For Her

For Her

Products from wild desert plants specifically designed for female sexual health and infertility problems, including: Ovulation Disorders (Polycystic Ovary Syndrome, Hypothalamic Dysfunction, Premature Ovarian Failure, High Prolactin); Damage to the fallopian tubes - tubal infertility; Endometriosis; Causes of the uterus or cervix - Polyps or benign tumors (fibroids or myomas); Unexplained sterility, etc.


Për Femrat


Produkte me bimë të egra shkretinore të prodhuara posaçërisht për shëndetin seksual të femrave dhe problemet e infertilitetit, duke përfshirë: Çrregullimet e Ovulacionit (Sindromi i vezores policistike, Disfunksioni hipotalamik, Dështimi i parakohshëm i vezoreve, Shumë prolaktinë); Dëmtimi i tubave fallopiane - infertiliteti tubal; Endometrioza; Shkaqet e mitrës ose të qafës së mitrës - Polipet apo tumoret beninje (fibroidet ose miomat); Steriliteti i pashpjegueshëm, etj.