Jatamansi - Brain

SKU 98243
€300
In stock
1
Product Details

Jatamansi - For Brain Tumors


- Jatamansi is one of the pillars of the herbal formula studied and produced especially for patients with different types of brain tumors, whether primary or secondary, including: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etc.

In addition to fighting brain cancer cells naturally and without any damage or side effects, Jatamansi has many other positive effects on the body, with the wish of Allah, including:

- Jatamansi possesses antioxidant activity.

- Has demonstrated activity against cancer cell lines and protective effects from radiation-induced damage - radiotherapy.

- Fights against focal ischemia caused by occlusion of the middle cerebral artery.

- It is a useful agent for memory and treatment of dementia that appears in the elderly.

- Fights Parkinson's.

- Improves brain skills, strengthens the nervous system, fights mental problems and fights all types of brain cancer cells, whether primary or secondary.

- Acts to reduce stress, anxiety and tension, balancing biochemical reactions in the body.

- Has hepatoprotective effects together with Celastrus; Prevents liver enlargement and jaundice.

- It is useful to reduce anxiety and aggression.

- Helps to calm the body and mind, thus provides relief from headaches and migraines.

- Helps to treat intestinal parasites and digestive problems.

Note!

- Jatamansi and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.

- Jatamansi is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed alongside other complete package medicines for different types of Brain tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Jatamansi is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Jatamansi - Për Tumoret e Trurit - Shqip


- Jatamansi është një nga shtyllat e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar, duke përfshirë: Glioblastoma, Astrocytoma, Pituitary adenoma, Acoustic neuroma, Meningioma, Oligodendroglioma, Haemangioblastoma, CNS lymphoma, Unspecified Glioma, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore të trurit në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Jatamansi ka shumë efekte të tjera pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Jatamansi posedon aktivitet antioksidues.

- Ka aktivitet kundër linjave qelizore të kancerit dhe efekte mbrojtës nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezatimi – radioterapia.

- Lufton kundër ishemisë fokale të shkaktuar nga okluzioni i arteries cerebrale të mesme.

- Është një agjent i dobishëm për kujtesën dhe trajtimin e çmendurisë që shfaqet te personat e moshuar.

- Përmirëson aftësitë e trurit, forcon sistemin nervor, lufton problemet mendore dhe lufton të gjitha llojet e qelizave kancerore të trurit, qofshin primare apo sekondare.

- Vepron për të zvogëluar stresin, ankthin dhe tensionin, duke balancuar reagimet biokimike në trup.

- Ka efekte hepatoprotektive së bashku me Celastrus; Parandalon zmadhimin e mëlçisë dhe verdhëzën.

- Është e dobishme për të zvogëluar shqetësimin dhe agresivitetin.

- Ndihmon për të qetësuar trupin dhe mendjen, në këtë mënyrë siguron çlirim nga dhimbja e kokës dhe migrena.

- Ndihmon për të trajtuar parazitët e zorrëve dhe problemet e tretjes.

Shënim!

- Jatamansi dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Jatamansi është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të Trurit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Jatamansi është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later