Helicobacter Pylori

SKU 04057
€160.00
In stock
1
Product Details

Helicobacter Pylori Herbs - Anti-Bacterial & Immune Support

- Works on the natural and radical elimination of H. Pylori and a number of Gram-Negative and Gram-Positive Parasites and Bacteria, such as Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia Coli, Salmonella, etc.

- Treats damage caused by H. Pylori and Gastritis.

- Stimulates digestive tract and cures disorders in it.

- Removes gastric distention and reflux.

- Removes nausea and vomiting.

- Stimulates the liver, strengthens immunity.

- Cures abdominal swelling, and removes gases.

- Has positive effects on the excrement device.

- Relieves abdominal pain and abdominal pain.

Note!

- "H. Pylori Herbs" and all our products are not manufactured or commercially available, as are usually "Natural" and inexpensive products, but our products are specially prepared for each patient or client, by specialized herbalists and experienced, for the purpose of a radical and safe cure of the disease.

- "H. Pylori Herbs" is 100% Original, completely safe for everyone, and has no side effects.

- The product is in capsule form and is taken 3 times daily from 1 capsule.

- Recommended to take alongside Total Immunity product.


Helicobacter Pylori Herbs - Anti-Bacterial & Immune Support


- Vepron në eliminimin natyral dhe rrënjësor të H. Pylori dhe një numër parazitësh dhe bakteresh Gram-Negative dhe Gram-Positive, si Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia Coli, Salmonella, etj.

- Trajton demet e shkaktuara nga H. Pylori dhe Gastriti.

- Stimulon aparatin e tretjes dhe kuron çrregullimet në të.

- Largon thartirën e stomakut dhe refluxin e tij.

- Largon përzierjen dhe të vjellat.

- Stimulon mëlçinë, fuqizon imunitetin.

- Kuron fryerjen e barkut, dhe largon gazrat.

- Ka efekte pozitive në aparatin e jashtëqitjes.

- Lehtëson dhimbjet abdominale dhe në fund të barkut.

Shënim!

- " H. Pylori Herbs" dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht produktet "Natyrale" dhe me kosto të lirë, por produktet tona përgatiten në mënyrë të posaçme për çdo pacient apo porositës, nga mjekë herbalistë të specializuar dhe me pervojë, me qëllim të shërimit rrënjësor dhe të sigurtë të sëmundjes.

- " H. Pylori Herbs" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë, dhe nuk ka efekte anësore.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Rekomandohet të merret perkrah produktit Total Immunity.

Save this product for later