Jatamansi - Brain

SKU 98243
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Jatamansi - For Brain Tumors


- Jatamansi is one of the pillars of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of brain tumors, whether primary or secondary.

Jatamansi has many positive effects on the body, including:

- Has antioxidant activity.

- It has activity against cancer cell lines and protective effects from damage caused by radiation - radiotherapy.

- Fights ischemia.

- It is a useful agent for memory and treatment of dementia.

- Improves brain skills, strengthens the nervous system, fights mental problems and fights all types of brain cancer cells, whether primary or secondary.

- Acts to reduce stress, anxiety and tension, balancing biochemical reactions in the body.

- It has hepatoprotective effects; prevents liver enlargement and jaundice.

- It is useful to reduce anxiety and aggressiveness.

- Helps to calm the body and mind, thereby providing relief from headaches and migraines.

- Helps to treat intestinal parasites and digestive problems.

Note!

- Jatamansi and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from studied wild desert plants.

- Jatamansi is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of Brain tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other type of conventional or natural treatment

Ingredients

Jatamansi is a professional scientific combination of wild desert herbs.


Jatamansi - Për Tumoret e Trurit - Shqip


- Jatamansi është një nga shtyllat e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të trurit, qofshin primar apo sekondar.

Jatamansi ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Ka aktivitet antioksidues.

- Ka aktivitet kundër linjave qelizore të kancerit dhe efekte mbrojtëse nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezatimi – radioterapia.

- Lufton kundër ishemisë.

- Është një agjent i dobishëm për kujtesën dhe trajtimin e çmendurisë.

- Përmirëson aftësitë e trurit, forcon sistemin nervor, lufton problemet mendore dhe lufton të gjitha llojet e qelizave kancerore të trurit, qofshin primare apo sekondare.

- Vepron për të zvogëluar stresin, ankthin dhe tensionin, duke balancuar reagimet biokimike në trup.

- Ka efekte hepatoprotektive; parandalon zmadhimin e mëlçisë dhe verdhëzën.

- Është i dobishëm për të zvogëluar shqetësimin dhe agresivitetin.

- Ndihmon për të qetësuar trupin dhe mendjen, në këtë mënyrë siguron çlirim nga dhimbja e kokës dhe migrena.

- Ndihmon për të trajtuar parazitët e zorrëve dhe problemet e tretjes.

Shënim!

- Jatamansi dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Jatamansi është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të Trurit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Jatamansi është një kombinim profesional shkencor i bimëve të egra shkretinore.


Save this product for later