Gilead Desert

SKU 00101
€300
In stock
1
Product Details

Gilead Desert


- Gilead Desert is a unique herbal formula advanced in the fight against various types of cancer, including: Thyroid, Throat, Esophageal, Skin, Bone, Heart, Eye, Oral, Kaposi Sarcoma, Thymus gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, as well as other rare and difficult types of cancer; very encouraging and hopeful for all patients, even in the advanced stages of the disease, with the wish of Allah.

- From the powerful healing properties of "Gilead Desert": Anti-tumor, increases the function of the immune system by stimulating the production of immune system cells, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- The ingredients of Gilead Desert have proven their ability to selectively eradicate cancer cells in different types of cancer.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- The compounds found in the "Gilead Desert" formula quickly fight cancer cells and reduce cell damage.

- Helps reduce the damage of chemotherapy and radiotherapy.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.

- "Gilead Desert" fights the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Treats sebaceous glands, polyps and cysts in various organs of the body, including those in the colon, stomach, nose, gallbladder, kidneys, bladder and uterus.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.

- Soothes mild to moderate pain naturally, without narcotics content.

- Activates the pancreas, lowers the amount of sugar in the urine and blood.

- Monitors and harmonizes iron levels.

Note!

- Gilead Desert and all our products are not fabricated or commercial, but they are traditionally prepared directly from the wild desert plants.

- Gilead Desert is completely safe for everyone and has no side effects.

- No chemical preservatives, no artificial colors or added chemicals.

- Prescribed alongside other complete package medicines for different cancer types.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digested and aid digestion.

Ingredients

Gilead Desert is a professional combination of wild desert plants, combined in the type and dose determined professionally by professional herbalists.

Plants in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

This professional combination with completely wild herbs contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


Gilead Desert - Shqip


- Gilead Desert është një formulë bimore unike e avancuar në luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke perfshirë: kancerin Tiroid, të Fytit, Ezofageal, të Lëkurës, të Kockave, Zemrës, Syve, Gojës, Kaposi Sarcoma, kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, kanceret e Fëmijërisë, si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit; shumë inkurajues dhe shpresëdhënës për të gjithë pacientët, edhe në fazat e avancuara të sëmundjes, me vullnetin e Zotit Fuqiplotë.

- Nga veçoritë e fuqishme kuruese të Gilead Desert: Anti-tumor, rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Përbërësit e Gilead Desert kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore në lloje të ndryshme të kancerit.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Komponimet që gjenden në formulën Gilead Desert luftojnë në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe reduktojnë dëmtimin qelizor.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- "Gilead Desert" lufton formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Trajton gjëndrat dhjamore, polipet dhe kistet në organe të ndryshme të trupit, perfshirë ato në zorrën e trashë, stomak, hundë, fshikezën e tëmthit, veshka, fshikëzën urinare dhe uterus.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Qetëson dhimbjet e lehta dhe të mesme në mënyrë natyrale, pa përmbajtje të lëndëve narkotike.

- Aktivizon pankreasin, ul sasinë e sheqerit në urinë dhe në gjak.

- Monitoron dhe harmonizon nivelet e hekurit.


Shënim!

- Gilead Desert dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gilead Desert është krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo lëndë kimike të shtuara.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.


Përbërësit

Gilead Desert është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në lloj dhe dozë të caktuar me profesionalizëm nga mjekë herbalistë profesional.

Bimët në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later