Gilead Desert

SKU 00101
€275
In stock
1
Product Details
Capsules per Box: 90 (30-Day Supply)

Gilead Desert


- Gilead Desert is a unique herbal formula for fighting various types of cancer, including: Thyroid, Throat, Esophageal, Skin, Bone, Heart, Eye, Mouth, Kaposi's Sarcoma, thymus gland cancers (Thymoma and Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, Childhood cancers, as well as other rare and difficult types of cancer.

- From the powerful curative properties of Gilead Desert: Anti-tumor, increases the function of the immune system by stimulating the production of cells of the immune system, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.

- The ingredients of Gilead Desert have proven the ability of selective annihilation of cancer cells in various types of cancer.

- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.

- The compounds found in the Gilead Desert formula quickly fight cancer cells and reduce cellular damage.

- Helps reduce the damage of chemotherapy and radiotherapy.

- Prevents hardening of the liver and spleen.

- Helps damaged cells recover, dissolves fats, clears acids and prevents edema.

- "Gilead Desert" fights the formation of cancer cells in the blood and tissues.

- Treats sebaceous glands, polyps and cysts in various organs of the body, including those in the colon, stomach, nose, gall bladder, kidney, bladder and uterus.

- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.

- Activates the pancreas, reduces the amount of sugar in the urine and in the blood.

Note!

- Gilead Desert and all our products are not manufactured or commercial, but they are traditionally prepared directly from wild desert plants.

- Gilead Desert is completely safe and has no side effects.

- DOES NOT CONTAIN: ingredients derived from genetically modified organisms (GMO), artificial colors, artificial sweeteners or artificial preservatives.

- It is prescribed along with other medicines of the complete package for different types of cancers.

- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.

- Our capsules are Vegetarian, Halal, 100% natural, easily digestible and aid digestion.

- It can be taken alongside chemotherapy or any other conventional or natural treatment

Ingredients

Gilead Desert is a professional combination of wild desert herbs.


Gilead Desert - Shqip


- Gilead Desert është një formulë bimore unike për luftimin e llojeve të ndryshme të kancerit, duke perfshirë: kancerin Tiroid, të Fytit, Ezofageal, të Lëkurës, të Kockave, Zemrës, Syve, Gojës, Kaposi Sarcoma, kanceret e gjëndrës së timusit (Thymoma dhe Thymic Carcinoma), Soft Tissue Sarcomas, kanceret e Fëmijërisë, si dhe lloje të tjera të rralla dhe të vështira të kancerit.

- Nga veçoritë e fuqishme kurative të Gilead Desert: Anti-tumor, rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Përbërësit e Gilead Desert kanë provuar aftësinë e asgjësimit seleksionues të qelizave kancerore në lloje të ndryshme të kancerit.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Komponimet që gjenden në formulën Gilead Desert luftojnë në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe reduktojnë dëmtimin qelizor.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- "Gilead Desert" lufton formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Trajton gjëndrat dhjamore, polipet dhe kistet në organe të ndryshme të trupit, perfshirë ato në zorrën e trashë, stomak, hundë, fshikezën e tëmthit, veshka, fshikëzën urinare dhe uterus.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Aktivizon pankreasin, ul sasinë e sheqerit në urinë dhe në gjak.


Shënim!

- Gilead Desert dhe të gjitha produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, por ato përgatiten në mënyrë tradicionale direkt nga bimët e egra shkretinore.

- Gilead Desert është krejtësisht i sigurt dhe nuk ka efekte anësore.

- NUK PËRMBAN: përbërës që rrjedhin nga organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ngjyra artificiale, ëmbëlsues artificialë apo konservues artificialë.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera të paketës së plotë për llojet e ndryshme të kancereve.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane, Hallall, 100% natyrale, që treten lehtësisht dhe ndihmojnë tretjen.

- Mund të merret përkrah kimioterapisë apo çdo lloj trajtimi tjetër konvencional apo natyral.


Përbërësit

Gilead Desert është një kombinim profesional i bimëve të egra shkretinore.

Save this product for later