Longeury - For Him

98362
€275
In stock
1
Product Details

Longeury - For Him


Longeury is an herbal product produced from desert plants specifically for men's sexual health and infertility problems, including:
 • Sperm Diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, proper immobility), Vricoceles, Hormonal Problems, Chromosome Problems, Erection and Ejaculation Problems, Impotence, Low Sexual Energy.
 • Helps build muscle fast, especially for those who train.
 • Improves blood circulation and fights infections.
 • Improves sexual health and increases testosterone.
 • Fights Men's Infertility (alongside other full cure medications).
 • Reduces the risk of heart attack.

Note!
Longeury, like all our products, are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.
Longeury is completely safe for everyone and has no side effects.
No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients
Longeury is a professional combination of wild desert herbs.

Longeury – Për Burrat


Longeury është një produkt bimor i prodhuar nga bimët e shkretëtirës posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit tek ata, duke përfshirë:

 • Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur), Varicocelet, Problemet hormonale, Problemet e kromozomeve, Problemet e ereksionit dhe ejakulimit, Impotencën, Energjinë e ulët seksuale.
 • Ndihmon në ndërtimin e shpejtë të muskujve, veçanërisht te ata që stërviten.
 • Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lufton infeksionet.
 • Përmirëson shëndetin seksual dhe rrit testosteronin.
 • Lufton Inferlitetin e burrave (përkrah ilaçeve të tjera të kurës së plotë).
 • Ul rrezikun e sulmit në zemër.

Shënim!

Longeury, si dhe të gjitha produktet tona, nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

Longeury është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

Longeury është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later