Livephora - Hepatoprotective

SKU 98201
€200
In stock
1
Product Details

Livephora – Hepatoprotective


Livephora is one of the components of the herbal cure studied, tested successfully and specially produced for patients with Hepatitis, Cirrhosis, and other Liver disorders, including: Acute Hepatitis B and Chronic Hepatitis B (HBV) - with all subtypes and genotypes; Acute Hepatitis C and Chronic Hepatitis C (HCV) - with all genotypes and subtypes; Hepatic cirrhosis and liver cirrhosis of any cause; Liver Fat and Liver Enlargement, as well as other liver disorders.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Livephora has many positive effects throughout the body, including:

- Acts in the regeneration of liver cells, accelerates the creation of new cells and cleanses dead cells.

- Stimulates the functions of the liver and fights its obesity, enlargement and hemangiomas.

- Stimulates Glutathione, the body's main anti-oxidant and detoxifier.

- Improves bile production and gallbladder function, as well as dissolves stones in it.

- Supports optimal stomach acid, helps emulsify fats and provides pancreatic enzymes to aid overall digestion.

- Helps regenerate liver damaged by alcohol, hepatitis and chemical drugs.

- Protects liver cells from damage.

- Tonic for liver cells.

- Natural antibiotic, anti-bacterial and antioxidant for the removal of poisons and toxins from the liver and body.

- Cleanses the blood and strengthens the mind.

- Prevents dangerous blood clots and prevents strokes.

- Activates the pancreas, lowers the amount of sugar in the urine and blood.

- Strong body cleanser and kills many types of bacteria.

- Helps treat various internal disorders and dermatological conditions.

- Helps treat skin diseases such as Eczema, Psoriasis, Scleroderma, Hair loss, etc.

- Fights infections and soothes general pain in the body.

Note!

- Livephora and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild plants studied mainly desert.

- Livephora is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Livephora is a professional combination of 16 wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Livephora – Për Mbrojtjen e Mëlçisë - Shqip


Livephora është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar me sukses dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me Hepatit dhe Cirrozë, dhe kushte të tjera të mëlçisë, duke përfshirë: Hepatiti B Akut dhe Hepatiti B Kronik (HBV) - me të gjitha nëntipet dhe gjenotipet; Hepatiti C Akut dhe Hepatiti C Kronik (HCV) – me të gjitha gjenotipet dhe nëntipet; Cirroza hepatike dhe cirroza e mëlçisë së çdo lloj shkaku; Dhjamosja e Mëlçisë dhe Zmadhimi i Mëlçisë, si dhe çrregullime të tjera të mëlçisë.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Livephora ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Vepron ne rigjenerimin e qelizave te mëlçisë, shpejton krijimin e qelizave të reja dhe pastron qelizat e vdekura.

- Stimulon funksionet e mëlçise dhe lufton dhjamosjen, zmadhimin dhe hemangiomat e saj.

- Stimulon Glutathione, anti-oksiduesin dhe detoksifikuesin kryesor të trupit.

- Përmirëson prodhimin e lëngut biliar dhe funksonin e fshikëzës së tëmthit, si dhe shpërbën gurët në të.

- Mbështet acidin optimal të stomakut, ndihmon në emulsifikimin e yndyrnave dhe siguron enzimat e pankreasit për të ndihmuar në tretjen e përgjithshme.

- Ndihmon në rigjenerimin e mëlçisë së dëmtuar nga alkooli, hepatiti dhe ilaçet kimike.

- Mbron qelizat e mëlçisë nga dëmtimi.

- Tonik për qelizat e mëlçisë.

- Antibiotik natyral, anti-bakterial dhe antioksid për nxjerrjen e helmeve dhe toksinave nga mëlçia dhe trupi.

- Pastron gjakun dhe forcon mendjen.

- Parandalon mpiksjet e rrezikshme të gjakut dhe parandalon goditjet në tru.

- Aktivizon pankreasin, ul sasinë e sheqerit në urinë dhe në gjak.

- Pastrues i fortë i trupit dhe vret shumë lloje bakteriesh.

- Ndihmon në trajtimin e çrregullimeve të ndryshme të brendshme dhe kushteve dermatologjike.

- Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës si Eczema, Psoriasis, Scleroderma, Rënia e flokut, etj.

- Lufton infeksionet dhe qetëson dhimbjet e përgjithshme në trup.

Shënim!

- Livephora dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra të studiuara kryesisht shkretinore.

- Livephora është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Livephora është një kombinim profesional i 16 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later