For Him

For Him

Desert herbs cures produced specifically for men's sexual health and infertility problems, including: · Sperm diseases (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, immobility) · Varicocele · Blockage · Hormonal problems Chromosome problems · Erection and ejaculation problems · Impotence · Low sexual energy · As well as other sexual function problems.


Për Burrat

Produkte nga bimët e shkretëtirës të prodhuara posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit tek ata, duke përfshirë: · Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizshmëria e duhur) · Varicocelet · Bllokimi · Problemet hormonale · Problemet e kromozomeve · Problemet e ereksionit dhe ejakulimit · Impotenca · Energjia e ulët seksuale · Si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.