Prostate & Testicular Cancer

The Herbal treatment for Prostate and Testicular Cancers consists of five herbal remedies (Prosofar, Palarum, Edralata, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) specially designed and manufactured for patients with various types of these cancers, whether primary or advanced and spread with metastazes, including: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.

Kura bimore për kancerin e Prostatës dhe Testikujve përbëhet nga pesë ilaçe bimore (Prosofar, Palarum, Edralata, Pro-Immune Herbs, Candisin Tea) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të këtyre kancereve, qofshin fillestare apo të avancuar dhe me metastaza, duke përfshirë: Prostatic adenocarcinoma, Acinar adenocarcinoma, Ductal adenocarcinoma, Transitional cell (or urothelial) cancer, Squamous cell cancer, Small cell prostate cancer, Neuroendocrine tumours (NETs), Sarcoma; Testicular cancers: Germ cell tumors, stromal tumors.