Monnieri

SKU 98224
€160
In stock
1
Product Details

Monnieri - ProSmart Spectrum


Monnieri is one of the components of the herbal cure specially studied and prepared for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit / Hyperactivity Disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex) , Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual Disabilities, Behavioral Disorders, etc.

In addition to treating these conditions in a completely safe way and without any harm or side effects in children or adults, Monnieri has many positive effects throughout the body, including:
- Contains wonderful plants, which naturally increase the immunity of children and help their healthy physical and mental development.
- Boosts and stimulates the immune system to fight and protect the body from infections and abnormal cell development.
- Stimulates the central nervous system and its function.
- Stimulates oral communication and clear expression.
- Helps in the rapid regeneration of damaged brain tissues and cells.
- Stimulates the development of children's brains.
- Increases brain activity and sharpness and concentration.
- Improves memory, removes anxiety and stress.
- Stimulates liver function and cleanses the liver of toxins.
- Fights internal infections of the body.
- Promotes normal blood pressure.
- Provides protection from oxidative damage and heavy metals.
Note!
- Monnieri and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants, which are scientifically studied and used by humans for thousands of years.
- Monnieri is completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
- Prescribed along with other medicines of the complete package.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.
Ingredients
Monnieri is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.
This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Monnieri – Për Autismin dhe kushtet neuro-zhvillimore


Monnieri është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor tek fëmijët po të rriturit, Monnieri ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Përmban bimë të mrekullueshme, të cilat në mënyrë natyrale rritin imunitetin e femijëve dhe ndihmojnë në zhvillimin e shëndetshëm fizik dhe mendor të tyre.

- Rrit dhe stimulon sistemin imun per të luftuar dhe mbrojtur trupin nga infeksionet dhe zhvillimi jonormal i qelizave.

- Stimulon sistemin nervor qëndror dhe funksionin e tij.

- Stimulon komunikimin gojor dhe të shprehurit e qartë.

- Ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të indeve dhe qelizave të dëmtuara të trurit.

- Nxit zhvillimin e trurit të fëmijëve.

- Shton aktivitetin dhe mprehtësinë e trurit dhe të përqendrimit.

- Përmirëson kujtesën, largon ankthin dhe stresin.

- Nxit funksionin e mëlçisë dhe pastron mëlçinë nga toksinat.

- Lufton infeksionet e brëndëshme të trupit.

- Promovon presion normal të gjakut.

- Siguron mbrojtje nga dëmet oksidative dhe metalet e rënda.

Shënim!

- Monnieri dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Monnieri është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Monnieri është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.
Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later