Nervous Colitis - Senegal

SKU 90210
€125
In stock
1
Product Details

Nervous Colitis - Senegal


- Ndihmon në kurimin e Kolitit Nervor dhe të gjitha simptomat e shkaktuara nga ai.

- Ndihmon në kurimin e Sindromës së Zorrës që Pikon apo Zorrës së irrituar.

- Ndihmon në kurimin e Sëmundjes Crohn.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjes Celiac.

- Kuron Kapsllekun kronik, fryrjen dhe gazrat e stomakut.

- Lufton diarren dhe rivendos florën e përshtatshme të zorrëve.

- Largon dhimbjet shpuese në bark dhe dhimbjet mes shpatullave.

- Largon këputjen e trupit dhe pafuqinë.

- Anti-oksidant, anti-bakterial, anti-parazit, anti-yndyror.

- Stimulues i bakterieve të mira të zorrës së trashë.

- Ndihmon në kurimin e dhimbjes së kokës dhe stresit.

- Ndihmon në kurimin e problemeve të frymëmarrjes të shkaktuara nga koliti nervor.

- Ndalon të vjellat.

- Vepron në parandalimin e kancerit të zorrës së trashë.

Shënim!

- "Nervous Colitis" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme nga bime te egra shkretinore, te studiuara.

- "Nervous Colitis" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.


Nervous Colitis - Senegal

- Helps cure Nervous Colitis and all the symptoms caused by it.
- Helps cure Leaky Bowel Syndrome or Irritable Bowel.
- Helps cure Crohn's Disease.
- Helps cure Celiac disease.
- Treat chronic constipation, bloating and flatulence.
- Fights diarrhea and restores proper intestinal flora.
- Removes piercing pain in the abdomen and pain between the shoulders.
- Removes body breakage and impotence.
- Anti-oxidant, anti-bacterial, anti-parasitic, anti-fatty.
- Stimulator of good colon bacteria.
- Helps cure headaches and stress.
- Helps cure breathing problems caused by nerve colitis.
- Stops vomiting.
- Acts in the prevention of colon cancer.
Note!
- "Nervous Colitis" and all our products are not fabricated or commercial, as are usually "Natural" and cheap products, but our products are specially prepared from wild, studied wild plants.
- "Nervous Colitis" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- It is recommended to take Total Immunity in side with it.
Save this product for later