve dhe sekrecioneve.

- Stimulon veshkat dhe parandalon mundësinë e dështimit të veshkave për shkak të terapive konvencionale si kimioterapia.

- Luan rol në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit të dëmshëm në gjak.

- Forcon zemrën dhe parandalon sëmundjet dhe çrregullimet e rrahjeve të saj.

- Ndihmon trupin për të nxjerrë sekrecionet dhe helmet, dhe parandalon rritjen e qelizave kancerore në sistemin e tretjes.

- Ndihmon në ruajtjen dhe mbrojtjen e cipës së mukozës për çdo gyp që gjendet në sistemin e frymëmarrjes.

Shënim!

- Senegalia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Senegalia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Senegalia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later