Coronagreen - Ginkgo

SKU 00119
€150
In stock
1
Product Details

Coronagreen - Ginkgo


Coronagreen është kombinimi më i mirë i mençurisë së lashtë me teknologjinë moderne për t'ju dhënë bilancin e shëndetshëm së bashku me antioksidante për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular. Coronagreen është i njohur për aftësinë e tij për të mbështetur qarkullimin e shëndetshëm të gjakut, shëndetin e zemrës dhe të trurit.

Me aftësinë për të depërtuar në çdo qelizë dhe inde të trupit, kjo formulë:

- Ndihmon në kurimin e arterieve koronare pa kirurgji.

- Shumë efektive për të sëmurët me dridhje atriale.

- Terapia më moderne dhe efikase për zemrën dhe veshkat.

- Ndihmon në trajtimin e Diabetit.

- Fuqizon zemrën dhe lufton të gjitha sëmundjet kardiovaskulare.

- Parandaluesi më i mirë i atakut kardiak dhe dështimit të zemrës.

- Ndihmon në kurimin e Trombozës dhe Trombozës se thellë venoze.

- Vepron në normalizimin e vlerave të trombociteve në gjak.

- Ndihmon në kurimin e venave varikoze kudo që shfaqen në trup, në këmbë dhe testikuj.

- Parandalon Goditjen në Tru (Ishemike dhe Hemoragjike), kuron venat e goditura dhe ndihmon dërgimin e oksigjenit në gjak dhe në tru.

- Ndihmon për uljen në peshë dhe kuron sindromin metabolik.

- Ul nivelet e kolesterolit të dëmshëm në gjak.

- Lufton Aneminë dhe ndihmon në normalizimin e vlerave të hemoglobinës në gjak (Hb / Hgb).

- Shton oksigjenin në gjak, dhe normalizon nivelet e hekurit.

- Një përgjigje e shëndetshme ndaj stresit oksidativ.

- Mbështet prodhimin e mitokondrinave të reja në tru dhe muskuj.

- Ndihmon në mbrojtjen nga peroksidimi i lipideve në qeliza dhe inde.

- Ndalon prostaglandinat proinflamatore si tromboksani.

- Vlen të theksojmë se Coronagreen nuk ka efekte anësore tek pacientët që e marrin atë.

- Coronagreen ka përballuar testin e kohës në mjekësinë natyrale. Koha e saj ka ardhur për t'ju ndihmuar të merrni kontrollin e shëndetit tuaj.


Shënim!

- Coronagreen dhe të gjitha produktet tona nuk janë produkte komerciale, siç janë zakonisht “Dietary Supplements”, por ato përgatiten direkt nga ekstraktet e bimëve të egra shkretinore.

- Coronagreen është 100% origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe pa efekte anësore.

- Me efikasitet 100% për të gjitha gjendjet shëndetësore të përmendura më sipër.

- Nuk përmban ruajtës, shtojca apo lëndë kimike e artificiale.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe doza baze eshte 3 herë në ditë nga 1 kapsulë, kurse doza e avancuar është 3 herë në ditë nga 2 kapsula.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.

- Mund të merret nga të gjithë pa përjashtim, përfshirë edhe fëmijët mbi 12 muajsh.


Përbërësit

Për shkak se shumë antioksidantë që i përmban Coronagreen gjenden në sasi shumë të vogla në vetëm një pjesë të vogël të ushqimeve dhe aftësia e trupit për t'i absorbuar ato në gjendjen e tyre natyrore është e dobët ose e pamjaftueshme, potenciali i këtij produkti është i pazëvendësueshëm.

Ekstraktet e këtyre bimëve ndihmojnë në heqjen e fibrinës, një material koagulues që mund të kufizojë rrjedhjen e gjakut në arteriet dhe indet lidhëse ose muskulore.

Kur e merrni këtë kapsullë, përbërësit e saj hyjnë shpejt në qarkullimin e gjakut, dhe fillojnë efektet e tyre në çdo skaj të organizmit.


Coronagreen - Ginkgo
Coronagreen is the best combination of ancient wisdom with modern technology to give you healthy balance along with antioxidants to support overall cardiovascular health. Coronagreen is known for its ability to support healthy blood circulation, heart and brain health.
With the ability to penetrate into every cell and tissue of the body, this formula:
- Helps cure coronary arteries without surgery.
- Very effective for patients with atrial fibrillation.
- The most modern and effective therapy for the heart and kidneys.
- Helps treat diabetes.
- Strengthens the heart and fights all cardiovascular diseases.
- The best preventer of heart attack and heart failure.
- Helps cure Thrombosis and Deep Venous Thrombosis.
- Acts in the normalization of platelet values in the blood.
- Helps cure varicose veins wherever they appear on the body, legs and testicles.
- Prevents Stroke (Ischemic and Hemorrhagic), heals damaged veins and helps send oxygen to the blood and brain.
- Helps to lose weight and cures metabolic syndrome.
- Lowers the levels of harmful cholesterol in the blood.
- Fights Anemia and helps normalize hemoglobin values in the blood (Hb / Hgb).
- Increases oxygen in the blood, and normalizes iron levels.
- A healthy response to oxidative stress.
- Supports the production of new mitochondria in the brain and muscles.
- Helps protect against lipid peroxidation in cells and tissues.
- Inhibits proinflammatory prostaglandins such as thromboxane.
- It is worth noting that Coronagreen has no side effects in patients taking it.
- Coronagreen has withstood the test of time in natural medicine. Its time has come to help you take control of your health.
Note!
- Coronagreen and all our products are not commercial products, as are usually "Dietary Supplements", but they are prepared directly from extracts of wild desert plants.
- Coronagreen is 100% original, completely safe for everyone, and without side effects.
- 100% efficient for all health conditions mentioned above.
- Does not contain preservatives, additives or chemical and artificial substances.
- The product is in the form of capsules and the basic dose is 3 times a day from 1 capsule, while the advanced dose is 3 times a day from 2 capsules.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.
- Can be taken by everyone without exception, including children over 12 months.
Ingredients
Because many of the antioxidants contained in Coronagreen are found in very small amounts in only a small fraction of foods and the body's ability to absorb them in their natural state is weak or insufficient, the potential of this product is unsubstituted.
Extracts of these plants help remove fibrin, a coagulating material that can restrict blood flow to arteries and connective or muscle tissue.

When you take this capsule, its ingredients quickly enter the bloodstream, and begin their effects on every corner of the body.

Save this product for later