Kahiricum – Stomach

SKU 98272
€325
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Kahiricum – Stomach Tumors


Kahiricum is one of the herbal remedies studied and produced specifically for patients with various types of stomach cancer.

Kahiricum has many positive effects on the body, God willing, including:

- Fights infections and relieves pain.

- Fights acids that cause cellular damage.

- Helps build healthy cells.

- Prevents the formation of gastric mucosa.

- Supports the digestive system.

- Strengthens the walls of the stomach.

- Prevents excessive stomach acid, inhibits prostaglandin synthesis, tumor cell growth, gastric blood flow and gastric motility.

- Fights the formation of the development of metastatic cancer cells and fights them.

- Helps healthy bone development.

- Helps in the treatment and elimination of H. Pylori.

- Reduces pain and damage caused by conventional treatments such as chemotherapy.

Note!

- Kahiricum and all our products are not manufactured or commercial, but are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Kahiricum is completely safe for everyone and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other medicines of the complete package.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment.


Ingredients

Kahiricum is a professional combination of wild desert herbs, among which:

- Helianthemum Kahiricum; Perennial desert plant high in various phytochemicals such as flavanoids, tannins, saponins, terpinoids, and two recently discovered natural compounds that exhibit a glycosyl flavone skeleton, kaempferol-3--D-(6-O- trans-p-coumaroyl) glucopyranoside and kaempferol-3--O-(3,6-di-O-trans-p-coumaroyl) glucopyranoside, which represents new kaempferol derivatives in the family Cistaceae L. The plant has strong antiulcer activity and anticancer due to its cytoprotective, antisecretory and antioxidant properties. It has anti-infection, antibacterial activity, against acids that cause cellular damage in the stomach and digestive system, prevents excessive stomach acid, inhibits prostaglandin synthesis, tumor cell growth, gastric blood flow and gastric motility; for healthy bone development, helps treat impotence, etc.

- Zingiber officinale Roscoe; It possesses numerous and strong pharmacological activities, including: antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticarcinogenic, neuroprotective, cardiovascular protective, respiratory protective, antiobesity, antidiabetic, antinausea and antiemetic activities. It has the potential to prevent and manage several diseases, such as neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, obesity, diabetes mellitus, chemotherapy-induced nausea and emesis, and respiratory disorders. Zingiber is abundant in active compounds, such as phenolic compounds and terpenes. The phenolic compounds are mainly gingerols, shogaols and paradols. Gingerols are the main polyphenols, such as 6-gingerol, 8-gingerol and 10-gingerol. There are also many other phenolic compounds in ginger, such as quercetin, zingerone, gingerenone-A and 6-dehydrogingerdione. Additionally, there are several terpene compounds such as β-bisabolene, α-curcumene, zingiberene, α-farnesene and β-sesquiphellandrene. Apart from these, polysaccharides, lipids, organic acids and crude fibers are also present.

- Cassia Senna; Known as Senna Makki or Senna Alexandrina, originating in the Arabian Peninsula, mainly in Mecca, but also found in India (Indian senna or Cassia Senna Alata). It has strong activity: antioxidant, antimutagenic, antibacterial, antimicrobial, antiviral, antiepileptic, cathartic, depurative, liver tonic, anthelmintic, cholagogue, expectorant, ferbifuge, etc. Cleanses the body and brain. Beneficial in brain and nervous system functions, strengthens the heart, relieves stress, fights epilepsy, chronic headaches and migraines, mood disorders, gastrointestinal disorders, hemorrhoids, urinary tract disorders and tumors (kidneys, ureters, bladder and urethra), splenomegaly, hepatomegaly, dyspepsia, anemia, rheumatism, tumors, cough and bronchitis; relieves jaundice, pains and muscle spasms, treats obesity, leukoderma and skin diseases, etc. It contains very effective active substances, among which the most important are: Sennosides A, B, C and D, glycosides, flavonoids, phenols, carbohydrates, saponins, tannins, etc.


Kahiricum – Për Tumoret e Stomakut - Shqip


Kahiricum është një nga përbërësit e kurës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të stomakut.

Kahiricum ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Lufton infeksionet dhe qetëson dhimbjet.

- Lufton acidet që shkaktojnë dëmtim qelizor.

- Ndihmon në ndërtimin e qelizave të shëndetëshme.

- Parandalon formimin e mukozës së stomakut.

- Mbështet sistemin tretës.

- Forcon muret e stomakut.

- Parandalon acidin e tepruar të stomakut, frenon sintezën e prostaglandinës, rritjen e qelizave tumorale, rrjedhjen e gjakut të stomakut dhe lëvizshmërinë e stomakut.

