Meconopsis - Breast

SKU 98245
€250
In stock
1
Product Details

Meconopsis - Breast Tumors


Meconopsis is an herbal formula specially studied and manufactured for patients with various types of breast cancer, invasive and non-invasive, early or advanced with metastases, including: Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), Invasive Ductal Carcinoma (IDC), Invasive Lobular Carcinoma (ILC), Inflammatory Breast Cancer, Lobular Carcinoma In Situ (LCIS), Male Breast Cancer, Molecular Subtypes of Breast Cancer, Triple-Negative Breast Cancer, Paget's Disease of the Nipple, Phyllodes Tumors of the Breast, Recurrent Breast Cancer, Metastatic Breast Cancer.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Meconopsis has many positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Effects: Antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, analgesic.

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Promotes self-cleansing of blood and liver from toxins.

- Prevents and reduces the damage and side effects of Chemotherapy and Radiotherapy.

- Soothes mild to moderate pain naturally, without narcotics content.

- Monitors and harmonizes iron levels.

Note!

- Meconopsis and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Meconopsis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Meconopsis is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Meconopsis – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Meconopsis është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të gjirit, invaziv dhe jo-invaziv, fillestar apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), Invasive Ductal Carcinoma (IDC), Invasive Lobular Carcinoma (ILC), Inflammatory Breast Cancer, Lobular Carcinoma In Situ (LCIS), Male Breast Cancer, Molecular Subtypes of Breast Cancer, Triple-Negative Breast Cancer, Paget's Disease of the Nipple, Phyllodes Tumors of the Breast, Recurrent Breast Cancer, Metastatic Breast Cancer.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Meconopsis ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Efektet: Antimicrobiale, antioxidante, anti-inflamatore, analgjezike.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Nxit në vetpastrimin e gjakut dhe mëlçisë nga toksinat.

- Parandalon dhe redukton dëmet dhe efektet anësore të Kimioterapisë dhe Radioterapisë.

- Qetëson dhimbjet e lehta dhe të mesme në mënyrë natyrale, pa përmbajtje të lëndeve narkotike.

- Monitoron dhe harmonizon nivelet e hekurit.

Shënim!

- Meconopsis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Meconopsis është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Meconopsis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later