Meconopsis - Breast

SKU 98245
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Meconopsis - Breast Tumors


Meconopsis is a herbal formula studied and produced specifically for patients with different types of breast tumors, invasive and non-invasive, initial or advanced with metastases.

Meconopsis has many positive effects on the body, including:

- The ingredients of the product have proven the ability of selective annihilation of cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Quickly fights cancer cells and reduces cellular damage.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- Prevents the formation of cancer cells in blood and tissues.

- Fights infections and helps to heal wounds quickly.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Prevents and reduces the damage and side effects of Chemotherapy and Radiotherapy.

- Soothes mild and moderate pain naturally, without narcotic substances.

- Monitors and harmonizes iron levels.

Note!

- Meconopsis and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from studied wild desert plants.

- Meconopsis is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package for different types of breast tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Meconopsis is a professional combination of wild desert herbs.


Meconopsis – Për Tumoret e Gjirit - Shqip


Meconopsis është një formulë bimore e studiuar dhe e prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të gjirit, invaziv dhe jo-invaziv, fillestar apo të avancuar me metastaza.

Meconopsis ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Parandalon dhe redukton dëmet dhe efektet anësore të Kimioterapisë dhe Radioterapisë.

- Qetëson dhimbjet e lehta dhe të mesme në mënyrë natyrale, pa përmbajtje të lëndeve narkotike.

- Monitoron dhe harmonizon nivelet e hekurit.

Shënim!

- Meconopsis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Meconopsis është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të gjirit për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Meconopsis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later