Peganum - Mental Health

SKU 00709
€150
In stock
1
Product Details

Peganum – Mental Health


Peganum is one of the ingredients of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for people with different types of depression, including: Major depression, Persistent Depressive Disorder, Bipolar Disorder, Seasonal Affective Disorder (SAD), Psychotic Depression, Peripartum (Postpartum) Depression, Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), Situational Depression, Atypical Depression, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects, Peganum has many positive effects throughout the body, including:

- Helps to cure brain diseases, strengthen memory, fights epilepsy, depression, headaches and mental disorders.

- Fights the causes of Depression, such as biochemical and hormonal imbalances, infections in the brain and central nervous system.

- Stimulates the Vagus nerve and improves Vagal tone, thus helping to cure childhood traumas and their consequences.

- Helps cure emotional disorders, personality and thought disorders, schizophrenia and bipolar disorder.

- Supports fights psychological symptoms caused by anxiety and stress: disturbing thoughts, sleep disturbances, tremors, panic, fear of being alone or social phobia, etc.

- Taken together with Ardavana fights the physical symptoms caused by anxiety and stress: increased heart rate, palpitations, difficulty breathing, numbness and tingling sensation in the hands and feet, headaches, dizziness, fatigue , indigestion, diarrhea, etc.

- Stimulates the central nervous system.

- Strengthens the heart, improves digestion, stimulates the liver, strengthens the blood.

- Cleanses the blood and body of toxic substances.

- Fights pain in the knees, hands and feet.

- Prevents bloating and hemorrhoids.

Note!

- Peganum and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Peganum is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Peganum is a professional combination of 14 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Peganum – Për Shëndetin Mendor dhe Depresionin - Shqip


Peganum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për njerëzit me lloje të ndryshme të depresionit, duke përfshirë: Depresioni i madh, çrregullimi i vazhdueshëm i depresionit, çrregullimi bipolar, çrregullimi afektiv sezonal, depresioni psikotik, depresioni peripartum (pas lindjes), çrregullimi disforik premenstrual, depresioni i situatës, depresioni atipik, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Peganum ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ndihmon për kurimin e sëmundjeve të trurit, për forcimin e kujtesës, lufton epilepsinë, depresionin, dhimbjet e kokës dhe çrregullimet mendore.

- Lufton shkaqet e Depresionit, si zhbalancimet biokimike dhe ato hormonale, infeksionet në tru dhe në sistemin nervor qëndror.

- Stimulon nervin Vagus dhe përmirëson tonin Vagal, duke ndihmuar kështu në kurimin e traumave të fëmijërisë dhe pasojat e tyre.

- Ndihmon në kurimin e çrregullimeve emocionale, çrregullimeve të personalitetit, dhe të mendimit, skizofrenia dhe bipolar disorder.

- Përkrah Ardavana lufton simptomat psikologjike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: mendimet shqetësuese, shqetësimet gjatë gjumit, dridhjet, panikun, frikën e të ndenjurit vetëm apo fobinë sociale, etj.

- I marrë së bashku me Ardavana lufton simptomat fizike të shkaktuara nga ankthi dhe stresi: rritjen e pulsit, rrahjet e zemrës, vështirësitë në frymëmarrje, mpirjen dhe ndjesinë e shpimit të gjilpërave në duar dhe këmbë, dhimbjet e kokës, marramendjen, lodhjen, dispepsinë, diarrenë, etj.

- Stimulon sistemin nervor qëndror.

- Forcon zemrën, përmirëson tretjen, stimulon mëlçinë, forcon gjakun.

- Pastron gjakun dhe trupin nga lëndët toksike.

- Lufton dhimbjet e gjunjëve, duarve dhe këmbëve.

- Parandalon fryrjet e barkut dhe hemorroidet.

Përbërësit

Peganum është një kombinim profesional i 14 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later