Imbricata - Lung

SKU 98249
€250
In stock
1
Product Details

Imbricata - Lung Tumors


Imbricata is one of the five components of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung cancer, early or advanced with metastases, including: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Metastatic lung cancer spread to other organs, or metastases of other cancers spread to the lungs; or even the rarest types of lung cancer, like pleural mesothelioma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Imbricata has many positive effects on the body, including:

- Imbricata is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Aims to destroy cancer cells and saves the body from dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of cancer stem cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates and enhances T cells to properly fight cancer cells.

- Stimulates the nervous system, digestion and blood circulation, to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Fights cellular disorders, cardiovascular diseases, gastrointestinal and various respiratory diseases, because it is rich in natural antioxidant and antibacterial compounds.

- Helps treat dysentery, asthma and sinusitis.

- Helps regenerate damaged lungs.

- Fights free radicals in the blood and cleanses the blood.

- Calms the central nervous system, relieves stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Stimulates the kidneys, fights urinary tract infections, helps the detoxification process.

- Is a supporter of compromised health; whets the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain.

Note!

- Imbricata and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Imbricata is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of lung tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Imbricata is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Imbricata – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Imbricata është një nga pesë përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mushkërive, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Kancerin metastazik të mushkërive në organe të tjera, apo metastazat e kancereve të tjera që kanë prekur edhe mushkëritë; apo edhe llojet më të rralla të kancerit të mushkërive, si Mesothelioma Pleurale, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Imbricata ka shumë efekte pozitive në organizëm, duke përfshirë:

- Imbricata është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon dhe shton qelizat T për të luftuar ashtu si duhet qelizat kancerore.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Lufton çrregullimet qelizore, sëmundjet kardiovaskulare, gastrointestinale dhe sëmundjet e ndryshme të frymëmarrjes, sepse është e pasur me përbërje natyrore antioksidante dhe antibakteriale.

- Ndihmon në trajtimin e dizenterisë, astmës dhe sinusitit.

- Ndihmon në rigjenerimin e mushkërive të dëmtuara.

- Lufton radikalët e lirë në gjak dhe pastron gjakun.

- Qetëson sistemin nervor qendror, largon stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Stimulon veshkat, lufton infeksionet në traktin urinar, ndihmon procesin e detoksifikimit.

- Është përkrahës i shëndetit të komprometuar; hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet.

Shënim!

- Imbricata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Imbricata është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Imbricata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later