Harpagodix

SKU 010101
€300
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

HARPAGODIX

- Harpagodix is a formula with desert plants that has interwoven between the killing effects of pain and cancer cells at the same time, in a completely natural way, without suppressing immunity and without damaging DNA, but activating and stimulating them, with God's will.

- Activates antioxidant defense systems to destroy free radicals and prevent DNA damage.

- Regulates Glutathione levels, has powerful antioxidant effects and helps regulate the activity of many other antioxidants, thus inhibiting cancer cells and excreting them out of the body through urine or sweat.

- Helps reduce oxidative and chronic stress, which puts the body in a constant state of tension and as a result the body produces an abundance of free radicals and food for cancer cells.

- Increases blood oxygenation and enables the activation of NRF2 genetic pathways.

- Acts in the natural killing of various pains such as those of the joints, bones, muscles, heart, chest, back and abdominal.

- Helps to provide vitality and strength to the body and mind.

- Stimulates germination and hair growth after hair loss from chemotherapy.

- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Prevents and treats edema and water accumulation in the lungs and other areas.

- Harpagodix contains strong analgesic and anti-inflammatory substances directly from desert plants.

Note!

- Harpagodix and all our products are not manufactured or commercial, but they are specially prepared directly from wild desert plants.

- Harpagodix is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other drugs of the complete package for different types of tumors.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Harpagodix is a professional combination of wild desert herbs.


HARPAGODIX


- Harpagodix është një formulë me bimë shkretinore që ka gërshetuar mes efekteve vrasëse të dhimbjeve dhe të qelizave kancerore në të njëjtën kohë, krejtësisht në mënyrë natyrale, pa shtypur imunitetin dhe pa dëmtuar ADN-në, por duke i aktivizuar dhe stimuluar ato, me vullnetin e Zotit.

- Aktivizon sistemet e mbrojtjes antioksiduese për të asgjësuar radikalët e lirë dhe për të ruajtur dëmtimin e ADN-së.

- Rregullon nivelet e Glutathione, ka efekte të fuqishme antioksiduese dhe ndihmon në rregullimin e aktivitetit të shumë antioksidantëve të tjerë, duke frenuar kështu qelizat kancerore dhe duke i sekretuar ato jashtë organizmit nëpërmjet urinës apo djersës.

- Ndihmon në reduktimin e stresit oskidativ dhe atij kronik, që e vendosin trupin në një gjendje të vazhdueshme tensioni dhe si rezultat trupi prodhon një bollëk të radikaleve të lira dhe ushqim për qelizat kancerore.

- Rrit oksigjenimin e gjakut dhe mundëson aktivizimin e rrugëve gjenetike NRF2.

- Vepron në vrasjen e natyrshme të dhimbjeve të ndryshme si ato të nyjeve, eshtrave, muskujve, zemrës, gjoksit, shpinës dhe abdominale.

- Ndihmon për të siguruar gjallëri dhe forcë për trupin dhe mendjen.

- Stimulon mbirjen dhe rritjen e flokëve pas rënies nga kimioterapia.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Parandalon dhe trajton edemën dhe grumbullimin e ujit në mushkëri dhe zona të tjera.

- Harpagodix përmban lëndë të forta analgjezike dhe anti-inflamatore të drejtëpërdrejta nga bimët shkretinore.

Shënim!

- Harpagodix dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Harpagodix është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret edhe përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Harpagodix është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later