Sacra – Mental Health

SKU 98291
€200
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Sacra – Mental Health


Sacra is one of the components of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for people with different types of depression, including: Major depression, Persistent Depressive Disorder, Bipolar Disorder, Seasonal Affective Disorder (SAD), Psychotic Depression, Peripartum (Postpartum) Depression, Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), Situational Depression, Atypical Depression, etc.

Sacra has many positive effects throughout the body, including:

- Helps to treat problems related to the functions of the brain and central nervous system.
- Strengthens memory, calms the mind, removes infections of the nervous system, treats Alzheimer's.

- Stimulates the Vagus nerve and improves Vagal tone, thus helping to cure childhood traumas and their consequences.

- Activates the central nervous system and strengthens red blood cells.
- Improves mood in general, fights various types of stress and depression.
- Stimulates the kidneys and gives them warmth and vitality.
- Fights anemia and weakness of the body.
- Strengthens the immune system, stimulates the body and increases vitality.
- Protects against autoimmune diseases caused by weak immunity.
- Cures chest pain and infections in women.
- Helps reduce the incidence of chronic inflammation such as rheumatism and joint pain.
- Prevents and fights the appearance of cancer in the body.
- Helps digestion and improves blood circulation.

Note!

- Sacra and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Sacra is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.


Ingredients

Sacra is a professional combination of wild desert herbs, including:

- Boswellia Sacra; Boswellic acids are the active ingredients of Boswellia Sacra and AKBA (3-O-acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is the most important and effective acid among them. Has activity: anti-depressant, neuroprotective, anti-inflammatory, anti-arthritic, anti-proliferative, analgesic, anti-nociceptive, antioxidant, antibacterial, cardioprotective and reduces insulin resistance, anti-cancer, anti-metastasis, with effects inhibitory on nuclear factor kappa B, NFκB and signal transducer and activator of transcription-3-related pathways, which potentiate apoptosis and inhibit angiogenesis in neoplastic cancer cells, as well as with antitumor effects on various types of tumor cells including colon thick, prostate, leukocytes, liver and brain, etc. The effect of B. Sacra is also remarkable in increasing the number of dendritic segments and branching in the neuronal cells of the hippocampus, causing more synaptic connections in that area and therefore improving learning, memory, overall mental health and neurodegenerative diseases such as Parkinson's and Alzheimer's diseases.

– Celastrus Paniculatus Willd; A very important plant for the large number of medicinal properties, which is otherwise called Brain Tonic. The plant has many pharmacological activities such as: anti-cancer, anti-inflammatory, antispermatogenic, sedative, anti-fatigue and analgesic, hypolipidemic, a strong antiepileptic agent, brain tonic, anti-rheumatism, anti-gout, anti-paralysis and for diseases of the skin as well. It is a good antidote for opium poisoning, intellect stimulant, laxative, laxative, expectorant, aphrodisiac, cardiotonic, diuretic, diaphoretic, against fever, asthma, leucoderma, cardiac weakness, nephropathy, amenorrhea, dysmenorrhea. Contains various phytoconstituents, sterols, triterpenoids, alkaloids, flavonoids, tannins, etc. Celapanin, Celapanigin, Celapagin, Celastrine and Paniculatine are some of the important alkaloids, among others.

– Fagonia Arabica; A desert plant with powerful antioxidant, anti-febrile, antiseptic, anti-cancer, anti-ischemic stroke, anti-diabetic, anti-venom, antiseptic, diuretic, expectorant, astringent, antispasmodic, antimicrobial, antiviral, neuroprotective activity , endocrinological, anti-androgenic, thrombolytic, etc. It contains powerful active ingredients, including: Quercetin, kaempferol, 23,38-di-o-β-d-glucopyranosyl-taraxer-20-en-28 oicacid and vitamins such as riboflavin, niacin, ascorbic acid, and contains also glycosides, sterols, triterpenoids, alkaloids, flava noids, minerals such as sulphates and chlorides, anthraquinone, cyanogenins, and coumarin; Docosyl docosanoate, cerylalcohol, β-setosterol, n-tricontanol chenovic acid, 4,5-dicaffeoyl quinic acid, 3,5dicaffeoylquinic acid, syringaresinol hd glucoside, scopoletin, rutin, and kaempferol; Fagonone, nahagenin, sapogenin, oleanolic acid, diterpenes, flavanoid glycosides kaempferol-7-O-rhamnoside and acacetin7-O-rhamnoside, four triterpenoidal glycosides 3-O-β-d glucopyranosyl(1->3) α-L arabino Pyranoside oleanolic acid, 3-O-α-Larabinopyranosyl quinovic acid 28Oβ-d-glucopyranoside, O-[βd-glucopyranosyl-(1->2)]-β-d-glucopyranosyl(1->3)-αL arabinosyl oleanolic acid and 3Oβd glucopyranosyl-(1->3)αL-arabinopyranosyl quinovic acid 28-O-β-d glucopyranoside, etc.


Sacra – Për Shëndetin Mendor dhe Depresionin - Shqip


Sacraështë një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për njerëzit me lloje të ndryshme të depresionit, duke përfshirë: Depresioni i madh, çrregullimi i vazhdueshëm i depresionit, çrregullimi bipolar, çrregullimi afektiv sezonal, depresioni psikotik, depresioni peripartum (pas lindjes), çrregullimi disforik premenstrual, depresioni i situatës, depresioni atipik, etj.

Sacra ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Trajton problemet që kanë të bëjnë me funksionet e trurit dhe sistemin nervor qendror.

- Forcon kujtesën, qetëson mendjen, largon infeksionet e sistemit nervor, trajton alzheimer.

