Senegalia - Breast

SKU 98246
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Senegalia - Breast Tumors


Senegalia is a herbal formula studied and produced specifically for patients with different types of breast tumors, invasive and non-invasive, initial or advanced with metastases.

- Fights metastases released by breast cancer in other organs, such as lungs, bones, ovaries, etc.

- Facilitates digestion, fights constipation, softens the stomach.

- Helps to remove poisons and secretions.

- Stimulates the kidneys and prevents the possibility of kidney failure due to conventional therapies such as chemotherapy.

- It plays a role in lowering blood pressure and harmful cholesterol in the blood.

- Strengthens the heart and prevents diseases and disorders of its beats.

- Helps the body to remove secretions and poisons, and prevents the growth of cancer cells in the digestive system.

- Helps maintain and protect the mucous membrane for each tube found in the respiratory system.

Note!

- Senegalia and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Senegalia is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Senegalia is a professional combination of wild desert plants.


Senegalia – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Senegalia është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të gjirit, invaziv dhe jo-invaziv, fillestar apo të avancuar me metastaza.

- Lufton metastazat e lëshuara nga kanceri i gjirit në organe të tjera, si mushkëritë, eshtrat, vezoret, etj.

- Lehtëson tretjen, lufton kapsllëkun, zbut stomakun.

- Ndihmon në nxjerrjen e helmeve dhe sekrecioneve.

- Stimulon veshkat dhe parandalon mundësinë e dështimit të veshkave për shkak të terapive konvencionale si kimioterapia.

- Luan rol në uljen e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit të dëmshëm në gjak.

- Forcon zemrën dhe parandalon sëmundjet dhe çrregullimet e rrahjeve të saj.

- Ndihmon trupin për të nxjerrë sekrecionet dhe helmet, dhe parandalon rritjen e qelizave kancerore në sistemin e tretjes.

- Ndihmon në ruajtjen dhe mbrojtjen e cipës së mukozës për çdo gyp që gjendet në sistemin e frymëmarrjes.

Shënim!

- Senegalia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Senegalia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Senegalia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later