Imbricata - Lung

SKU 98249
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Imbricata - Lung Tumors


Imbricata is one of the ingredients of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung tumors.

- Imbricata is a unique discovery in the battle against cancer, very encouraging and hopeful even for those in whom the disease has advanced and spread in the form of metastases.

- Acts in the isolation and destruction of cancer cells and in the reduction of tumor masses, through active elements experimented for years in order to achieve the greatest success in all patients.

- Targets the destruction of cancer cells and rids the body of dead cells and toxins.

- Causes suicide and self-explosion of stem cancer cells, and acts to reduce tumor masses.

- Stimulates the nervous, digestive and circulatory systems to fight as a whole against disease and all pathogenic factors.

- Fights cellular disorders, cardiovascular, gastrointestinal diseases and various respiratory diseases, because it is rich in natural antioxidant and antibacterial compounds.

- Helps in the treatment of dysentery, asthma and sinusitis.

- Helps to regenerate damaged lungs.

- Fights free radicals in the blood and cleans the blood.

- It is a supporter of compromised health; opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain.

Note!

- Imbricata and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from studied wild desert plants.

- Imbricata is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed alongside other complete package medicines for different types of lung tumors to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Imbricata is a professional combination of wild desert herbs.


Imbricata – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Imbricata është një nga përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të tumoreve të mushkërive.

- Imbricata është një zbulim unik në betejën kundër kancerit, shumë inkurajues dhe shpresëdhënës edhe për ata tek të cilët sëmundja ka avancuar dhe është përhapur në formën e metastazave.

- Vepron në izolimin dhe asgjësimin e qelizave kancerore dhe në reduktimin e masave tumorale, nëpërmjet elementëve aktiv të eksperimentuar për vite me rradhë me qëllim për të arritur suksesin më të madh tek të gjithë pacientët.

- Synon asgjësimin e qelizave kancerore dhe shpëton trupin nga qelizat e vdekura dhe toksinat.

- Shkakton vetëvrasje dhe vetëshpërthim të qelizave kancerore burimore, dhe vepron në uljen e masave tumorale.

- Stimulon sistemin nervor, atë të tretjes dhe të qarkullimit të gjakut, për të luftuar si një i tërë kundër sëmundjes dhe të gjithë faktorëve patogjenik.

- Lufton çrregullimet qelizore, sëmundjet kardiovaskulare, gastrointestinale dhe sëmundjet e ndryshme të frymëmarrjes, sepse është e pasur me përbërje natyrore antioksidante dhe antibakteriale.

- Ndihmon në trajtimin e dizenterisë, astmës dhe sinusitit.

- Ndihmon në rigjenerimin e mushkërive të dëmtuara.

- Lufton radikalët e lirë në gjak dhe pastron gjakun.

- Është përkrahës i shëndetit të komprometuar; hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet.

Shënim!

- Imbricata dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra të studiuara shkretinore.

- Imbricata është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.

Përbërësit

Imbricata është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later