Monnieri

SKU 98224
€175
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Monnieri - ProSmart Spectrum


Monnieri is one of the herbal remedies specially formulated for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Tourette Syndrome , Learning Disabilities, Intellectual Disabilities, Behavioral Disorders, etc.

- Contains wonderful plants, which naturally increase children's immunity and help in their healthy physical and mental development.

- Increases and stimulates the immune system to fight and protect the body from infections and abnormal cell development.

- Stimulates the central nervous system and its function.

- Stimulates oral communication and clear expression.

- Helps in the rapid regeneration of damaged brain tissues and cells.

- Promotes children's brain development.

- Increases the activity and sharpness of the brain and concentration.

- Improves memory, removes anxiety and stress.

- Promotes liver function and cleanses the liver of toxins.

- Promotes normal blood pressure.

- Provides protection from oxidative damage and heavy metals.

Note!

- Monnieri and all our products are not manufactured or commercial, but they are prepared in a special way directly from wild plants studied mainly desert.

- Monnieri is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

Monnieri is a professional combination of wild desert herbs.


Monnieri – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Monnieri është një nga përbërësit e kurës bimore të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

- Përmban bimë të mrekullueshme, të cilat në mënyrë natyrale rritin imunitetin e femijëve dhe ndihmojnë në zhvillimin e shëndetshëm fizik dhe mendor të tyre.

- Rrit dhe stimulon sistemin imun per të luftuar dhe mbrojtur trupin nga infeksionet dhe zhvillimi jonormal i qelizave.

- Stimulon sistemin nervor qëndror dhe funksionin e tij.

- Stimulon komunikimin gojor dhe të shprehurit e qartë.

- Ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të indeve dhe qelizave të dëmtuara të trurit.

- Nxit zhvillimin e trurit të fëmijëve.

- Shton aktivitetin dhe mprehtësinë e trurit dhe të përqendrimit.

- Përmirëson kujtesën, largon ankthin dhe stresin.

- Nxit funksionin e mëlçisë dhe pastron mëlçinë nga toksinat.

- Promovon presion normal të gjakut.

- Siguron mbrojtje nga dëmet oksidative dhe metalet e rënda.

Shënim!

- Monnieri dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Monnieri është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Monnieri është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.
Save this product for later