- Stimulon nervin Vagus dhe përmirëson tonin Vagal, duke ndihmuar kështu në kurimin e traumave të fëmijërisë dhe pasojat e tyre.

- Aktivizon sistemin nervor qëndror dhe fuqizon qelizat e kuqe të gjakut.

- Përmirëson gjëndjen shpirtërore në përgjithësi, lufton lloje të ndryshme të stresit dhe depresionit.

- Stimulon veshkat dhe i jep atyre ngrohtësi dhe vitalitet.

- Lufton aneminë dhe dobësinë e trupit.

- Forcon sistemin imun, stimulon trupin dhe rrit vitalitetin.

- Ruan nga sëmundjet autoimmune që shkaktohen nga imuniteti i dobët.

- Kuron dhimbjet dhe infeksionet e gjoksit tek femrat.

- Ndihmon në uljen e incidencës së inflomacioneve kronike si reumatizma dhe dhimbjet e kyçeve.

- Parandalon dhe lufton shfaqjen e kancerit në trup.

- Ndihmon tretjen dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.

Shënim!

- Sacra dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Sacra është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

Sacra është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, nder te cilat:

- Boswellia Sacra; Acidet boswellike janë përbërësit aktivë të Boswellia Sacra dhe AKBA (3-O-acetil-11-keto-β-boswellic acid) është acidi më i rëndësishëm dhe më efektiv midis tyre. Zotëron aktivitet: anti-depresant, neuroprotective, anti-inflammatory, anti-arthritic, anti-proliferative, analgesic, anti-nociceptiv, antioksidues, antibakterial, kardioprotektiv dhe ul rezistencën ndaj insulinës, anti-cancer, anti-metastasis, me efekte frenuese në faktorin bërthamor kappa B, NFκB dhe transduktorin e sinjalit, dhe aktivizues i rrugëve të lidhura me transkriptimin-3, që fuqizojnë apoptozën dhe frenojnë angiogjenezën në qelizat neoplazike kancerore, si dhe me efekte antitumorale në lloje të ndryshme të qelizave tumorale duke përfshirë zorrën e trashë, prostatën, leukocitet, mëlçinë dhe trurin, etj. Efekti i B. Sacra është gjithashtu i jashtëzakonshëm në rritjen e numrit të segmenteve dendritike dhe degëzimit në qelizat neurone të hipokampusit, duke shkaktuar më shumë lidhje sinaptike në atë zonë dhe për rrjedhojë përmirësimin e të mësuarit, kujtesës, shëndetit mendor në tërësi dhe sëmundjet neurodegjenerative si sëmundjet e Parkinsonit dhe Alzheimerit, etj.

– Celastrus Paniculatus Willd; Një bimë shumë e rëndësishme për numrin e madh të vetive medicinale, e cila quhet ndryshe Toniku i Trurit. Bima ka shumë aktivitete farmakologjike si: anti-cancer, anti-inflamatore, antispermatogjen, qetësuese, kundër lodhjes dhe analgjezik, hipolipidemike, një agjent i fortë antiepileptik, tunik i trurit, anti-reumatizëm, anti-përdhes, anti-paralizë dhe për sëmundjet e lëkurës gjithashtu. Është një antidot i mirë për helmimin nga opiumi, nxitës intelekti, tretëse, laksative, ekspektorante, afrodiziake, kardiotonike, diuretike, diaforike, kundër etheve, astmës, leukodermës, dobësisë kardiake, nefropatisë, amenorre, dismenorre. Përmban fitokonstituentë të ndryshëm, sterole, triterpenoids, alkaloide, flavonoide, tanine, etj. Celapanin, Celapanigin, Celapagin, Celastrine dhe Paniculatine janë disa nga alkaloidet e rëndësishme, përkrah të tjerave.

– Fagonia Arabica; Një bimë e shkretëtirës me aktivitet të fuqishëm anti-oksidant, anti-febril, antiseptic, anti-cancer, anti-ischemic stroke, anti-diabetic, anti-venom, antiseptic, diuretic, expectorant, astringent, antispasmodic, antimicrobial, antiviral, neuroprotectiv, endocrinological, anti-androgenic, thrombolytic, etj. Ka përmbajtje të lëndëve aktive të fuqishme, ndër të cilat: Quercetin, kaempferol,23,38-di-o-β-d-glucopyranosyl-taraxer-20-en-28 oicacid dhe vitamina si riboflavin, niacin, ascorbic acid, dhe përmban gjithashtu glycosides, sterols, triterpenoids, alkaloids, flava noids, minerale si sulphate dhe chlorides, anthraquinone, cyanogenins, dhe coumarin; Docosyl docosanoate, cerylalcohol, β-setosterol, n-tricontanol chenovic acid, 4,5-dicaffeoyl quinic acid, 3,5dicaffeoylquinic acid, syringaresinol hd glucoside, scopoletin, rutin, dhe kaempferol; Fagonone, nahagenin, sapogenin, oleanolic acid, diterpenes, flavanoid glycosides kaempferol-7-O-rhamnoside dhe acacetin7-O-rhamnoside, katër triterpenoidal glycosides 3-O-β-d glucopyranosyl(1->3) α-L arabino Pyranoside oleanolic acid, 3-O-α-Larabinopyranosyl quinovic acid 28Oβ-d-glucopyranoside, O-[βd-glucopyranosyl-(1->2)]-β-d-glucopyranosyl(1->3)-αL arabinosyl oleanolic acid dhe 3Oβd glucopyranosyl-(1->3)αL-arabinopyranosyl quinovic acid 28-O-β-d glucopyranoside, etj.

Save this product for later