- Lufton formimin e zhvillimit të qelizave kancerore metastazike dhe i lufton ato.

- Ndihmon zhvillimin e shëndetshëm të kockave.

- Ndihmon në trajtimin dhe eleminimin e H. Pylori.

- Redukton dhimbjet dhe dëmet që shkaktojnë trajtimet konvencionale si kimioterapia.

Shënim!

- Kahiricum dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Kahiricum është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Kahiricum është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, ndër të cilat:

- Helianthemum Kahiricum; Bimë shkretinore shumëvjeçare me përmbajtje të lartë të fito-kimikateve të ndryshme si flavanoidet, taninet, saponinat, terpinoidet, dhe dy përbërje natyrore të zbuluara së fundmi dhe që shfaqin një skelet glikozil flavone, kaempferol-3--D-(6-O-trans-p-kumaroil) glukopiranozid dhe kaempferol-3--O-(3,6-di-O-trans-p-kumaroil) glukopiranozidi, që përfaqëson derivatet e rinj të kaempferolit në familjen Cistaceae L. Bima ka aktivitet të fortë antiulcer dhe antikancer për shkak të vetive citoprotektive, antisekretuese dhe antioksiduese që posedon. Ka aktivitet kundër anti-infeksion, antibacterial, kundër acideve që shkaktojnë dëmtim qelizor në stomak dhe në aparatin e tretjes, parandalon acidin e tepruar të stomakut, frenon sintezën e prostaglandinës, rritjen e qelizave tumorale, rrjedhjen e gjakut të stomakut dhe lëvizshmërinë e stomakut; për zhvillimin e shëndetshëm të kockave, ndihmon në trajtimin e impotencës, etj.

- Zingiber officinale Roscoe; Posedon aktivitete të shumta dhe të forta farmakologjike, duke përfshirë: aktivitete antioksiduese, anti-inflamatore, antimikrobike, antikancerogjene, neuroprotektive, mbrojtëse kardiovaskulare, mbrojtëse të frymëmarrjes, antitrashje, antidiabetike, antinauze dhe antiemetike. Posedon potencialin për të parandaluar dhe menaxhuar disa sëmundje, të tilla si sëmundjet neurodegjenerative, sëmundjet kardiovaskulare, obeziteti, diabeti mellitus, nauze dhe emezë e shkaktuar nga kimioterapia, dhe çrregullime të frymëmarrjes. Zingiber është i bollshëm në përbërës aktivë, të tillë si komponimet fenolike dhe terpene. Komponimet fenolike janë kryesisht gingerols, shogaols dhe paradols. Xhinxherolet janë polifenolet kryesore, të tilla si 6-gingerol, 8-gingerol dhe 10-gingerol. Ekzistojnë gjithashtu shumë komponime të tjera fenolike në xhenxhefil, të tilla si quercetin, zingerone, gingerenone-A dhe 6-dehydrogingerdione. Për më tepër, ka disa përbërës terpene si β-bisaboleni, α-kurkumeni, zingibereni, α-farneseni dhe β-sesquiphellandrene. Përveç këtyre, polisaharidet, lipidet, acidet organike dhe fibrat e papërpunuara janë gjithashtu të pranishme.

- Cassia Senna; E njohur me emrin Senna Makki ose Sena Alexandrina, me origjinë në Gadishullin Arabik, kryesisht në Meke, por gjendet edhe në Indi (indian senna apo Cassia Senna Alata). Ka aktivitet të fortë: antioksidant, antimutagenic, antibacterial, antimicrobal, antiviral, antiepileptic, kataritik, depurativ, tonik të mëlçisë, antihelmintik, kolagog, ekspektorant, ferbifugues, etj. Pastron trupin dhe trurin. E dobishme në funksionet e trurit dhe sistemin nervor, forcon zemrën, largon stresin, lufton epilepsinë, dhimbjet kronike të kokës dhe migrenën, çrregullimet e humorit, çrregullimet gastrointestinale, hemorroidet, çrregullimet dhe tumoret e traktit urinar (veshkat, ureterët, fshikëzën e urinës dhe uretrën), splenomegalia, hepatomegalia, dispepsia, anemia, reumatizëm, tumoret, kolla dhe bronkiti; lehtëson verdhëzën, dhimbjet dhe spazmat e muskujve, trajton obezitetin, leukodermën dhe sëmundjet e lëkurës, etj. Përmban lëndë aktive shumë efektive, ndër të cilat më kryesoret janë: Sennosides A, B, C and D, glycosides, flavonoids, phenols, carbohydrates, saponins, tannins, etj.

Save this product for later