Gileadensis - Lung

SKU 98247
€250
In stock
1
Product Details

Gileadensis - Lung


Gileadensis is one of the five components of the herbal formula studied and produced specifically for patients with various types of lung cancer, early or advanced with metastases, including: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Metastatic lung cancer spread to other organs, or metastases of other cancers spread to the lungs; or even the rarest types of lung cancer, like pleural mesothelioma, etc.

In addition to fighting cancer cells naturally and without any damage or side effects, Gileadensis has many positive effects on the body, with the wish of God, including:

- Activities: Anticancer, Antibacterial, Antirheumatic, Analgesic, Anodyne, Anti-inflammatory, Astringent, Depurative.

- The ingredients of the product have proven the ability to selectively eradicate cancer cells.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- Fights cancer cells quickly and reduces cell damage.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Stimulates tissue regeneration.

- Helps cure all lung diseases and strengthen normal cells.

- Strengthens the stomach walls, facilitates digestion.

- Helps cure asthma and difficulty breathing.

- Fights bacteria, viruses and fungi in all parts of the body.

- Soothes headaches, migraines and neck pain.

Note!

- Gileadensis and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Gileadensis is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed along with other complete package medicines for different types of lung cancers to give maximum curative effects.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.


Ingredients

Gileadensis is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose set professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Gileadensis – Për Tumoret e Mushkërive - Shqip


Gileadensis është një nga pesë përbërësit e formulës bimore të studiuar dhe të prodhuar posaçërisht për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit të mushkërive, fillestare apo të avancuar me metastaza, duke përfshirë: 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC): Lung adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, sarcomatoid carcinoma. 2. Small cell lung cancer (SCLC). 3. Kancerin metastazik të mushkërive në organe të tjera, apo metastazat e kancereve të tjera që kanë prekur edhe mushkëritë; apo edhe llojet më të rralla të kancerit të mushkërive, si Mesothelioma Pleurale, etj.

Përveç luftimit të qelizave kancerore në mënyrë natyrale dhe pa asnjë lloj dëmtimi apo efekti anësor, Gileadensis ka shumë efekte pozitive në organizëm, me vullnetin e Zotit, duke përfshirë:

- Aktivitetet: Anticancer, Antibacterial, Antirheumatic, Analgesic, Anodyne, Anti-inflamator, Astringent, Depurative.

- Përbërësit e produktit kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Lufton në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe redukton dëmtimin qelizor.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Stimulon rigjenerimin e indeve.

- Ndihmon në kurimin e të gjitha sëmundjeve të mushkërive dhe në forcimin e qelizave normale.

- Forcon muret e stomakut, lehtëson tretjen.

- Ndihmon në kurimin e astmës dhe vështirësitë në frymëmarrje.

- Lufton bakteriet, viruset dhe kërpudhat në të gjithë pjesët e trupit.

- Qetëson dhimbjet e kokës, migrenën dhe dhimbjet e qafës.

Shënim!

- Gileadensis dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gileadensis është krejtësisht i sigurt për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancerit të mushkërive për të dhënë efektet maksimale kurative.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

Përbërësit

Gileadensis është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later