Longeury Herbal

SKU 001999
€130
In stock
1
Product Details

Longeury Herbal - Desert Pro Charge

- Increases body and sexual energy.

- Very effective for cases with impotence and erection insufficiency.

- Helps cure Peyronie's disease and all its symptoms.

- Helps treat premature ejaculation.

- Helps build muscle faster, especially in those who train.

- Treats varicocele in the testicles.

- Improves blood circulation and fights infections.

- Improves sexual health and increases testosterone.

- Combats Infertility (along with other herbal remedies for the treatment of infertility).

- Relieves stomach cramps.

- Cleanses the liver from poisons and toxins.

- Fights bowel parasites, dysentery and diarrhea.

- Reduces the risk of heart attack.

- Isolates the activity of cancer cells.

- Has antiplatelet effects.

Note!

› Our products are not manufactured or commercially available, as are" Dietary Supplements "products, but our products are specially prepared by specialized and experienced herbalists.

› Longeury Herbal is 100% original, safe for everyone and has no side effects.

› 100% organic with wild plants, no chemical preservatives, no artificial dyes and no chemical additives.

› The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.


Longeury Herbal - Për Shëndetin Seksual


- Rrit energjinë trupore dhe seksuale.

- Shumë efektiv për rastet me impotencë dhe pamjaftueshmëri të erekcionit.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjes Peyronie dhe të gjitha simptomave të saj.

- Ndihmon për trajtimin e ejakulimit të parakohshëm.

- Ndihmon në ndërtimin e shpejtë të muskujve, veçanërisht te ata që stërviten.

- Trajton varicocelet në testikuj.

- Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lufton infeksionet.

- Përmirëson shëndetin seksual dhe rrit testosteronin.

- Lufton Infertilitetin (përkrah ilaçeve të tjera bimore për trajtimin e inferlitetit).

- Qetëson dhimbjet e stomakut.

- Pastron mëlçinë nga helmet dhe toksinat.

- Lufton parazitët e zorrëve, dizenterinë dhe diarrrenë.

- Ul rrezikun e sulmit në zemër.

- Izolon aktivitetin e qelizave kancerore.

- Ka efekte antiplakje.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten në mënyrë të posaçme nga herbalistë të specializuar dhe me përvojë.

› Longeury Herbal është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% organik me bimë të egra, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

› Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.Save this product for later