Monnieri ProSmart

SKU 98224
€150
In stock
1
Product Details

Monnieri ProSmart – Neurodevelopmental


Monnieri is one of the components of the herbal cure studied, successfully tested and specially produced for children and adolescents with neuro-developmental conditions, including: Autism, Autistic Spectrum Disorder, Attention deficit/hyperactivity disorder - ADHD (Inattention, Hyperactivity, Complex), Tourette Syndrome, Learning Disabilities, Intellectual disability, Conduct disorders, etc.

In addition to treating these conditions naturally completely safely and without any harm or side effects in children and adults, Monnieri has many positive effects throughout the body, including:

- Contains wonderful plants, which naturally increase the immunity of children and help their healthy physical and mental development.

- Boosts and stimulates the immune system to fight and protect the body from infections and abnormal cell development.

- Stimulates the central nervous system and its function.

- Stimulates oral communication and clear expression.

- Helps in the rapid regeneration of damaged brain tissues and cells.

- Stimulates the development of children's brains.

- Increases brain activity and acuity and sharpness.

- Prevents brain tumors.

- Improves memory, removes anxiety and stress.

- Stimulates liver function and cleanses the liver of toxins.

- Fights internal infections of the body.

- Promotes normal blood pressure.

- Provides protection from oxidative damage and heavy metals.

- Helps cure epilepsy.

- Helps the function of the gallbladder.

Note!

- Monnieri and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Monnieri is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Monnieri is a professional combination of 16 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Monnieri – Për çrregullimet Neuro-zhvillimore - Shqip


Monnieri është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për fëmijë dhe adoleshentë me kushte neuro-zhvillimore, duke përfshirë: Autizmi, Çrregullimi i Spektrit Autik, Çrregullimi i deficitit të vëmendjes / hiperaktivitetit - ADHD (Mosvëmendje, Hiperaktivitet, Kompleks), Sindroma Tourette, Paaftësi në të Mësuar, Paaftësi Intelektuale, Çrregullime të Sjelljes, etj.

Përveç trajtimit të këtyre gjendjeve në mënyrë natyrale krejtësisht të sigurt dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor tek fëmijët po të rriturit, Monnieri ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Përmban bimë të mrekullueshme, të cilat në mënyrë natyrale rritin imunitetin e femijëve dhe ndihmojnë në zhvillimin e shëndetshëm fizik dhe mendor të tyre.

- Rrit dhe stimulon sistemin imun per të luftuar dhe mbrojtur trupin nga infeksionet dhe zhvillimi jonormal i qelizave.

- Stimulon sistemin nervor qëndror dhe funksionin e tij.

- Stimulon komunikimin gojor dhe të shprehurit e qartë.

- Ndihmon në rigjenerimin e shpejtë të indeve dhe qelizave të dëmtuara të trurit.

- Nxit zhvillimin e trurit të fëmijëve.

- Shton aktivitetin dhe mprehtësinë e trurit dhe të përqendrimit.

- Parandalon tumoret e trurit.

- Përmirëson kujtesën, largon ankthin dhe stresin.

- Nxit funksionin e mëlçisë dhe pastron mëlçinë nga toksinat.

- Lufton infeksionet e brëndëshme të trupit.

- Promovon presion normal të gjakut.

- Siguron mbrojtje nga dëmet oksidative dhe metalet e rënda.

- Ndihmon për kurimin e epilepsisë.

- Ndihmon funksionin e fshikëzës së tëmthit.

Shënim!

- Monnieri dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Monnieri është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Monnieri është një kombinim profesional i 16 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later