Peganum

SKU 00709
€160
In stock
1
Product Details
Peganum - Mental Health Support


- Helps cure Depression in a natural way.

- Fights the causes of Depression, such as biochemical and hormonal imbalances, infections in the brain and the central nervous system.

- Stimulates the Vagus nerve and improves Vagal tone, helping to cure childhood trauma and its consequences.

- Helps cure emotional, personality and thought disorders, schizophrenia and bipolar disorder.

- Together with the product Anti-Anxiety Natural combats the psychological symptoms caused by anxiety and stress: worrying thoughts, sleep disturbances, tremors, panic, fear of being alone or social phobia, etc.

- Taken together with the product Anti-Anxiety Natural combats the physical symptoms caused by anxiety and stress: increased pulse, heartbeat, difficulty breathing, numbness and tingling, headaches, dizziness fatigue, indigestion, diarrhea, etc.

- Stimulates the central nervous system.

- Strengthens the heart, improves digestion, stimulates the liver, strengthens the blood.

- Cleanses the blood and body from toxic substances.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, as are commonly called "Dietary Supplements", but our products are prepared directly from the wild desert plants studied.

- Our products are 100% Original, completely safe, and have no side effects.

- Peganum can be taken by anyone regardless of age or gender, including pregnant or lactating women.

- It is recommended that it be combined with the Anti-Anxiety product for fuller and faster effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. You not only avoid these pest ingredients, but you are using wild plants, which generally produce their own natural protectors against pests.

- The herbs in this formula have natural balanced effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing more serious interest in these plants and their curative potential.


Peganum - Për Shëndetin Mendor dhe Depresionin


- Ndihmon në kurimin e gjendjeve depresive në mënyrë natyrale rrënjësore.

- Lufton shkaqet e Depresionit, si zhbalancimet biokimike dhe ato hormonale, infeksionet në tru dhe në sistemin nervor qëndror.

- Stimulon nervin Vagus dhe përmirëson tonin Vagal, duke ndihmuar kështu në kurimin e traumave tëmijërisë dhe pasojat e tyre.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve emocionale, çrregullimeve të personalitetit, dhe të mendimit, skizofrenia dhe bipolar disorder.

- Përkrah produktit Anti-Anxiety Natural lufton simptomat psikologjike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: mendimet shqetësuese, shqetësimet gjatë gjumit, dridhjet, panikun, frikën e të ndenjurit vetëm apo fobinë sociale, etj.

- I marrë së bashku me produktin Anti-Anxiety Natural lufton simptomat fizike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: rritjen e pulsit, rrahjet e zemrës, vështirësitë në frymëmarrje, mpirjen dhe ndjesinë e shpimit të gjilpërave në duar dhe këmbë, dhimbjet e kokës, marramendjen, lodhjen, dispepsinë, diarrenë, etj.

- Stimulon sistemin nervor qëndror.

- Forcon zemrën, përmirëson tretjen, stimulon mëlçinë, forcon gjakun.

- Pastron gjakun dhe trupin nga lëndët toksike.

Shënim!

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por produktet tona përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- Produktet tona janë 100% Origjinale, krejtësisht të sigurta, dhe nuk kane efekte anësore.

- Peganum mund të merret nga të gjithë pa dallim moshe apo gjinie, edhe nga gratë shtatzëna apo gjidhënëse.

- Rekomandohet të shoqërohet bashkë me produktin Anti-Anxiety për efekte më të plota dhe më të shpejta.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

- Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike ose "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

- Bimët në këtë formulë kanë efekte natyrale të balancuara, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.


Ingredients: Wild arabic desert raw extract herbs.


Save this product for later