Herbal-1 Active

SKU 00121
€140
In stock
1
Product Details

Herbal-1 Active for Lungs Health


- For the treatment of asthma and allergies.

- For allergic and non-allergic rhinitis.

- For the treatment of Cystic Fibrosis.

- Helps cure Tuberculosis.

- Fights all types of viruses affecting the respiratory tract, including the common flu or Coronavirus (Covid-19).

- Helps cure Type II Diabetes, lowers blood pressure, lowers blood fats.

- Stimulates the central nervous system.

- Stimulates the immune system.

- For the digestive system such as: digestive difficulties, anorexia, stimulates biliary secretions, constipation, diarrhea, abdominal cramps, incessant vomiting and cleanses the stomach and intestines from harmful germs.

- Helps cure skin infections, scars, inflammation of the skin, nails and eye infections.

Note!

› Our products are not manufactured or commercially available, as are commonly called" Dietary Supplements ", but our products are prepared from wild herbs by specialized and experienced herbalists for the purpose of radical and safe cure of the disease.

› Herbal-1 Active is 100% Original, safe for all and has no side effects.

› 100% organic, with wild plants, no chemical preservatives, no artificial dyes and no chemical additives.Herbal-1 Active Për Shëndetin e Mushkërive


- Ndihmon në kurimin e astmës dhe alergjive.

- Për rinitin alergjik dhe jo-alergjik.

- Për kurimin e Fibrozes Cistike.

- Ndihmon në kurimin e Tuberkulozit.

- Lufton të gjitha llojet e viruseve që prekin traktin e frymëmarrjes, përfshirë gripin e zakonshëm apo Coronavirusin (Covid-19).

- Ndihmon për kurimin e Diabetit tipi II, ul presionin e gjakut, ul yndyrat në gjak.

- Stimulon sistemin nervor qëndror.

- Stimulon sistemin Imunitar.

- Për sistemin tretës si: vështirësitë e tretjes, anoreksinë, stimulon sekrecionet biliare, kapsllëkun, diarrenë, dhimbjet e barkut, vjelljet e pandërprera dhe pastron stomakun dhe zorrët nga mikrobet e dëmshme.

- Ndihmon për kurimin e infeksioneve të lëkurës, plagët, inflamacionet e lëkurës, thonjve dhe infeksionet e syve.

Shënim!

› Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç jane zakonisht produktet "Dietary Supplements", por produktet tona pergatiten nga bimë të egra shkretinore, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

› Herbal-1 Active është 100% Origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

› 100% organik, me bimë të egra, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

Save this product for later