Kidneys

Urologic Diseases

Products from wild desert plants specially produced for patients with various diseases of the kidneys and urinary tract, including: Kidney failure, Chronic kidney disease, Glomerulonephritis, Polycystic kidney disease, Urinary tract infections, Kidney stones, of the kidneys (Pyelonephritis), Renal dysplasia, Renal artery stenosis, Renal tubular acidosis, Acquired cystic kidney disease, Lupus nephritis, nephrotic syndrome, etc.


Sëmundje t Urologjike

Produkte nga bimët e egra të shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për pacientët me sëmundje të ndryshme të veshkave dhe traktit urinar, duke përfshirë: Dështimin veshkor, Sëmundjet kronike të veshkave, Glomerulonefriti, Sëmundja policistike e veshkave, Infeksionet e traktit urinar, gurët në veshka, Infeksioni i veshkave (Pyelonephritis), Displasia e veshkave, Stenoza e arteries renale, Acidoza tubulare renale, Sëmundja e veshkave cistike e fituar, Lupus nefriti, sindroma nefrotike, etj.