Neurada - Heart & Blood

SKU 00111
€200
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)
Neurada - For Heart & Blood Diseases

Neurada contains a balanced combination of wild desert herbs, which is the best combination of ancient wisdom to give you healthy balance along with antioxidants to support overall cardiovascular health. Neurada has proven its ability to support healthy blood circulation, heart and brain health.

- Strengthens the heart and helps fight cardiovascular diseases.

- Has preventive effects of heart attack and heart failure.

- Prevents Stroke (Ischemic and Hemorrhagic), treats damaged veins and helps deliver oxygen to the blood and brain.

- Acts in the normalization of blood pressure.

- Supports the production of new mitochondria in the brain and muscles.

- Helps in the treatment of Type 2 Diabetes.

- Helps cure Thrombosis and Deep Venous Thrombosis.

- Acts in the normalization of platelet values in the blood.

- Helps to cure varicose veins wherever they appear on the body, legs and testicles.

- Helps remove fibrin, a clotting material that can restrict blood flow in arteries and connective or muscle tissue.

- Works to reduce the levels of harmful cholesterol in the blood.

- Fights Anemia and helps to normalize hemoglobin values in the blood (Hb / Hgb).

- Helps protect against lipid peroxidation in cells and tissues.

- Prevents proinflammatory prostaglandins such as thromboxane.

- Neurada has stood the test of time in natural medicine. Its time has come to help you take control of your health.

Note!

- Neurada and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Neurada is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- Is prescribed along with other medicines of the complete package according to the diagnosis and condition of each patient.

- The product is in the form of capsules and the basic dose is 3 times a day from 1 capsule, while the advanced dose is 3 times a day from 2 capsules.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- Can be taken by everyone without exception, including children over 12 months.

- Can be taken next to the chemical drugs that the patient may be taking.

Ingredients

Neurada is a professional scientific combination of wild desert herbs.

This professional all-wild herbal blend contains a full-spectrum infusion of God's best!


Neurada – Për Sëmundjet e Zemrës dhe Gjakut - Shqip


Neurada përmban një kombinim të ekuilibruar të bimëve të egra shkretinore, i cili është kombinimi më i mirë i mençurisë së lashtë për t'ju dhënë bilancin e shëndetshëm së bashku me antioksidante për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular. Neurada ka vërtetuar aftësinë e saj për të mbështetur qarkullimin e shëndetshëm të gjakut, shëndetin e zemrës dhe të trurit.

- Fuqizon zemrën dhe ndihmon në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare.

- Ka efekte parandaluese të atakut kardiak dhe dështimit të zemrës.

- Parandalon Goditjen në Tru (Ishemike dhe Hemoragjike), trajton venat e goditura dhe ndihmon dërgimin e oksigjenit në gjak dhe në tru.

- Vepron në normalizimin e presionit të gjakut.

- Mbështet prodhimin e mitokondrinave të reja në tru dhe muskuj.

- Ndihmon në trajtimin e Diabetit tip 2.

- Ndihmon në kurimin e Trombozës dhe Trombozës se thellë venoze.

- Vepron në normalizimin e vlerave të trombociteve në gjak.

- Ndihmon në kurimin e venave varikoze kudo që shfaqen në trup, në këmbë dhe testikuj.

- Ndihmon në heqjen e fibrinës, një material koagulues që mund të kufizojë rrjedhjen e gjakut në arteriet dhe indet lidhëse ose muskulore.

- Vepron në uljen e niveleve të kolesterolit të dëmshëm në gjak.

- Lufton Aneminë dhe ndihmon në normalizimin e vlerave të hemoglobinës në gjak (Hb / Hgb).

- Ndihmon në mbrojtjen nga peroksidimi i lipideve në qeliza dhe inde.

- Parandalon prostaglandinat proinflamatore si tromboksani.

- Neurada ka përballuar testin e kohës në mjekësinë natyrale. Koha e saj ka ardhur për t'ju ndihmuar të merrni kontrollin e shëndetit tuaj.

Shënim!

- Neurada dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Neurada është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë sipas diagnozës dhe gjendjes së çdo pacienti.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe doza baze eshte 3 herë në ditë nga 1 kapsulë, kurse doza e avancuar është 3 herë në ditë nga 2 kapsula.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret nga të gjithë pa përjashtim, përfshirë edhe fëmijët mbi 12 muajsh.

- Mund të merret përkrah ilaçeve kimike që pacienti mund të jetë duke marrë.

Përbërësit

Neurada është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later