Herbal Anti-virus Capsules

SKU 00012
€160.00
In stock
1
Product Details

Herbal Anti-virus - For HBV & HCV


- Herbal Anti-Virus helps to treat liver disorders, and its fluid deficiencies.

- Helps cure Viral Hepatitis with all its types (HBV, HCV, Autoimmune).

- Antioxidant for the extraction of poisons from the liver.

- Activates and promotes emptying of jaundice.

- Cleanses the blood and fights Anemia and Diabetes.

- Helps in the treatment of diseases of the spleen and stimulates its functions, thereby enhancing immunity.

- Helps to treat psychiatric disorders and hysterical conditions.

- Benefits in the treatment of pulmonary sclerosis after treatment of infections.

- Fight cholesterol and stop blood clots.

- Fights general anorexia and weakness.

- Prevents the formation of cancer cells.

- Helps treat stomach ulcers and duodenum.

- Helps cure rheumatism and prevent gout.

Note!

- Herbal Anti-Virus is safe for all ages, and has no harmful side effects, with the exception of any slight blemishes, which usually occurs in those patients who are in dire need of clearance from liver and intestinal toxins. .

- Herbal Anti-Virus is a completely wild drug, scientifically studied and that has produced excellent results in a large number of patients.

- Herbal Anti-Virus contains no chemical preservatives, supplements, coloring or flavoring, but only natural herbal preservatives.

- Herbal Anti-Virus is safe to take alongside chemical medicines from those patients who are undergoing any chemical treatment for their disease, at any stage of it, be it beginner or advanced; and in this case it helps to reduce the damage and side effects of chemical drugs.

- Prescribed along with other herbal remedies of the complete pack for HBV & HCV Patients.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily by 1 capsule.Herbal Anti-virus - For HBV & HCV


- Herbal Anti-Virus ndihmon në trajtimin e çrregullimeve te mëlçisë, dhe mangësitë e lëngjeve të saj.

- Ndihmon në kurimin e Hepatitit Viral me të gjitha llojet e tij (HBV, HCV, Autoimun).

- Antioksid për nxjerrjen e helmeve nga mëlçia.

- Aktivizon dhe nxit zbrazjen e verdhëzës.

- Pastron gjakun dhe lufton Aneminë dhe Diabetin.

- Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të shpretkës dhe stimulon funksionet e saj, duke ndikuar kështu në rritjen e imunitetit.

- Ndihmon në trajtimin e çrregullimeve psikike dhe gjëndjet histerike.

- Bën dobi në kurimin e sklerozës së mushkërive pas kurimit të tyre nga infeksionet.

- Lufton kolesterolin dhe ndalon mpiksjen e gjakut.

- Lufton anoreksinë dhe dobësinë e përgjithshme.

- Parandalon formimin e qelizave kancerore.

- Ndihmon në trajtimin e ulçërave të stomakut dhe duodenumit.

- Ndihmon për kurimin e reumatizmës dhe parandalon përdhesin.

Shënim!

- Herbal Anti-Virus është i sigurtë për të gjitha moshat, dhe nuk ka efekte anësore të dëmshme, me përjashtim të ndonjë barkqitje të lehtë, e cila ndodh zakonisht tek ata pacientë që kanë nevojë të madhe për pastrim nga toksinat e mëlçisë dhe të zorrëve.

- Herbal Anti-Virus është bar krejtësisht i egër, i studiuar në mënyrë shkencore dhe që ka dhënë rezultate të shkëlqyera në një numër të madh pacientësh.

- Herbal Anti-Virus nuk permban ruajtës kimik, shtesa, ngjyrosës apo aromatizues, por vetëm ruajtës natyral krejtësisht bimor.

- Herbal Anti-Virus është i sigurtë të merret edhe përkrah ilaçeve kimike nga ata pacientë që jane duke ndjekur ndonjë trajtim kimik për sëmundjen e tyre, në çdo fazë të saj që të jenë, fillestare apo të avancuar; dhe në këtë rast ndihmon në reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të ilaçeve kimike.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera bimore të paketës së plotë për HBV dhe HCV.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.Save this product for later