Neurada - Heart & Blood

SKU 00111
€185
In stock
1
Product Details
Neurada - For Heart & Blood Diseases

Neurada is a wild desert herbal formula studied and produced especially for patients with different types of Cardiovascular Diseases, including: Coronary Artery Disease, Angina, Heart Attack, Heart Failure, Arrhythmia, Heart Valve Disease, Aorta Disease and Marfan Syndrome, Cardiomyopathy, Thrombocytopenia, Deep Vein Thrombosis, Pulmonary Embolism, Perocardial Disease, Cascular Disease, Peripheral Vascular Disease, High Blood Pressure, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, Diabetes Type II, Anemia, etc.
Neurada contains a balanced combination of wild desert plants, which is the best combination of ancient wisdom with modern technology to give you healthy balance along with antioxidants to support overall cardiovascular health. Neurada is known for its ability to support healthy blood circulation, heart and brain health.

With the ability to penetrate into every cell and tissue of the body, this formula:

- Helps cure coronary arteries without surgery.

- Very effective for patients with atrial fibrillation.

- The most modern and effective therapy for the heart and kidneys.

- Helps treat diabetes.

- Strengthens the heart and fights all cardiovascular diseases.

- The best preventer of heart attack and heart failure.

- Helps cure Thrombosis and Deep Venous Thrombosis.

- Acts in the normalization of platelet values in the blood.

- Helps cure varicose veins wherever they appear on the body, legs and testicles.

- Prevents Stroke (Ischemic and Hemorrhagic), heals damaged veins and helps send oxygen to the blood and brain.

- Helps remove fibrin, a coagulating material that can restrict blood flow to arteries and connective or muscle tissue.

- Lowers the levels of harmful cholesterol in the blood.

- Fights Anemia and helps normalize hemoglobin values in the blood (Hb / Hgb).

- Increases oxygen in the blood, and normalizes iron levels.

- Supports the production of new mitochondria in the brain and muscles.

- Helps protect against lipid peroxidation in cells and tissues.

- Prevents proinflammatory prostaglandins such as thromboxane.

- Neurada has withstood the test of time in natural medicine. Its time has come to help you take control of your health.

Note!

- Neurada and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Neurada is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other medicines of the complete package according to the condition of each patient.

- The product is in the form of capsules and the basic dose is 3 times a day from 1 capsule, while the advanced dose is 3 times a day from 2 capsules.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

- When you take this capsule, its ingredients quickly enter the bloodstream, and begin their effects on every corner of the body.

- Can be taken by everyone without exception, including children over 12 months.

Ingredients

Neurada is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Neurada – Për Sëmundjet Kardiovaskulare - Shqip


Neurada është një formule me bime shkretinore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të sëmundjeve të Zemrës, Venave dhe Gjakut (Kardiovaskulare), duke përfshirë: Sëmundjen e Arterieve Coronare, Angina, Sulmi në Zemër, Dështimi i Zemrës, Aritmia, Sëmundja e Valvulës së Zemrës, Sëmundja e Aortës dhe Marfan Syndrom, Sëmundja e Muskujve të Zemrës (Cardiomyopathy), Trombocitopenia, Tromboza venoze e thellë, Embolismi Pulmonar, Sëmundja e Perokardit, Sëmundja vaskulare periferiale, Rheumatic heart disease, Goditja në tru, Sëmundja Vaskulare (e venave të gjakut), Presioni i lartë i Gjakut, Atherosclerosis, Takayasu's arteritis (aortic arch syndrome), Congenital Heart Disease, Diabeti Tip II, Anemia, etj.

Neurada përmban një kombinim të ekuilibruar të bimëve të egra shkretinore, i cili është kombinimi më i mirë i mençurisë së lashtë me teknologjinë moderne për t'ju dhënë bilancin e shëndetshëm së bashku me antioksidante për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular. Neurada është i njohur për aftësinë e tij për të mbështetur qarkullimin e shëndetshëm të gjakut, shëndetin e zemrës dhe të trurit.

Me aftësinë për të depërtuar në çdo qelizë dhe inde të trupit, kjo formulë:

- Ndihmon në kurimin e arterieve koronare pa kirurgji.

- Shumë efektive për të sëmurët me dridhje atriale.

- Terapia më moderne dhe efikase për zemrën dhe veshkat.

- Ndihmon në trajtimin e Diabetit tip 2.

- Fuqizon zemrën dhe lufton të gjitha sëmundjet kardiovaskulare.

- Parandaluesi më i mirë i atakut kardiak dhe dështimit të zemrës.

- Ndihmon në kurimin e Trombozës dhe Trombozës se thellë venoze.

- Vepron në normalizimin e vlerave të trombociteve në gjak.

- Ndihmon në kurimin e venave varikoze kudo që shfaqen në trup, në këmbë dhe testikuj.

- Parandalon Goditjen në Tru (Ishemike dhe Hemoragjike), kuron venat e goditura dhe ndihmon dërgimin e oksigjenit në gjak dhe në tru.

- Ndihmon në heqjen e fibrinës, një material koagulues që mund të kufizojë rrjedhjen e gjakut në arteriet dhe indet lidhëse ose muskulore.

- Ul nivelet e kolesterolit të dëmshëm në gjak.

- Lufton Aneminë dhe ndihmon në normalizimin e vlerave të hemoglobinës në gjak (Hb / Hgb).

- Shton oksigjenin në gjak, dhe normalizon nivelet e hekurit.

- Mbështet prodhimin e mitokondrinave të reja në tru dhe muskuj.

- Ndihmon në mbrojtjen nga peroksidimi i lipideve në qeliza dhe inde.

- Parandalon prostaglandinat proinflamatore si tromboksani.

- Neurada ka përballuar testin e kohës në mjekësinë natyrale. Koha e saj ka ardhur për t'ju ndihmuar të merrni kontrollin e shëndetit tuaj.

Shënim!

- Neurada dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Neurada është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë sipas gjendjes së çdo pacienti.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe doza baze eshte 3 herë në ditë nga 1 kapsulë, kurse doza e avancuar është 3 herë në ditë nga 2 kapsula.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Kur e merrni këtë kapsullë, përbërësit e saj hyjnë shpejt në qarkullimin e gjakut, dhe fillojnë efektet e tyre në çdo skaj të organizmit.

- Mund të merret nga të gjithë pa përjashtim, përfshirë edhe fëmijët mbi 12 muajsh.

Përbërësit

Neurada është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later