For Him Full Pack

SKU 98310
€650
In stock
1
Product Details

For Him Herbal Cure - Full Pack for 30 day treatment

Herbal remedies studied, successfully tested and specially produced for men's sexual health and infertility problems, including: Sperm Disorders (azoospermia, oligospermia, immaturity, irregular shape, not move the right way); Varicoceles, Retrograde ejaculation, Obstruction, hormonal problems, chromosome problems, erection and ejaculation problems, impotence, low sexual energy, and other problems of sexual function.


Kura bimore të studiuara, të provuara me sukses dhe të prodhuara posaçërisht për shëndetin seksual të burrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Sëmundjet e Spermës (azoospermia, oligospermia, mospjekuria, forma e çrregullt, moslëvizja e duhur); Varicocelet, Ejakulimi prapavajtës, bllokimi, problemet hormonale, problemet e kromozomeve, problemet e ereksionit dhe ejakulimit, impotencën, energjinë e ulët seksuale, si dhe probleme të tjera të funksionit seksual.

Save this product for later