Godix-13a

SKU 98385
€750
In stock
1
Product Details

Godix-13a for Various types of Cancer


Godix-13a is one of the advanced anticancer secretory compounds that target different forms of several types of cancer.

The mechanism by which these compounds are able to destroy cancer cells, among others, is:

through stimulation of the immune system,

 • management of DNA mitochondria
 • and inhibiting a key cell cycle enzyme called Topoisomerase II, which causes cancer stem cells to multiply.
 • Unlike the chemical antitumor drugs that are currently used, Adens-17a and its companions are able to destroy even cancer cells that are resistant to chemical drugs or chemotherapy.

Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a and Rohid-19a are effective in killing different types of cancer cells, but mainly target:

 • Thyroid cancer cells
 • of the Throat,
 • esophageal,
 • of the Skin,
 • of Bones,
 • heart,
 • eyes,
 • mouth,
 • Kaposi Sarcoma,
 • Cancers of the thymus gland (Thymoma and Thymic Carcinoma),
 • Soft Tissue Sarcomas,
 • childhood cancers,
 • As well as other rare and difficult types of cancer;
 • Very encouraging and hopeful for all patients, even in advanced stages of the disease.
 • Godix-13a and its associates are not affected by P-glycoprotein, the enzyme responsible for cancer cell resistance to anticancer drugs.

Note!

 • All Desert Herbs products are made entirely of desert herbs.
 • Godix-13a and its companions are completely safe and have no side effects of any kind.
 • They reduce the damage and side effects of chemotherapies, and can be taken alongside them without any problems.
 • The products are in the form of capsules and are taken 3 times a day, 1 capsule each.
 • Our capsules are Vegetarian, easily digestible and aid digestion.

Ingredients

 • These components are a professionally studied combination of pure extracts of wild desert plants.
 • This professional all-wild herbal blend contains a full-spectrum infusion of God's best!

Godix-13a për lloje të ndryshme të kancerit


Godix-13a është një nga komponimet shkretinore antikancerogjene të avancuara që synojnë forma të ndryshme të disa llojeve të kancerit.

Mekanizmi me të cilin këto komponime janë në gjendje të shkatërrojë qelizat e kancerit, ndër të tjera, është:

 • përmes stimulimit të sistemit imun,
 • menaxhimit të mitokondrinave të ADN-së
 • dhe frenimit të një enzime kyçe të ciklit qelizor të quajtur Topoizomeraza II, që shkakton shumim të qelizave kancerore burimore.

Ndryshe nga barnat kimike antitumorale që përdoren aktualisht, Adens-17a dhe shoqëruesit e tij janë në gjendje të shkatërrojnë edhe qelizat kancerogjene që janë rezistente ndaj ilaçeve kimike apo kimioterapive.

Adens-17a, Lycium-15a, Godix-13a, Ahren-21a dhe Rohid-19a janë efektiv në vrasjen e llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene, por kryesisht synojnë:

 • Qelizat e kancerit Tiroid
 • të Fytit,
 • Ezofageal,
 • të Lëkurës,
 • të Kockave,
 • Zemrës,
 • Syve,
 • Gojës,
 • Kaposi Sarcoma,
 • Kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma),
 • Soft Tissue Sarcomas,
 • Kanceret e fëmijërisë,
 • Si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit;
 • Shumë inkurajues dhe shpresëdhënës për të gjithë pacientët, edhe në fazat e avancuara të sëmundjes.
 • Godix-13a dhe shoqëruesit e tij nuk ndikohen nga P-glikoproteina, enzima përgjegjëse për rezistencën e qelizave kancerogjene ndaj ilaçeve kundër kancerit.

Shënim!

 • Të gjitha produktet "Desert Herbs" janë krejtësisht me bimë shkretinore.
 • Godix-13a dhe shoqëruesit e tij janë krejtësisht të sigurt dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor.
 • Reduktojnë dëmet dhe efektet anësore të kimioterapive, dhe mund të merren përkrah tyre pa asnjë problem.
 • Produktet janë në formë të kapsulave dhe merren 3 herë në ditë nga 1 kapsulë secili.
 • Kapsulat tona janë Vegetariane, treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

 • Këto komponentë janë një kombinim profesional i studiuar i ekstrakteve të pastra të bimëve të egra shkretinore.
 • Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!
Save this product for later