Schoenanthus - Autoimmunity

SKU 98361
€250
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 Capsules (30-Day Supply)

Schoenanthus - Autoimmunity


- Schoenanthus is one of the components of the herbal cure specially produced to help patients with various types of autoimmune and neurodegenerative diseases.

- Schoenanthus focuses on the vital support of the cell's DNA and mitochondria, the energy producers for the cell, or the cell's battery packs, one of the main cellular sources of Reactive Oxygen (ROS) and Reactive Nitrogen (RNS) species, which are directly related with the loss of the myelin/oligodendrocyte complex, and with oxidative stress, leading to dysfunction and autoimmune disorders.

- Stimulates the activation of stem cells; reduces inflammation in the immune system; has potential for treating a variety of autoimmune conditions and digestive health issues, neurodegenerative issues, spinal cord injury, heart disease, tooth regeneration, hearing problems, blindness and vision impairment, musculoskeletal issues, etc.

- Increases the frequency and total number of hematopoietic stem cells (HSC) of normal bone marrow.

- Contains quercetin, which helps differentiate bone marrow mesenchymal stem cells into β cells.

- Contains Curcumin, which aids adult hippocampal neurogenesis and promotes neural plasticity and repair. It helps in the differentiation of stem cells.

- Acts in balancing blood sugar, with the aim of sustainable energy production and immune control throughout the body.

- Inhibits the development of advanced glycolytic enzymes that destroy the function of the cell membrane and damage the activity of the insulin receptor.

- Prevents toxic waste and inflammatory molecules (such as TNF-alpha) from penetrating neurological tissue.

- Stimulates the Glymphatic System, a very important system that helps remove metabolic waste and toxins built up within the central nervous system.

- Acts in cleansing the lymphatic system, removes toxins and prevents lymphatic congestion.

- Regulates gut microbiota to prevent autoimmune attacks and food allergies.

- Helps the function of the gall bladder.

Note!

- Schoenanthus and all our products are not manufactured or commercial, but are specially prepared directly from wild desert plants.

- Schoenanthus is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Is prescribed along with other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

Ingredients

Schoenanthus is a professional combination of wild desert herbs.


Schoenanthus - Për Sëmundjet Autoimune


- Schoenanthus është një nga përbërësit e kurës bimore të prodhuar posaçërisht për t’i ardhur në ndihmë pacientëve me lloje të ndryshme të sëmundjeve autoimmune dhe neurodegjenerative.

- Schoenanthus fokusohet në mbështetjen jetike të ADN dhe mitokondrisë së qelizave, prodhuesit të energjisë për qelizën, apo paketat e baterive të qelizës, një nga burimet qelizore kryesore të llojeve të Oksigjenit reaktiv (ROS) dhe të Azotit reaktiv (RNS), që lidhen direkt me humbjen e kompleksit mielinë / oligodendrocite, dhe me stresin oksidativ, duke çuar në mosfunksionim dhe çrregullime autoimune.

- Stimulon aktivizimin e qelizave staminale; ul inflamacionin në sistemin imunitar; ka potencial për trajtimin e një sërë kushtesh autoimune dhe çështje shëndetësore të tretjes, çështje neurodegjenerative, dëmtimi i palcës kurrizore, sëmundja e zemrës, rigjenerimi i dhëmbëve, problemet e dëgjimit, verbimi dhe dëmtimi i shikimit, çështjet muskuloskeletore, etj.

- Rrit frekuencën dhe numrin total të qelizave rrjedhëse hematopoietike (HSC) të palcës së kockave normale.

- Përmban quercetin, e cila ndihmon në diferencimin e qelizave burimore mesenkimale të palcës së kockave në qelizat β.

- Përmban Curcumin, që ndihmon neurogjenezën hipokampale të të rriturve dhe promovon plasticitetin dhe riparimin nervor. Ndihmon në diferencimin e qelizave staminale.

- Vepron në ekuilibrimin e sheqerit në gjak, me qëllim prodhimin e qëndrueshëm të energjisë dhe kontrollin imunitar në të gjithë trupin.

- Pengon zhvillimin e enzimave glikolitike të avancuara që shkatërrojnë funksionin e membranës qelizore dhe dëmtojnë aktivitetin e receptorit të insulinës.

- Parandalon mbeturinat toksike dhe molekulat inflamatore (si TNF-alfa) nga depërtimi në indet neurologjike.

- Stimulon Sistemin Glimfatik, një sistem shumë i rëndësishëm që ndihmon në heqjen e mbetjeve metabolike dhe toksinave të ndërtuara brenda sistemit nervor qendror.

- Vepron në pastrimin e sistemit limfatik, nxjerr toksinat dhe parandalon kongjestionin limfatik.

- Rregullon mikrobiotën e zorrëve për të parandaluar sulmet autoimmune dhe alergjitë ushqimore.

- Ndihmon funksionin e fshikëzës së tëmthit.

Shënim!

- Schoenanthus dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të shkretëtirës.

- Schoenanthus është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

Përbërësit

Schoenanthus është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later