Labisia - For Her

SKU 00305
€225
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Labisia – For Her


Labisia is one of the components of the herbal cure studied, tested and specially produced for women's sexual health and infertility problems, including: Ovulation disorders, (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etc.

In addition to treating these problems naturally and without any harm or side effects, Labisia has many positive effects throughout the body, including:

- Helps in the formation of eggs and activates the ovaries.

- Organizer of the menstrual cycle.

- Fights polycystic ovary syndrome.

- Fights fibrous tumors of the uterus.

- Helps relieve menopausal symptoms.

- Strengthens and flexes the body in general.

- Delays the signs of aging.

- Softens and smoothes the skin.

- Helps digestion, fights colitis infections and stomach ulcers.

- Treats high blood pressure, Encephalitis and Arteriosclerosis.

- Relieves stress and regulates emotional state.

- Gives strength, renews the body and helps for a speedy recovery.

- Increases libido and also helps treat a wide range of diseases of women, especially those related to the reproductive system, as well as general well-being.

- Has anti-dysmenorrhea properties, means that it helps to cleanse and avoid painful and difficult menstruation.

- Improves blood circulation, relieves rheumatic pain in muscles and joints.

- Helps to overcome constipation, restore damaged hair, and promote overall well-being.

- Used 1 to 2 months before birth to help strengthen abdominal muscles, tissues and vaginal walls.

- Helps to facilitate childbirth.

- Reduces fatigue.

- Acts even after birth, to tighten the uterus and prevent blood weakness.

- Increases insulin sensitivity, and reduces cholesterol and triglyceride levels.

- Reduces inflammation that causes tumors.

Note!

- Labisia and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the studied wild desert plants.

- Labisia is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package products.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Labisia is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Labisia – Për Femrat


Labisia është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar, të provuar dhe të prodhuar posaçërisht për shëndetin seksual të femrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Çrregullimet e Ovulacionit (Polycystic ovary syndrome, Hypothalamic dysfunction, Premature ovarian failure, Too much prolactin); Damage to fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Uterine or cervical causes - Benign polyps or tumors (fibroids or myomas); Unexplained infertility, etj.

Përveç trajtimit të këtyre problemeve në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Labisia ka shumë efekte pozitive në të gjithë trupin, duke përfshirë:

- Ndihmon në formimin e vezëve dhe aktivizon vezoret.

- Organizator i ciklit menstrual.

- Lufton sindromin e vezores policistike.

- Lufton tumoret fibroze të mitrës.

- Ndihmon në lehtësimin e simptomave të menopauzës.

- Forcon dhe zhdërvjell trupin në mënyrë të përgjithshme.

- Vonon shenjat e plakjes.

- Zbut dhe lëmon lëkurën.

- Ndihmon tretjen, lufton infeksionet e kolitit dhe ulçërën e stomakut.

- Trajton tensionin arterial, Encephalitis dhe Arteriosclerosis.

- Largon stresin dhe rregullon gjëndjen emocionale.

- Jep forcë, rinovon trupin dhe ndihmon për shërim të shpejtë.

- Rrit epshin dhe gjithashtu ndihmon në trajtimin e një game të gjerë të sëmundjeve të femrave, veçanërisht ato që lidhen me sistemin riprodhues, si dhe mirëqenien e përgjithshme.

- Ka veti anti-dysmenorrhea, do të thotë se ndihmon për të pastruar dhe për të shmangur menstruacionet e dhimbshme dhe të vështira.

- Përmirëson qarkullimin e gjakut, lehtëson dhimbjet reumatike në muskuj dhe nyje.

- Ndihmon në kalimin e kapsllëkut, rivendosjen e flokëve të dëmtuar, si dhe promovimin e mirëqenies së përgjithshme.

- Përdoret 1 deri në 2 muaj para lindjes për të ndihmuar në forcimin e muskujve të barkut, indeve dhe muret vaginale.

- Ndihmon për lehtësimin e lindjes.

- Redukton lodhjen.

- Vepron edhe pas lindjes, për të shtrënguar mitrën dhe për të parandaluar dobësinë e gjakut.

- Rrit ndjeshmërinë e insulinës, dhe redukton nivelet e kolesterolit dhe triglicerideve.

- Redukton inflamacionin që shkakton tumor.

Shënim!

- Labisia dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Labisia është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Labisia është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later