Harpagodix

SKU 010101
€300
In stock
1
Product Details

HARPAGODIX

- Harpagodix is a desert plant formula, which has intertwined between the deadly effects of pain and cancer cells at the same time, completely naturally, without suppressing immunity and damaging DNA, but activating and stimulating them, with the wish of God.
- Activates antioxidant defense systems to scavenge free radicals and preserve DNA damage.
- Regulates Glutathione levels, has powerful antioxidant effects and helps regulate the activity of many other antioxidants, thus inhibiting cancer cells and secreting them out of the body through urine or sweat.
- Helps reduce oxidative and chronic stress, which put the body in a constant state of tension and as a result the body produces an abundance of free radicals and food for cancer cells.
- Increases blood oxygenation and enables the activation of NRF2 genetic pathways.
- Acts in the natural killing of various pains such as those of the joints, bones, muscles, heart, chest, back and abdomen.
- Helps to provide vitality and strength for body and mind.
- Stimulates hair growth and growth after falling out of chemotherapy.
- Opens the appetite, removes vomiting and nausea, reduces pain, calms the nerves, facilitates sleep.

- Prevents and treats edema and accumulation of water in the lungs and other areas.

- Harpagodix contains analgesic and anti-inflammatory substances directly from desert plants.
Note!
- Harpagodix and all our products are not fabricated or commercial, but they are specially prepared directly from the wild desert plants.
- Harpagodix is completely safe for everyone and has no side effects.
- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.
- Prescribed alongside other complete package medicines for different types of tumors.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.
Ingredients
Harpagodix is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.
Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.
This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


HARPAGODIX - Shqip


- Harpagodix është një formulë bimore shkretinore e avancuar, që ka gërshetuar mes efekteve vrasëse të dhimbjeve dhe të qelizave kancerore në të njëjtën kohë, krejtësisht në mënyrë natyrale, pa shtypur imunitetin dhe pa dëmtuar ADN-në, por duke i aktivizuar dhe stimuluar ato, me vullnetin e Zotit.

- Aktivizon sistemet e mbrojtjes antioksiduese për të asgjësuar radikalët e lirë dhe për të ruajtur dëmtimin e ADN-së.

- Rregullon nivelet e Glutathione, ka efekte të fuqishme antioksiduese dhe ndihmon në rregullimin e aktivitetit të shumë antioksidantëve të tjerë, duke frenuar kështu qelizat kancerore dhe duke i sekretuar ato jashtë organizmit nëpërmjet urinës apo djersës.

- Ndihmon në reduktimin e stresit oskidativ dhe atij kronik, që e vendosin trupin në një gjendje të vazhdueshme tensioni dhe si rezultat trupi prodhon një bollëk të radikaleve të lira dhe ushqim për qelizat kancerore.

- Rrit oksigjenimin e gjakut dhe mundëson aktivizimin e rrugëve gjenetike NRF2.

- Vepron në vrasjen e natyrshme të dhimbjeve të ndryshme si ato të nyjeve, eshtrave, muskujve, zemrës, gjoksit, shpinës dhe abdominale.

- Ndihmon për të siguruar gjallëri dhe forcë për trupin dhe mendjen.

- Stimulon mbirjen dhe rritjen e flokëve pas rënies nga kimioterapia.

- Hap oreksin, largon të vjellat dhe të përzierët, redukton dhimbjet, qetëson nervat, lehtëson gjumin.

- Parandalon dhe trajton edemën dhe grumbullimin e ujit në mushkëri dhe zona të tjera.

- Harpagodix përmban lëndë të forta analgjezike dhe anti-inflamatore të drejtëpërdrejta nga bimët shkretinore.

Shënim!

- Harpagodix dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Harpagodix është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të tumoreve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

Harpagodix është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later