Lung Cancer

The herbal treatment for Lung cancers consists of four herbal remedies (Gileadensis, Cappariss, Imbricata, Pro-Immune Herbs) specially studied and produced for patients with various types of lung cancer, early or advanced with metastases, including: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Metastatic lung cancer spread to other organs, or metastases of other cancers spread to the lungs; or even the rarest types of lung cancer.

Kura bimore për kanceret e Mushkërive përbëhet nga katër ilaçe bimore (Gileadensis, Cappariss, Imbricata, Pro-Immune Herbs) të studiuara dhe të prodhuara posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mushkërive, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Kancerin metastazik të mushkërive në organe të tjera, apo metastazat e kancereve të tjera që kanë prekur edhe mushkëritë; apo edhe llojet më të rralla të kancerit të mushkërive.