Longeury - For Him

SKU 001999
€200
In stock
1
Product Details

Longeury - For Him


Longeury is one of the components of the herbal cure studied, tested and specially produced for men's sexual health and infertility problems, including: Sperm diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, not move the right way); Varicocele, Retrograde ejaculation, obstruction, hormonal problems, chromosome problems, erection and ejaculation problems, impotence, low sexual energy, and other problems of sexual function.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Longeury has many positive effects throughout the body, including:

- Increases bodily and sexual energy.

- Very effective for cases of impotence and erectile insufficiency.

- Helps cure Peyronie's disease and all its symptoms.

- Helps to treat premature ejaculation.

- Helps build muscle fast, especially for those who train.

- Treats varicocele in the testicles.

- Improves blood circulation and fights infections.

- Improves sexual health and increases testosterone.

- Fights Infertility (along with other herbal medicines to treat infertility).

- Soothes stomach aches.

- Cleanses the liver of poisons and toxins.

- Fights intestinal parasites, dysentery and diarrhea.

- Reduces the risk of heart attack.

- Isolates the activity of cancer cells.

- Has anti-aging effects.

Note!

- Longeury and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Longeury is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Longeury is a professional combination of 13 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Longeury – Për Burrat - Shqip


Longeury është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar dhe të prodhuar posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur); Varicocelet, Ejakulimi prapavajtës, bllokimi, problemet hormonale, problemet e kromozomeve, problemet e ereksionit dhe ejakulimit, impotencën, energjinë e ulët seksuale, si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Longeury ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Rrit energjinë trupore dhe seksuale.

- Shumë efektiv për rastet me impotencë dhe pamjaftueshmëri të erekcionit.

- Ndihmon në kurimin e sëmundjes Peyronie dhe të gjitha simptomave të saj.

- Ndihmon për trajtimin e ejakulimit të parakohshëm.

- Ndihmon në ndërtimin e shpejtë të muskujve, veçanërisht te ata që stërviten.

- Trajton varicocelet në testikuj.

- Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lufton infeksionet.

- Përmirëson shëndetin seksual dhe rrit testosteronin.

- Lufton Infertilitetin (përkrah ilaçeve të tjera bimore për trajtimin e inferlitetit).

- Qetëson dhimbjet e stomakut.

- Pastron mëlçinë nga helmet dhe toksinat.

- Lufton parazitët e zorrëve, dizenterinë dhe diarrrenë.

- Ul rrezikun e sulmit në zemër.

- Izolon aktivitetin e qelizave kancerore.

- Ka efekte antiplakje.

Shënim!

- Longeury dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Longeury është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Longeury është një kombinim profesional i 13 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later