Pro-Immune Arum

SKU 98236
€350
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Pro-Immune Arum


The "Pro-Immune Arum" formula is designed to give the body a strong weapon to fight serious diseases such as cancer, nerve damage, cell damage, liver damage, digestive system damage, etc. The active ingredients of this formula support the function of the immune system to fight infections anywhere in the body; They support the liver by cleansing it of toxins and promoting its healthy function; They help in hormonal balancing, which is the main cause of damage to healthy cells; They support the digestive tract and the urinary tract to cleanse the body naturally just like their compounds themselves, God willing; therefore this product is part of all cures for different types of cancer.

Curative properties: Anti-cancer, anti-septic, anti-fungal, anti-inflammatory, anti-depressant, anti-microbial, anti-viral, astringent, expectorant, stimulant, carminative, stomachic, anti-catarrhal, diaphoretic, vulnerary, anti- spasmodic, immune booster, improves circulation, body tonic, anti-oxidant activity, anti-osteoporotic and anti-cardiovascular diseases.

- Pro-Immune focuses on the vital support of the cell's DNA and mitochondria, the cell's energy producers, or cell's battery packs, one of the main cellular sources of Reactive Oxygen (ROS) and Reactive Nitrogen (RNS) species. .

- Stimulates T and NK immune cells (natural killers of the immune system) to fight cancer stem cells from the root and prevent their spread.

- Prevents and fights the development of metastases in different parts of the body.

- Supports the survival, self-renewal, lineage commitment and anti-aging effects of stem cells.

- Increases the frequency and total number of hematopoietic stem cells (HSC) of normal bone marrow.

- Strengthens the body, increases energy and long-term endurance in the face of illness.

- Helps reduce the damage and side effects of chemotherapy and radiotherapy.

- Pro-Immune Arum strengthens and maximally stimulates the immune system to fight and protect the body from viral and bacterial infections.

- Supports a healthy immune system, promotes its function and activates the lymphatic system.

- Promotes the regeneration of healthy cells and fights free radicals.

- Supports a normal breakdown of carbohydrates, promotes the proper absorption of nutrients and fights ulcers in the stomach and intestines.

- The antioxidant benefits of "Pro-Immune Arum" are also a great support for all patients who also suffer from other diseases or concerns.

Note!

- Pro-Immune Arum, and all our products are not manufactured or commercialized, but they are traditionally prepared directly from wild mostly desert plants, which are scientifically studied.

- Pro-Immune Herbs is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines in the complete package for different types of cancer.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- Can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Pro-Immune Herbs is a professional scientific combination of wild desert herbs.


Pro-Immune - Shqip


Formula "Pro-Immune Arum" është projektuar për t’i dhënë trupit një armë të fortë për të luftuar sëmundjet e rënda si kanceri, dëmtimi i nervave, dëmtimi i qelizave, dëmtimi i mëlçisë, i sistemit tretës, etj. Lëndët aktive të kësaj formule mbështesin funksionin e sistemit imunitar për të luftuar infeksionet kudo në trup; Mbështesin mëlçinë duke e pastruar atë nga helmet dhe duke nxitur funksionin e saj të shëndetshëm; Ndihmojnë në balancimin hormonal, i cili është shkaku kryesor i dëmtimit të qelizave të shëndetëshme; Mbështesin traktin e sistemit tretës dhe atë urinar për të pastruar trupin në mënyrë natyrale ashtu si vetë komponimet e tyre, me vullnetin e Zotit; prandaj edhe ky produkt është pjesë e të gjitha kurave për lloje të ndryshme të kancerit.

Veçoritë kurative: Anti-cancer, anti-septic, anti-fungal, anti-inflammator anti-depressant, anti-microbial, anti-viral, astringent, expectorant, stimulant, carminative, stomachic, anti-catarrhal, diaphoretic, vulnerary, anti-spasmodic, immune booster, improves circulation, body tonic, anti-oxidant activity, anti-osteoporotic and anti-cardiovascular diseases.

- Pro-Immune fokusohet në mbështetjen jetike të AND-së dhe mitokondrisë së qelizave, prodhuesit e energjisë për qelizën, apo paketat e baterive të qelizës, një nga burimet qelizore kryesore të llojeve të Oksigjenit reaktiv (ROS) dhe të Azotit reaktiv (RNS).

- Stimulon qelizat imune T dhe NK (vrasësit natyral të sistemit imun) për të luftuar qelizat kancerore burimore që në rrënjë dhe për të parandaluar përhapjen e tyre.

- Parandalon dhe lufton zhvillimin e metastazave në pjesë të ndryshme të trupit.

- Ndihmon mbijetesën, vetë-rinovimin, angazhimin e prejardhjes dhe efektet anti-plakje të qelizave staminale.

- Rrit frekuencën dhe numrin total të qelizave rrjedhëse hematopoietike (HSC) të palcës së kockave normale.

- Fuqizon trupin, rrit energjinë dhe qëndrueshmërinë afatgjatë përballë sëmundjes.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Pro-Immune Arum fuqizon dhe stimulon në maksimum sistemin imun per të luftuar dhe mbrojtur trupin nga infeksionet virale dhe bakteriale.

- Mbështet një sistem të shëndetshëm imunitar, nxit funksionin e tij dhe aktivizion sistemin limfatik.

- Nxit rigjenerimin e qelizave të shëndetëshme dhe lufton radikalet e lirë.

- Mbështet një zbërthim normal të karbohidrateve, nxit absorbimin e duhur të lëndëve ushqyese dhe lufton ulçërat në stomak dhe zorrë.

- Përfitimet antioksiduese të "Pro-Immune Arum", janë gjithashtu një mbështetje e madhe për të gjithë pacientet që vuajnë edhe nga sëmundje apo shqetesime të tjera.

Shënim!

- Pro-Immune Arum, dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra kryesisht shkretinore, që janë të studiuara shkencërisht.

- Pro-Immune Herbs është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për lloje të ndryshme të kancerit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Pro-Immune Herbs është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later