Gilead Desert - Gileadensis

SKU 00101
€250
In stock
1
Product Details

Gilead Desert - Gileadensis


- Gilead Desert është unik në luftimin e semundjeve të rënda, duke perfshirë lloje të ndryshme të tumoreve dhe kancereve.

- Nga veçoritë e fuqishme kuruese të "Gilead Desert Herbs": Anti-tumor, rrit fuksionin e sistemit imunitar duke stimuluar prodhimin e qelizave të sistemit imun, si limfocitet, makrofagjet, qelizat langerhans, histiocytet, etj.

- Përbërësit e Gilead Desert kanë provuar aftësinë e asgjesimit seleksionues të qelizave kancerore në lloje të ndryshme të kancerit.

- Lufton radikalet e lira dhe parandalon përhapjen e qelizave kancerore.

- Komponimet që gjenden në formulën "Gilead Desert" luftojnë në mënyrë të shpejtë qelizat kancerore dhe reduktojnë dëmtimin qelizor.

- Ndihmon në reduktimin e dëmeve të kimioterapisë dhe radioterapisë.

- Parandalon ngurtësimin e mëlçisë dhe të shpretkës.

- Ndihmon qelizat e dëmtuara të rimarrin veten, tret yndyrat, pastron acidet dhe parandalon edemën.

- "Gilead Desert" lufton formimin e qelizave kancerore në gjak dhe në inde.

- Trajton gjëndrat dhjamore, polipet dhe kistet në organe të ndryshme të trupit, perfshirë ato në zorrën e trashë, stomak, hundë, fshikezën e tëmthit, veshka, fshikëzën urinare dhe uterus.

- Redukton stresin, depresionin, dhimbjet e kokës dhe lehtëson gjumin.

- Antibotik natyral; qetëson dhimbjet dhe lufton viruset, lufton infeksionet dhe alergjitë, lehtëson dhimbjet e eshtrave.

- Lufton infeksionet dhe ndihmon në kurimin e shpejtë të plagëve, lufton radikalët që çojnë në plakje të lëkurës.

- Qetëson dhimbjet në mënyrë natyrale, pa përmbajtje të lëndeve narkotike.

- Aktivizon pankreasin, ul sasinë e sheqerit në urinë dhe në gjak.

- Monitoron dhe harmonizon nivelet e hekurit.


Shënim!

- “Gilead Desert Herbs” dhe të gjitha bimët tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Dietary Supplements”, por ato përgatiten në menyrë të posaçme direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- " Gilead Desert Herbs" është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- 100% i eger, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Bima është në kapsula dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit

Asnjë nga bimet tona nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi", të cilët gjenden në bimët konvencionale. Ju jo vetëm që i shmangni këto përbërës dëmtues, por jeni duke përdorur bimë të egra, të cilat në përgjithësi prodhojnë mbrojtësit e tyre natyralë kundër dëmtuesve.

Bimet tona kane efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në kulturat e lashta. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto bimë dhe potencialin e tyre kurativ.

Si rezultat, këto bimë të egra kanë disa prej përbërjeve dhe mbrojtjeve natyrore që i nevojiten trupit, sidomos në këtë kohë ku bota që jetojmë është e mbushur me pesticide dhe helme. Ky konbinim profesional me bimë tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!


Gilead Desert - Gileadensis
- Gilead Desert is unique in fighting serious diseases, including various types of tumors and cancers.
- From the powerful healing properties of "Gilead Desert Herbs": Anti-tumor, increases the function of the immune system by stimulating the production of immune system cells, such as lymphocytes, macrophages, langerhans cells, histiocytes, etc.
- The ingredients of Gilead Desert have proven their ability to selectively eradicate cancer cells in different types of cancer.
- Fights free radicals and prevents the spread of cancer cells.
- The compounds found in the "Gilead Desert" formula quickly fight cancer cells and reduce cell damage.
- Helps reduce the damage of chemotherapy and radiotherapy.
- Prevents hardening of the liver and spleen.
- Helps damaged cells recover, dissolves fats, cleanses acids and prevents edema.
- "Gilead Desert" fights the formation of cancer cells in the blood and tissues.
- Treats sebaceous glands, polyps and cysts in various organs of the body, including those in the colon, stomach, nose, gallbladder, kidneys, bladder and uterus.
- Reduces stress, depression, headaches and facilitates sleep.
- Natural antibiotics; soothes pain and fights viruses, fights infections and allergies, relieves bone pain.
- Fights infections and helps to quickly heal wounds, fights radicals that lead to skin aging.
- Soothes pain naturally, without narcotics content.
- Activates the pancreas, lowers the amount of sugar in the urine and blood.
- Monitors and harmonizes iron levels.
Note!
- "Gilead Desert Herbs" and all our plants are not fabricated or commercial, as are usually "Dietary Supplements", but they are specially prepared directly from the wild desert plants studied.
- "Gilead Desert Herbs" is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.
- 100% with wild plants, without chemical preservatives, without artificial colors or chemical additives.
- The plant is in the form of capsules and is taken 3 times a day from 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, easily digested and quickly absorbed by the digestive system.
Ingredients
None of our herbs are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents", which are found in conventional plants. Not only do you avoid these pests, but you are using wild plants, which generally produce their natural protectors against pests.
Our herbs have powerful effects, and this is one of the fundamental reasons why they have been used for thousands of years in ancient cultures. Modern research is now showing a more serious interest in these plants and their curative potential.

As a result, these wild plants have some of the natural compounds and defenses that the body needs, especially at this time when the world we live in is full of pesticides and poisons. This professional combination with completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!

Save this product for later